Najčešća pitanja

Koja dokumentacija je potrebna prilikom prvog tehničkog pregleda vozila u Republici Hrvatskoj?

Prilikom obavljanja prvog tehničkog pregleda u Republici Hrvatskoj potrebno je predočiti:

 • dokaz o vlasništvu vozila
 • obrazac Izjave o sukladnosti vozila ili Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta.

Ukoliko zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda vozila podnosi treća osoba, uz identifikacijski dokument vlasnika vozila ili punomoć vlasnika vozila ovjerenu kod javnog bilježnika, ista mora predočiti i vlastiti identifikacijski dokument (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica).

Koja dokumentacija je potrebna prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj?

Sukladno odredbi članka 3. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (“Narodne novine”, broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16), nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

 • dokaz o vlasništvu vozila
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta
 • potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Prilikom registracije vozila odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole, propisano je plaćanje sljedećih obveza:

 • godišnja naknada za uporabu javnih cesta
 • posebna naknada za okoliš
 • obvezno osiguranje.

Smije li se s vozilom sudjelovati u prometu nakon isteka valjanosti prometne dozvole?

Sukladno odredbi članka 238. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cestama ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu. Odredbom stavka 8. istog članka propisana je novčana kazna u iznosu od 700,00 kn, ukoliko vozač upravlja vozilom kojem je važenje prometne dozvole isteklo do 15 dana. 

Slijedom navedenog, registracija vozila odnosno prometna dozvola vrijedi do datuma naznačenog u prometnoj dozvoli. Po isteku valjanosti prometne dozvole, s vozilom se ne smije sudjelovati u prometu. 

Može li se vozilo registrirati na rok kraći od godine dana (privremeno)?

Može. Člankom 249. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) određeno je kako pravne i fizičke osobe mogu privremeno registrirati svoja motorna i priključna vozila. Najkraći rok privremene registracije iznosi 60 dana, a privremeno registrirano vozilo označava se registarskim pločicama sa zelenim brojkama i slovima.

Kako postupiti nakon ugradnje plinske instalacije u vozilo, odnosno druge bitne preinake na vozilu (npr. ugradnja kuke, promjena mase, najveće dopuštene mase, itd.)

Odredbom članka 276. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) propisano je kako vozila na kojima se obavlja nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela ili uređaja neserijskim dijelom ili uređajem, prije puštanja u promet moraju biti podvrgnuta ispitivanju promijenjenih dijelova i uređaja i ostalih tehničkih značajki bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

Prema tome, nakon svake ugradnje uređaja, nadogradnje ili konstrukcijske promjene na vozilu, potrebno je obaviti ispitivanje vozila (atest). Ispitivanje se može obaviti u za to ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila.

Nakon izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu tehničkih podataka u stanici za tehnički pregled vozila, što će se evidentirati u prometnoj dozvoli.

Postupak ispitivanja vozila propisan je Pravilnikom o ispitivanju vozila (“Narodne novine”, broj 152/09 i 8/2015).

Imaju li osobe s tjelesnim oštećenjem pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila i kako ga ostvariti?

Odredbom članka 88. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), određuje se da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila, za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta može se ostvariti na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, na zahtjev osobe s invaliditetom.

Mora li se vozilo odjaviti nakon kupoprodaje i gdje?

Odredbom članka 40. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (“Narodne novine”, broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16), u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, propisana je obveza novog vlasnika, u roku od 15 dana od stjecanja vozila, registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

Ako novi vlasnik vozila ne registrira vozilo na svoje ime ili ga ne odjavi, osoba na koju je vozilo registrirano može podnijeti zahtjev policijskoj upravi koja vozilo vodi u evidenciji da rješenjem ukine registraciju vozila.

Prodavatelj odnosno kupac nisu dužni vratiti registarske pločice, ako su kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu iste ustupljene kupcu i ako se ne mijenja registracijsko područje.

KONTAKTI