kategorije pretrage

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

93

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori«, br. 12/93), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (ADR)

Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), usvojenog u Ženevi, 30. rujna 1957. godine, u čijem se privitku nalazi i Protokol o potpisivanju Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), usvojen u Ženevi, 30. rujna 1957. godine, s Protokolom o potpisivanju Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH
TVARI (ADR)

Ugovorne stranke,
s ciljem povećanja sigurnosti u međunarodnom cestovnom prijevozu,
sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

U svrhu ovog Sporazuma, izraz:
(a) »vozilo« znači motorna vozila, tegljače, prikolice i poluprikolice, kako je to definirano u članku 4. Konvencije o cestovnom prometu od 19. rujna 1949., osim vozila koja pripadaju ili su pod zapovjedništvom oružanih snaga neke ugovorne stranke;
(b) »opasne tvari« znače tvari i predmeti čiji prijevoz nije dozvoljen u međunarodnom cestovnom prometu ili je dozvoljen samo pod određenim uvjetima navedenim u dodacima A i B;
(c) »međunarodni prijevoz« znači svaki postupak u prijevozu koji se obavlja na državnom području najmanje dvije ugovorne stranke vozilima definiranim u gore navedenoj točci (a).

Članak 2.

1. U skladu s odredbama članka 4. stavka 3. ovog Sporazuma, opasne tvari koje su zabranjene za prijevoz u dodatku A, ne smiju se prevoziti u međunarodnom prijevozu.
2. Međunarodni prijevoz ostalih opasnih tvari dozvoljen je ako su ispunjeni:
(a) uvjeti navedeni u dodatku A za navedene tvari, osobito u svezi pakiranja i označavanja listicama opasnosti, i
(b) uvjeti navedeni u dodatku B, osobito u svezi izrade, opreme i rada vozila kojima se prevoze navedene tvari, u skladu s odredbama članka 4. stavak 2.

Članak 3.

Dodaci ovog Sporazuma njegov su sastavni dio.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo propisati uvjete ili zabraniti ulazak opasnih tvari na svoje državno područje i iz drugih razloga osim sigurnosti tijekom prijevoza.
2. Vozilima koja su se koristila za prijevoz na državnom području neke ugovorne stranke u vrijeme stupanja na snagu ovog Sporazuma ili je njihovo korištenja na tom državnom području počelo u roku dva mjeseca nakon što je stupio na snagu, bit će dozvoljeno, u razdoblju od tri godine od stupanja na snagu, obavljanje međunarodnog prijevoza opasnih tvari čak i ako njihova izradba i oprema nisu potpuno u skladu sa zahtjevima navedenim u dodatku B za navedeni prijevoz. Prema posebnim odredbama dodatka B, to razdoblje može biti i kraće.
3. Ugovorne stranke zadržavaju pravo da posebnim dvostranim i mnogostranim sporazumima dogovore da se određene opasne tvari, za koje je prema Sporazumu zabranjen međunarodni prijevoz, pod posebnim uvjetima, mogu prevoziti na njihovom državnom području ili da se opasne tvari koje se prevoze u međunarodnom prijevozu samo pod određenim uvjetima, mogu prevoziti u međunarodnom prijevozu na njihovom državnom području pod blažim uvjetima od onih navedenih u dodacima ovog Sporazuma. O posebnim dvostranim i mnogostranim sporazumima, prema ovom stavku, treba obavijestiti glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda koji će o njima obavijestiti ugovorne stranke koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.

Članak 5.

Postupci u prijevozu na koje se odnosi ovaj Sporazum, podliježu i dalje nacionalnim ili međunarodnim propisima koji se odnose na cestovni promet, međunarodni cestovni promet i međunarodnu trgovinu.

Članak 6.

1. Države članice Gospodarske komisije za Europu i države kojima je dozvoljen pristup Komisiji u savjetodavnomu svojstvu prema točki 8. uvjeta Komisije, mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma:
(a) njegovim potpisivanjem;
(b) ratifikacijom nakon potpisivanja uz pridržaj ratifikacije;
(c) pristupanjem.
2. Države koje mogu sudjelovati u određenim aktivnostima Gospodarske komisije za Europu u skladu s točkom 11. uvjeta Komisije, mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma pristupanjem Sporazumu nakon njegova stupanja na snagu.
3. Sporazum je otvoren za potpisivanje do 15. prosinca 1957. godine. Nakon toga, otvoren je za pristupanje.
4. Ratifikacija ili pristupanje obavlja se polaganjem isprave kod glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda.

Članak 7.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon datuma na koji broj država navedenih u članku 6. stavak 1. koje su ga potpisale bez pridržaja ratifikacije ili su položile svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu dosegne ukupan broj pet. Međutim, njegovi dodaci neće se primjenjivati sve dok ne istekne rok od šest mjeseci nakon stupanja na snagu samog Sporazuma.
2. Za svaku državu koja ratificira ili pristupi Sporazumu nakon što je pet država na koje se poziva u članku 6. stavak 1. potpisalo Sporazum bez pridržaja ratifikacije ili je položilo svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu, Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon što je navedena država položila svoju ispravu o ratifikaciji ili pristupu, a njegovi dodaci za navedenu državu primjenjuju se bilo od istog datuma ako su do tog datuma stupili na snagu ili ako još nisu stupili na snagu do tog datuma, od datuma od kojeg se primjenjuju u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

1. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.
2. Otkaz stupa na snagu dvanaest mjeseci od dana kada glavni tajnik primi obavijest o otkazivanju.

Članak 9.

1. Ovaj Sporazum prestaje ako je, nakon njegova stupanja na snagu, broj ugovornih strana manji od pet u dvanaest uzastopnih mjeseci.
2. U slučaju sklapanja svjetskog sporazuma o uvjetima prijevoza opasnih tvari, svaka odredba Sporazuma koja je u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog svjetskog sporazuma, i to od dana stupanja na snagu istog, prestaje važiti u odnosima između ugovornih stranaka Sporazuma koje postanu stranke svjetskog sporazuma i bit će zamijenjena odgovarajućom odredbom svjetskoga sporazuma.

Članak 10.

1. Svaka država može u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma bez pridržaja ratifikacije ili prilikom polaganja isprave o ratifikaciji ili pristupu, ili bilo kada nakon toga, izjaviti, obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da će ovaj Sporazum proširiti na sva područja, ili na bilo koje od područja za koje je ona nadležna u međunarodnim odnosima. Sporazum i njegovi dodaci mogu se primjenjivati na područje ili područja navedena u obavijesti mjesec dana nakon što obavijest primi glavni tajnik Ujedinjenih naroda.
2. Svaka država koja da izjavu iz stavka 1. ovog članka, proširujući Sporazum na bilo koje područje za koje je ona nadležna u međunarodnim odnosima, može u skladu s odredbom članka 8. otkazati Sporazum, posebice u pogledu navedenog područja.

Članak 11.

1. Svaki spor između dviju ili više ugovornih stranaka oko tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, bit će ako je to moguće riješen međusobnim pregovorima.
2. Svaki spor koji se ne riješi pregovorima, podvrgnut će se arbitraži ako to zatraži bilo koja od ugovornih stranaka u sporu i u skladu s tim iznijet će se pred jednoga ili više arbitara odabranih dogovorno među strankama u sporu. Ako u roku od tri mjeseca od dana zahtjeva za arbitražom stranke u sporu nisu u stanju usuglasiti odabir arbitra ili arbitara, bilo koja od tih stranaka može podnijeti zahtjev glavnomu tajniku Ujedinjenih naroda da imenuje jednoga arbitra pred kojeg će se iznijeti spor radi donošenja odluke.
3. Odluka arbitra ili arbitara imenovanih sukladno stavku 2. ovog članka obvezujuća je za ugovorne stranke u sporu.

Članak 12.

1. Svaka ugovorna stranka može u trenutku potpisivanja, ratifikacije ili pristupanja Sporazumu izjaviti da se ne smatra obveznom prema članku 11. Ostale ugovorne stranke nisu obvezne člankom 11. ovog Sporazuma prema ugovornim strankama koje su dale takvu rezervu.
2. Svaka ugovorna stranka koja je dala rezervu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, može u svakom trenutku povući takvu rezervu obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Članak 13.

1. Nakon što ovaj Sporazum bude na snazi tri godine, svaka ugovorna stranka može obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, zatražiti sazivanje konferencije u svrhu revizije teksta Sporazuma. Glavni tajnik obavijestiti će sve ugovorne stranke o zahtjevu i sazvati konferenciju o reviziji teksta Sporazuma, ako ga u roku od četiri mjeseca od dana zaprimanja obavijesti, barem jedna četvrtina ugovornih stranaka obavijesti da su suglasne sa zahtjevom.
2. Ako je konferencija sazvana u skladu sa stavkom 1. ovog članka, glavni tajnik će obavijestiti sve ugovorne stranke i pozvati ih da u roku od tri mjeseca dostave prijedloge o kojima žele da se na konferenciji raspravlja. Glavni tajnik će svim ugovornim strankama dostaviti privremeni dnevni red za konferenciju, zajedno s tekstovima prijedloga, barem tri mjeseca prije dana održavanja konferencije.
3. Glavni tajnik pozvat će na svaku konferenciju sazvanu u skladu s ovim člankom, sve države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. i države koje su postale ugovorne stranke u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Članak 14.

1. Neovisno o postupku revizije teksta Sporazuma utvrđenom u članku 13., svaka ugovorna stranka može predložiti jednu ili više izmjena i dopuna na dodatke ovog Sporazuma. U tom smislu ona će tekst izmjena i dopuna dostaviti glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. Radi osiguranja usklađenosti između dodataka i drugih međunarodnih sporazuma koji se odnose na prijevoz opasnih tvari, glavni tajnik Ujedinjenih naroda može također predložiti izmjene i dopune na dodatke ovog Sporazuma.
2. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavit će svaki prijedlog dan na temelju stavka 1. ovog članka svim ugovornim strankama, te o tome obavijestiti države na koje se odnosi članak 6. stavak 1.
3. Svaki prijedlog izmjena i dopuna na dodatke smatra se prihvaćen, osim ako u roku od tri mjeseca od dana kada ga je glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavio, najmanje trećina ugovornih stranaka ili pet ugovornih stranaka ako je trećina veća od broja pet, pisano obavijesti glavnog tajnika da se protivi predloženoj izmjeni i dopuni. Ako se izmjena i dopuna smatra prihvaćenom stupa na snagu za sve ugovorne stranke nakon isteka daljnjeg roka od tri mjeseca, ili u slučaju da su slične izmjene i dopune unesene ili će vjerojatno biti unesene u druge međunarodne sporazume o kojima je riječ u stavku 1. ovog članka, nakon isteka roka koji će utvrditi glavni tajnik kako bi, ako je moguće istodobno stupila na snagu ta izmjena i dopuna i one izmjene i dopune koje su bile ili koje će vjerojatno biti unesene u te druge sporazume; taj rok međutim ne može biti kraći od mjesec dana.
4. Glavni tajnik će što je prije moguće obavijestiti sve ugovorne stranke i sve države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. o svakom prigovoru koji primi od ugovornih stranaka na predložene izmjene i dopune.
5. Ako se predložena izmjena i dopuna na dodatke ne smatra prihvaćenom i ako najmanje još jedna ugovorna stranka pored one koja je predložila tu izmjenu i dopunu obavijesti, pisanim putem, glavnog tajnika da je suglasna s prijedlogom, glavni tajnik sazvat će sastanak svih ugovornih stranaka i svih država na koje se odnosi članak 6. stavak 1. u roku od tri mjeseca računajući od isteka tromjesečnog roka, unutar kojeg u skladu sa stavkom 3. ovog članka, obavijest o prigovoru na izmjenu i dopunu, mora biti dana. Glavni tajnik može na taj sastanak pozvati također i predstavnike:
(a) međunarodnih vladinih organizacija koje su nadležne za pitanja prijevoza;
(b) međunarodnih nevladinih organizacija čija je djelatnosti neposredno vezana za prijevoz opasnih tvari na državnom području ugovornih stranaka.
6. Svaka izmjena i dopuna usvojena natpolovičnom većinom svih ugovornih stranaka na sastanku sazvanom u skladu sa stavkom 5. ovog članka stupa na snagu za sve ugovorne stranke na način koji su dogovorile ugovorne stranke koje sudjeluju na sastanku.

Članak 15.

Osim obavijesti predviđenih člancima 13. i 14., glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. i države koje su postale ugovorne stranke u skladu s člankom 6. stavak 2. o:
(a) potpisivanjima, ratifikacijama i pristupanjima u skladu s člankom 6;
(b) danu stupanja na snagu Sporazuma i njegovih dodataka u skladu s člankom 7;
(c) otkazivanjima u skladu s člankom 8;
(d) prestanku Sporazuma u skladu s člankom 9;
(e) obavijestima i otkazima primljenima u skladu s člankom 10;
(f) izjavama i obavijestima primljenima u skladu s člankom 12. stavcima 1. i 2.;
(g) prihvaćanjima i danu stupanja na snagu izmjena i dopuna u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 6.

Članak 16.

1. Protokol o potpisivanju ovog Sporazuma ima istu snagu, učinak i trajanje kao i sam Sporazum i smatra se njegovim sastavnim dijelom.
2. Nikakve rezerve na ovaj Sporazum nisu dozvoljene, osim onih unesenih u Protokol o potpisivanju i onih u skladu s člankom 12.

Članak 17.

Nakon 15. prosinca 1957. godine izvornik ovog Sporazuma položit će se kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, koji će ovjerene preslike dostaviti svakoj državi na koju se odnosi članak 6. stavak 1.
U potvrdu toga, dolje potpisani, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.
Sastavljeno u Ženevi tridesetog dana mjeseca rujna tisuću devetsto pedeset sedme, u jednomu primjerku, sam Sporazum na engleskome i francuskome jeziku, a dodaci na francuskom jeziku, od kojih je svaki tekst ovog Sporazuma jednako vjerodostojan.

Klasa: 303-03/08-03/14
Urbroj: 530-08-07-03
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

 

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

The Contracting Parties, Desiring to increase the safety of international transport by road,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement,
(a) the term "vehicle" shall mean motor vehicles, articulated vehicles, trailers and semi-trailers, as defined in article 4 of the Convention on Road Traffic of 19 September 1949, other than vehicles belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party; (b) the term "dangerous goods" shall mean those substances and articles the international carriage by road of which is prohibited by, or authorized only on certain conditions by, Annexes A and B;
(c) the term "international transport" shall mean any transport operation performed on the territory of at least two Contracting Parties by vehicles defined in (a) above.

Article 2

1. Subject to the provisions of article 4, paragraph 3, dangerous goods barred from carriage by Annex A shall not be accepted for international transport.
2. International transport of other dangerous goods shall be authorized subject to compliance with:
(a) the conditions laid down in Annex A for the goods in question, in particular as regards their packaging and labelling, and
(b) the conditions laid down in Annex B, in particular as regards the construction, equipment and operation of the vehicle carrying the goods in question, subject to the provisions of article 4, paragraph 2.

Article 3

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 4

1. Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit, for reasons other than safety during carriage, the entry of dangerous goods into its territory.
2. Vehicles in service on the territory of a Contracting Party at the time of entry into force of this Agreement or brought into service on such territory within two months after its entry into force shall be allowed, for a period of three years from such entry into force, to perform the international transport of dangerous goods even if their construction and equipment do not entirely conform to the requirements laid down in Annex B for the transport operation in question. Under special clauses of Annex B, however, this period may be reduced.
3. The Contracting Parties shall retain the right to arrange, by special bilateral or multilateral agreements, that certain of the dangerous goods which under this Agreement are barred from all international transport may, subject to certain conditions, be accepted for international transport on their territories, or that dangerous goods which under this Agreement are acceptable for international transport only on specified conditions may be accepted for international transport on their territories under conditions less stringent than those laid down in the Annexes to this Agreement. The special bilateral or multilateral agreements referred to in this paragraph shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall communicate them to the Contracting Parties which are not signatories to the said agreements.

Article 5

The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to national or international regulations applicable in general to road traffic, international road transport and international trade.

Article 6

1. Countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement:
(a) By signing it;
(b) By ratifying it after signing it subject to ratification;
(c) By acceding to it.
2. Such countries as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with paragraph 11 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement by acceding to it after its entry into force.
3. The Agreement shall be open for signature until 15 December 1957. Thereafter, it shall be open for accession.
4. Ratification or accession shall be effected by the depositing of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

Article 7

1. This agreement shall enter into force one month after the date on which the number of countries mentioned in article 6, paragraph 1, which have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession has reached a total of five. However, the Annexes thereto shall not apply until six months after the entry into force of the Agreement itself.
2. For any country ratifying or acceding to this Agreement after five of the countries referred to in article 6, paragraph 1, have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, this Agreement shall enter into force one month after the said country has deposited its instrument of ratification or accession and the Annexes thereto shall apply for the said country either on the same date, if they are already in force by that date, or, if they are not in force by that date, on the date on which they apply under the provisions of paragraph 1 of this article.

Article 8

1. Any contracting Party may denounce this Agreement by so notifying the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.

Article 9

1. This Agreement shall cease to have effect if, after its entry into force, the number of Contracting Parties is less than five during twelve consecutive months.
2. In the event of the conclusion of a worldwide agreement for the regulation of the transport of dangerous goods, any provision of this Agreement which is contrary to any provision of the said worldwide agreement shall, from the date on which the latter enters into force, automatically cease to apply to relations between the Parties to this Agreement which become parties to the worldwide agreement, and shall automatically be replaced by the relevant provision of the said worldwide agreement.

Article 10

1. Any country may, at the time of signing this Agreement without reservation of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. The Agreement and the annexes thereto shall extend to the territory or territories named in the notification one month after it is received by the Secretary-General.
2. Any country which has made a declaration under paragraph 1 of this article extending this Agreement to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of the said territory in accordance with the provisions of article 8.

Article 11

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between them.
2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the sele ction of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.
3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 2 of this article shall be binding on the Contracting Parties in dispute.

Article 12

1. Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to, this Agreement, declare that it does not consider itself bound by article 11. Other Contracting Parties shall not be bound by article 11 in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.
2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

Article 13

1. After this Agreement has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the text of the Agreement. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.
2. If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this article, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisio nal agenda for the conference, together with the texts of such proposals, at least three months before the date on which the conference is to meet.
3. The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all countries referred to in article 6, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2.

Article 14.

1. Independently of the revision procedure provided for in article 13, any Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.
2. The Secretary-General shall transmit any proposal made under paragraph 1 of this article to all Contracting Parties and inform thereof the other countries referred to in article 6, paragraph 1.
3. Any proposed amendment to the Annexes shall be deemed to be accepted unless, within three months from the date on which the Secretary-General circulates it, at least onethird of the Contracting Parties, or five of them if one-third exceeds that figure, have given the Secretary-General written notification of their objection to the proposed amendment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into force for all the Contracting Parties, on the expiry of a further period of three months or, in case where similar amendments have been or are likely, to be made to the other international agreements referred to in paragraph 1 of this article, on the expiry of a period the duration of which shall be determined by the Secretary-General in such a way as to allow, wherever possible, the simultaneous entry into force of the amendment and those that have been made or are likely to be made to such other agreements; such period shall not, however, be of less than one month's duration;
4. The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, of any objection which may be received from the Contracting Parties to a proposed amendment.
5. If the proposed amendment to the Annexes is not deemed to be accepted, but if at least one Contracting Party other than the Contracting Party which proposed the amendment has given the Secretary-General written notification of its agreement to the proposal, a meeting of all the Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, shall be convened by the Secretary-General within three months after the expiry of the period of three months within which, under paragraph 3 of this article, notification must be given of objection to the amendment. The Secretary-General may also invite to such meeting representatives of:
(a) intergovernmental organizations which are concerned with transport matters;
(b)international non-governmental organizations whose activities are directly related to the transport of dangerous goods in the territories of the Contracting Parties.
6. Any amendment adopted by more than half the total number of Contracting Parties at a meeting convened in accordance with paragraph 5 of this article shall enter into force for all Contracting Parties in accordance with the procedure agreed at such meeting by the majority of the Contracting Parties attending it.

Article 15

In addition to the notifications provided for in articles 13 and 14, the Secretary-General of the United Nations shall notify the countries referred to in article 6, paragraph 1, and the countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2, of:
(a) signatures, ratifications and accessions in accordance with article 6;
(b) the dates on which this Agreement and the Annexes thereto enter into force in accordance with article 7;
(c) denunciations in accordance with article 8;
(d) the termination of the Agreement in accordance with article 9;
(e) notifications and denunciations received in accordance with article 10;
(f) declarations and notifications received in accordance with article 12, paragraphs 1 and 2;
(g) the acceptance and date of entry into force of amendments in accordance with article 14, paragraphs 3 and 6.

Article 16

1. The Protocol of Signature of this Agreement shall have the same force, effect and duration as the Agreement itself, of which it shall be considered to be an integral part.
2. No reservation to this Agreement, other than those entered in the Protocol of Signature and those made in accordance with article 12, shall be permitted.

Article 17

After 15 December 1957, the original of this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies thereof to each of the countries referred to in article 6, paragraph 1.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. Done at Geneva, this thirtieth day of September one thousand nine hundred and fifty-seven, in a single copy, in the English and French languages for the text of the Agreement proper, and in the French language for the Annexes, each text being equally authentic for the Agreement proper.

Kontakti