kategorije pretrage

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačnog vozila

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačnog vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti vozila s propisima koji se odnose na tip odnosno kategoriju vozila, a provodi se za nova i rabljena vozila koja se pojedinačno unose/uvoze, nova pojedinačno proizvedena vozila za koja nije izdana EU homologacija tipa vozila, nova nepotpuna vozila koja se dovršavaju u jednoj ili više faza, kao i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako nije drukčije propisano.

Svatko tko se upusti u pojedinačnu kupnju i unos/uvoz vozila treba voditi računa o tome da li vozilo zadovoljava propisane homologacijske uvjete. Najbolji put do točne informacije je uspostava kontakta s odobrenim predstavnikom proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj još dok vozilo nije kupljeno, ali je poznata VIN oznaka (broj šasije) vozila. Predstavnik proizvođača ima pristup bazi podataka proizvođača te će na osnovi toga moći savjetovati svakog kupca je li vozilo podobno ili nije za registraciju u Republici Hrvatskoj.

Nakon što kupac kupi vozilo, a prije postupka obračuna posebnog poreza na motorna vozila te tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj vozilo mora proći postupak utvrđivanja sukladnosti vozila s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obuhvaća:

1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja vozila, koji se provodi za:

- nova i rabljena vozila kategorija M, N i O koja se unose/uvoze u Republiku Hrvatsku;

- nova i rabljena vozila kategorija L, T, C, R i S koja se unose u Republiku Hrvatsku.

2.) pojedinačno odobravanje vozila, koji se provodi za:

- nova i rabljena vozila kategorija L, T, C, R i S koja se uvoze u RH;

- nova vozila kategorija L, T, C, R i S pojedinačno proizvedena u RH;

- nepotpuna vozila kategorija L, T, C, R i S koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

Provedbu ovih postupaka, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja ovlaštena pravna osoba - Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub putem ovlaštenih ispitnih mjesta.

3.) nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila, koja se provodi za:

- nova pojedinačno proizvedena vozila kategorija M, N i O za koja nije izdana EU homologacija tipa vozila

- nova nepotpuna vozila kategorija M, N i O koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

Provedbu postupaka nacionalne homologacije pojedinačnog vozila, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja obavlja ovlaštena tehnička služba - Centar za vozila Hrvatske, Laboratorij za homogacijska ispitivanja. 

  1. IDENTIFIKACIJA I UTVRĐIVANJA STANJA VOZILA

Zahtjev za provedbu postupka identifikacije i utvrđivanja stanja vozila podnosi se u ovlaštenom ispitnom mjestu te se vozilo doprema na pregled.

Uz zahtjev se prilaže:

„COC“ dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača ili tehnička specifikacija vozila ili tehnička specifikacija traktora

- kopija prometnih dokumenata vozila (obavezna za rabljena vozila)

U slučaju primjene alternativnih zahtjeva:

- rješenje DZM-a za primjenu alternativnih zahtjeva

tehnički opis vozila i/ili dokument o registraciji

- po potrebi i druga odgovarajuća dokumentacija.

EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

Potvrda proizvođača je dokument s kojim dobavljač ili Državni zavod za mjeriteljstvo potvrđuju kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje a sadrži i tehničke podatke o vozilu. Obrazac potvrde proizvođača ovisno o kategoriji vozila nalazi se na web stranicama (https://dzm.gov.hr/istaknute-teme/homologacija-motornih-vozila/obrasci-183/183).

Popis dobavljača koji su ovlašteni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za izdavanje potvrde proizvođača nalazi se na web stranicama (https://dzm.gov.hr/istaknute-teme/homologacija-motornih-vozila/homologacija-vozila/dobavljaci-uvoznici-ovlasteni-za-izdavanje-potvrde-proizvodjaca/151).

Tehnička specifikacija traktora je dokument s kojim tehnička služba potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama, UNECE Pravilnicima odnosno OECD kodovima udovoljavao traktor odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o traktoru.

U slučaju da u RH ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati "Tehničku specifikaciju traktora" za određeni tip / varijantu / izvedbu traktora, zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije traktora podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo odnosno ovlaštenoj pravnoj osobi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska http://www.agr.unizg.hr/hr/article/91/zavod_za_mehanizaciju_poljoprivrede

Tehnička specifikacija vozila je dokument kojim Zavod odnosno pravna osoba koju ovlasti Zavod, potvrđuje kojim EU direktivama i uredbama odnosno UNECE pravilnicima je udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o vozilu.

U slučaju da u RH ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati potvrdu proizvođača za određeni tip / varijantu / izvedbu vozila, zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se ovlaštenoj pravnoj osobi, Centar za vozila Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila možete podnijeti u ovlaštenom ispitnom mjestu.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

- kopiju prometnih dokumenata vozila

Naknadu za izdavanje "Potvrde proizvođača", "Tehničke specifikacije vozila", "Tehničke specifikacije traktora" podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno izdavatelju potvrde na temelju ispostavljenog računa.

VOZILA KOJA NISU HOMOLOGIRANA PREMA ZAHTJEVIMA ECE PRAVILNIKA, EEC/EC DIREKTIVA ILI EU UREDBI

Za rabljena vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima ECE pravilnika, EEC/EC direktiva ili EU uredbi (npr. vozila s američkog tržišta) trenutno se prihvaća potvrda izdana od Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Zavod za motore i transportna sredstva

Potvrda proizvođača, tehnička specifikacija vozila, tehnička specifikacija traktora ili COC dokument moraju biti priloženi u originalu ili dostavljeni u elektroničkom obliku kroz jedinstvenu bazu homologacijskih podataka

  1. POJEDINAČNO ODOBRAVANJE VOZILA

Zahtjev za provedbu postupka pojedinačnog odobravanja vozila podnosi se u ovlaštenom ispitnom mjestu te se vozilo doprema na pregled.

Uz zahtjev se prilaže:

a) u slučaju uvoza vozila u RH:

- potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila ili »COC« dokument;

- kopija prometnih dokumenata vozila;

b) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) nepotpunog vozila:

- izjavu o sukladnosti vozila / CoC dokument / potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila;

- potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila;

- tehnički opis vozila;

- ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili

- druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili

zasebnu tehničku jedinicu;

c) u slučaju pojedinačno proizvedenog vozila u RH:

- tehnički opis vozila;

- ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

- druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili

zasebnu tehničku jedinicu;

d) u slučaju novog vozila proizvedenog u Europskoj uniji za koji nije izdana EU homologacija tipa

vozila:

- tehnički opis vozila;

- ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili;

- druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili

zasebnu tehničku jedinicu;

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Ovlašteni ispitivač obavlja pregled dokumentacije i vozila, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvjete propisane pojedinim pravilnikom, izrađuje izvještaj o zadovoljavanju propisanih uvjeta, te upisuje podatke o vozilu u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima te izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Pregled vozila osim identifikacije vozila obuhvaća i pregled homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila, provjeru izvornosti vozila, sukladnosti ugrađenih dijelova s proizvođačevom dokumentacijom te provjeru mjerljivih parametara kao i utvrđivanje jesu li pojedini dijelovi vozila zamijenjeni neodgovarajućim tj. nehomologiranim dijelovima.

Vozila moraju ispunjavati administrativne i tehničke zahtjeve koji vrijede na dan podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka homologacije pojedinačnog vozila. U određenim propisanim slučajevima mogu se primijeniti zahtjevi koji su vrijedili u trenutku kada je za vozilo pokrenut postupak unosa, uvoza ili određivanja carinsko-pravnog statusa.

Ako se pregledom dokumentacije i/ili vozila utvrdi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba, Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

 

POPIS ISPITNIH MJESTA ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNOG VOZILA

Oznaka

Naziv

Mjesto

Telefon

H-001

CVH STP "Vukovar"

VUKOVAR

Josipa bana Jelačića 53

032/ 413 028

H-002

CVH STP "EUROBJELOVAR"

BJELOVAR

V. Sredice 29

043/ 217 444

H-003

STP „Auto-Dubrovnik“ d.d.

DUBROVNIK-MLINI

Gornja Čibaća

020/ 486 235,

020/ 485 707

H-004

CVH STP „Autopoduzeće“

IMOTSKI

Kralja Zvonimira 75

021/ 842 248

H-005

CVH STP „Tehnička škola“ d.d.

KARLOVAC

Smičiklasova 19

047/ 655 637 (638)

H-006

CVH STP „Rapid“ d.d.

KOPRIVNICA

Bjelovarska c. 18

048/ 642 581 (319)

H-007

STP „AMK Križevci“

KRIŽEVCI

Zagrebačka 33

048/ 711 808

H-008

STP ,,Croatia - tenhnički pregledi''

KUTINA

Metanska 8

044/ 682 331

H-009

CVH STP "Metković"

METKOVIĆ

Splitska 27

020/ 682 093,

020/ 680 385

H-010

CVH STP „Autoreparatura“

OSIJEK

Sv. L.B. Mandića 33

031/ 297 708

H-011

STP „Brioni“ d.d.

PULA

Šijanska cesta 4

052/ 535 155 (163)

H-012

STP „Eurodaus“ d.d.

UMAG

Na vrhu bb

052/ 725 036

H-013

ISTRATRANS-STP d.o.o.

NEDEŠĆINA

Vrećari 90

052/ 885 390 (391)

H-014

STP „Auto Hrvatska“ d.o.o.

RIJEKA

Osječka 50

051/ 514 640

H-015

STP „Slavonijatrans tehnički pregledi“ d.o.o.

SL. BROD

Vinogradska 17

035/ 491 194 (199)

H-016

„Promet“ d.d.

MAKARSKA

Stjepana Ivičevića 60

021/ 617 311

H-017

STP „Eurodaus“ d.d.

SPLIT

Hercegovačka 59

021/ 383 744 (755)

H-018

STP „Autoservisni centar“ d.d.

VARAŽDIN

Koprivnička 2

042/ 231 141

H-019

STP AK „Vinkovci“

VINKOVCI

Josipa Matasovića 1

032/ 306 988 (989)

H-020

STP „Agroservis“ d.o.o.

VIROVITICA

Stjepana Radića 136

033/ 730 212 (234)

H-021

CVH STP „Mehanizacija“

ZADAR

Put Murvice bb

023/ 240 126 (144)

H-022

STP „Automehanika- servisi“

ZAGREB

Zvonimirova 25

01/ 4553 751 (754)

H-023

CVH STP „Centar“

OSIJEK - JOSIPOVAC

Ribarska 1a

031/ 355 333,

031/ 355 334

H-024

STP „Autoremetinec“ d.d.

ZAGREB

Remetinec 5F

01/ 6542 877,

01/ 6141 340

H-025

CVH STP „Zagreb 2“

ZAGREB

Kraljevićeva 28-30

01/ 2319 444,

01/ 2311 963

H-026

STP „Baotić“ d.d.

ZAGREB

Maksimirska 282

01/ 2900 055 (056)

H-027

CVH STP „Centar“

ČAKOVEC

Zagrebačka 95

040/ 384 577,

040/ 386 067

H-029

"KLEK-COMMERCE" d.o.o.

OGULIN

Ulica Škrile II 2

047/ 532 384

H-030

STP „CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI“

ČAZMA

F. Vidovića bb

043/ 227 227

H-031

CVH STP „Eurokarlovac“

KARLOVAC

Ilovac 29

047/ 637 623 (633)

H-032

STP „Trgocentar“ d.d.

ZABOK

Matije Gubca bb

049/ 221 569,

049/ 222 353

H-033

CVH STP „Institut“

V. GORICA

Sisačka 39c

01/ 6379 201 (202, 203, 204, 205)

H-035

STP AK „Našice“

NAŠICE

V. Lisinskog 59

031/ 617 290,

031/ 613 218

H-036

STP „Herz“ d.d.

POŽEGA

Vilima Justa 18

034/ 211 636 (548)

H-037

STP "CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI"d.o.o.

DARUVAR

P. Zrinskog 32

043/ 440 321

H-038

STP AK „Nova Gradiška“

N. GRADIŠKA

Kožarska 2

035/ 361 653,

035/ 362 284

H-039

CVH STP "Županja"

Županja

Vinkovačka 215

032/ 831 875

H-040

CVH STP „Poreč“

POREČ

Matije Vlašića 24

052/ 451 688,

052/ 434 121

H-041

CVH STP „Đakovo“

ĐAKOVO

V. Nazora 2

031/ 814 074,

031/ 810 639

H-042

CVH STP „Gospić“

GOSPIĆ

Zagrebačka 18

053/ 573 420

H-043

CVH STP "Centar"

MARIJA BISTRICA

Stubička 14a

049/ 46 83 11

H-044

STP AK „Rijeka“

RIJEKA

Preluk 10

051/ 621 163,

051/ 703 302

H-045

CVH STP ,,CROATIA''

ZLATAR

Zagrebačka bb

049/ 467 908,

049/ 467 909

H-046

STP AK „Siget“

ZAGREB

Siget 17

01/ 6502 262 (277)

H-047

CVH STP „Croatia osiguranje“

ŠIBENIK

Velimira Škorpika 6

022/ 335 466,

022/ 334 149

H-048

STP „Blato“ d.d.

BLATO - KORČULA

Lučica b.b.

020/ 852 771,

H-049

CVH STP ,,PAPUK TRGOVINA''

PAKRAC

K. Tomislava 73

034/ 412 620,

034/ 412 626

H-050

CVH STP „Sisak“

SISAK

Zagrebačka bb

044/ 574 181 (182)

H-051

STP ,,CROATIA-TP"

SLATINA

Industrijska 12

033/ 401 311 (310)

H-052

STP ,,AUTOPRIJEVOZ"

OTOČAC

Ante Starčevića 26d

053/ 573 420

H-053

CVH STP ,,CENTAR"

POTOMJE

Potomje bb

020/ 742 550,

020/ 742 552

H-054

STP „Autoslavonija“ d.d.

OSIJEK

Vukovarska 213a

031/ 501 103,

031/ 504 709

H-055

STP CVH „Knin“

KNIN

Hrvatskih generala 5

022/ 661 494

H-056

"Ikarplast" d.o.o.

CRIKVENICA

Kotorska bb

051/ 781 089

H-057

CVH STP „Zelina“

SV. I. ZELINA

Sajmišna bb

01/ 2060 734

H-058

STP "HRVATSKE ŠUME"

DELNICE

Lučice, Lučićka cesta 1

051/ 812 309

H-059

CVH STP „Beli Manastir“

BELI MANASTIR

Osječka 4a

031/ 700 515,

031/ 700 517

H-061

STP „Eurodaus“ d.d.

ZAGREB

Folnegovićeva 5

01/ 6187 452 (458)

H-062

CVH STP „Autoprijevoz“

SINJ

Put ferate bb

021/ 824 022

H-063

STP PROMET VRGORAC

VRGORAC

Fra Ivana Rožića 17

021/ 67 44 66

H-065

STP ,,Komunalac'' d.o.o.

GRUBIŠNO POLJE

Terezije Bernardete Banje 4

043/ 485 678

H-066

CVH STP ,,CROATIA"

ROVINJ

Pulska cesta 1

052/ 732 498 (497)

H-068

STP „Autocentar Vrbovec“ d.o.o.

VRBOVEC

Prvog svibnja 3

01/ 2720 500

H-069

STP AK „Varaždin“

VARAŽDIN

Gospodarska 58

042/ 234 176

H-070

STP AK „Pazin“

PAZIN

Vrtlišće 3

052/ 621 672,

052/ 624 415

H-072

STP „Autozubak“ d.o.o.

V. GORICA

Zagrebačka bb

01/ 6269 220

H-073

CVH STP ,,CROATIA"

PLOČE

Dalmatinska 1a

020/ 679 735

H-074

CVH STP „ORAHOVICA“

ORAHOVICA

Vladimira Nazora 89

033/ 675 172

033/ 675 173

H-078

STP „Presečki grupa“ d.o.o.

KRAPINA

Frana Galovića 15

049/ 370 518,

049/ 328 045

H-079

STP „Autopromet“

SLUNJ

Ladihovićeva 5

047/ 77 72 81

H-081

STP AK „Jastrebarsko“

JASTREBARSKO

Trešnjevka 4

01/ 6281 086,

01/ 6281 565

H-082

CVH STP ,,PRELOG''

PRELOG

Ul. kralja Zvonimira 61

040/ 645 222

H-083

STP Centar „Kovačić“ d.o.o.

LUDBREG

Koprivnička 36

042/ 819 230

H-084

CVH STP „Automehanika“

ZAGREB

Kovinska 4

01/ 3480 646 (647)

H-086

CVH STP ,,IVANIĆ GRAD''

IVANIĆ GRAD

Industrijska cesta bb
01/ 2889 300

H-087

CVH STP „Autocentar Pall“

SISAK

M. Celjaka 80

044/ 571 010

H-089

CVH STP „Kombinat“

BELIŠĆE

Radnička 79

031/ 66 22 70

H-090

CVH STP „Dugi Rat“

DUGI RAT

Glavica bb

021/ 735 420

H-092

CVH STP „MOTOREMONT“

NOVSKA

Potočna 14

044/ 600 265

044/ 600 269

H-093

CVH STP „Slavijatrans“

PETRINJA

Drenačka bb

044/ 862 303 (913)

H-095

CVH STP "Euroivanec"

IVANEC

Mirka Maleza 80

042/ 784 002

H-096

CVH STP "Pag"

PAG

Braće Fabijanića

023/ 60 00 22

H-097

CVH STP „Euroduhan“

BJELOVAR

Zagrebačka 51

043/ 245 448

H-098

CVH STP „Enco“

SESVETE

Lj. Posavskog 7

01/ 2009 614

H-099

CVH STP „Eurobrod“

SL. BROD

Vezna cesta bb

035/ 270 730,

035/ 270 732

H-100

CVH STP „Posavec“

ČAKOVEC

Neumannova 4

040/ 328 360

H-101

CVH STP „KOČIJA“

DRENOVCI

Vladimira Nazora 127

032/ 861 610 (609)

H-102

CVH STP „Zaprešić“

ZAPREŠIĆ

M. Tita 76A

01/ 3310 768 (769)

H-103

CVH STP „Eurosolin“

SOLIN

Matoševa 10a

021/ 213 563

H-104

CVH STP „Kutina“

KUTINA

Kneza Lj. Posavskog 25

044/ 683 630,

044/ 683 631

H-105

CVH STP „BENKOVAC“

BENKOVAC

Kralja Dmitra Zvonimira 39

023/ 681 445

023/ 681 194

H-106

CVH STP „TRGOPROMET“

NOVI MAROF

Ključka bb

042/ 611 265

H-107

CVH STP "JADROINVESTING"

TROGIR

Put Dobrića 4

021/ 896 346

H-108

CVH STP „BOSILJ“

GAREŠNICA

Petra Svačića 44d

043/ 532 662

H-109

CVH STP „ATLAS“

ZADAR

Jadranska cesta 72

023/ 343 911 (912) (913)

H-110

CVH STP „EUROBIOGRAD“

BIOGRAD NA MORU

Bračka 1a

023/ 638 315 (316)

H-111

CVH STP EURO DAUS

SPLIT

Put Mostina 1

021/ 202 958

H-112

CVH STP "Dugo Selo"

DUGO SELO

Srednjak 21

01/ 2755 164

H-113

CVH STP „ MTT“

RIJEKA

Radnička 33

051/ 437 011 (012)

H-114

CVH STP „Eurozadar“

ZADAR

A. Starčevića 1a

023/ 214 584,

023/ 213 023

H-115

CVH STP „Krk“

KRK

Vršanska bb

051/ 220 160

H-116

CVH STP „Oroslavje“

OROSLAVJE

Mokrice 161c

049/ 284 811

H-117

CVH STP „ POŽEGA“

POŽEGA

Osječka 72

034/ 271882 (883) (884)

H-118

CVH STP „Eurozagreb 1“

Zagreb

Šišićeva 21

01/ 6610 500

H-119

CVH STP EUROZAGREB II

SVETA NEDELJA

Dr. Franje Tuđmana 16a

01/ 333 5555

H-120

CVH STP „VODICE“

VODICE

Ćirila i Metoda 11

022/ 443 311,

022/ 441 854

H-121

CVH STP „ATLAS“ DUBROVNIK

DUBROVNIK

Lichtensteinov put 12

020/ 333 443

020/ 333 467

H-122

CVH STP ,,CENTAR AUTO VARAŽDIN''

VARAŽDIN

Optujska 163c

042/ 303 444,

042/ 303 503

H-123

CVH STP „Eurozagreb 3“

ZAGREB

Listopadska 2

01/ 3036 051 (053)

H-124

CVH STP „MURSKO SREDIŠĆE“

MURSKO SREDIŠĆE

Tekstilna 3

040/ 544 595

040/ 544 594

H-126

CVH STP „Euroosijek“

OSIJEK

Drinska 123

031/ 275 413 (414)

H-127

CVH STP „EUROVARAŽDIN“

VARAŽDIN

Optujska bb

042/ 331 526

H-129

CVH STP ,,BELIĆI''

KASTAV

Tometići bb

051/ 691 279,

051/ 691 291

H-130

CVH STP ,,CENTAR''

KOPRIVNICA

Dravska 15

048/ 221 032

048/ 221 033

H-132

CVH STP "EUROZAGREB 5''

ZAGREB

Remetinačka 98

01/ 6598 001,

01/ 6598 030

H-133

CVH STP „Europula“

PULA

Industrijska 15/C

052/ 530 802, (803)

H-134

CVH STP ,,EUROŠIBENIK''

ŠIBENIK

Put Bioca 27

022/ 348 751,

022/ 348 760

H-135

CVH STP ,,DARDA''

DARDA

Industrijska zona bb, p.p. 9

031/ 743 393

031/ 743 394

H-136

CVH STP "Centar"

ZAGREB

Bjelovarska 48 D

01/ 2011 826

H-138

CVH STP "Centar"

DUGA RESA

Bana Jelačića bb

047/ 801 969 (970) (971)

H-139

CVH STP ,,EUROSLAVONIJA I''

ORIOVAC

Luke ilića bb

035/ 431 975 (976),

035/ 431 978 (979)

H-141

CVH STP ,,CENTAR AUTO VARAŽDIN''

MARČAN

Vinička 5a

042/ 722 750

H-143

CVH STP ,,CROATIA"

VUKOVAR

Kudeljarska 2/B

032/ 432 190,

032/ 432 207

H-144

CVH STP ,,CROATIA"

SPLIT

Put Dragovoda bb

021/ 375 221

H-145

CVH STP ,,CROATIA"

OSIJEK

Kralja Petra Svačića 59

031/580-940

H-146

CVH STP ,,CROATIA"

KOPRIVNICA

Zagrebačka bb

048/ 644 923 (924)

H-147

CVH STP ,,CROATIA"

SVETI VINČENAT- BIBIĆI

Bibići 49

052/ 560 441 (442)

H-148

CVH STP ,,CROATIA"

IMOTSKI

Glavina Donja 341/a

021/ 842 935

H-149

CVH STP „EURODRNIŠ"

DRNIŠ

Prva obrnička ulica 2

022/ 886 658

022/ 886 886

H-150

CVH STP ,,CROATIA"

ZAGREB- NOVI ZAGREB (Buzin)

Avenija Većeslava Holjevca 55

01/ 6608 236

H-151

CVH STP ,,CROATIA"

SLAVONSKI BROD

P.P. 8 35209 BUKOVJE

035/ 258 928

035/ 258 936 (937)

H-152

CVH STP "Zagreb 1"

ZAGREB

Capraška 4

01/ 6278 321, (322)

H-153

CVH STP ,,CROATIA"

KAŠTEL SUĆURAC

Starčevićeva 17a

021/ 226 348 (349)

H-154

CVH STP „VOJNIĆ“

VOJNIĆ

Andrije Hebranga 10

047/ 883 577 (583)

H-155

CVH STP ,,CROATIA"

VIROVITICA

Ote Horvata 5

033/ 800 183

H-156

CVH STP ,,CROATIA"

SAMOBOR

Ulica hrvatskih branitelja 7/a

01/ 3377 915 (916)

H-156

CVH STP ,,CROATIA"

BJELOVAR

Južna obilaznica 2

043/ 22 14 63 (64)

H-158

CVH STP "Croatia"

SINJ

Put Piketa 4 B

021/ 660 127

H-159

CVH STP ,,CROATIA"

RIJEKA

Petorice strijeljanih 1

051/ 252 176,

051/ 252 194

H-160

CVH STP ,,CROATIA"

KARLOVAC

Zagrebačka 15/h

047/ 645 934 (937)

H-161

CVH STP ,,CROATIA"

KORČULA

Lumbardijska cesta 21/b

020/ 715 545 (547)

 

  1. NACIONALNA HOMOLOGACIJA POJEDINAČNOG VOZILA

Zahtjev za provedbu postupka nacionalne homologacije pojedinačnog vozila podnosi se ovlaštenoj tehničkoj službi , Centar za vozila Hrvatske, Laboratorij za homologacijska ispitivanja, te se u dogovorenom terminu vozilo doprema na ispitivanje.

Uz zahtjev se prilaže:

a) u slučaju novog pojedinačno proizvedenog vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa vozila:

- tehnički opis vozila;

- ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

- druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

b) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) novog nepotpunog vozila:

- izjavu o sukladnosti vozila / COC dokument / potvrda proizvođača;

- tehnički opis vozila;

- ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

- druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Nakon obavljenih ispitivanja te pregleda dokumentacije i vozila, utvrđuje se zadovoljava li vozilo propisane uvjete, izrađuje se tehnički izvještaj, upisuju podatci o vozilu u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima te dostavljaju Državnom zavodu za mjeriteljstvo koji izdaje Nacionalni certifikat o homologaciji pojedinačnog vozila.

Vozila moraju ispunjavati administrativne i tehničke zahtjeve koji vrijede na dan podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka homologacije pojedinačnog vozila.

Kontakti