kategorije pretrage

Ispitivanje vozila za prijevoz opasnih tvari

Osnovno o prijevozu opasnih tvari

Sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), u svakodnevnom govoru uobičajeno kraće nazivan samo "ADR", često se poistovjećuje s obvezama prijevoznika ili čak samo s ADR potvrdom za vozila, što nije u potpunosti točno, jer je ADR puno sadržajniji, a zahtjevi koji se odnose na vozila i spremnike vozila-cisterni sadržaj su tek dvaju od ukupno devet poglavlja ADR-a.

Osim zahtjeva koji se odnose na vozila, osobe uključene u prijevoz opasnih tvari trebaju prepoznavati i brojna izuzeća od zahtjeva ADR-a, kako bi pojednostavnili ili pojeftinili postupak prijevoza i skrbi o opasnim tvarima. Nisu sve opasne tvari toliko opasne da bi se o njima moralo pažljivo (skupo) skrbiti već je to potrebno za oko 2900 tvari i predmeta navedenih u tablici poglavlja 3.2.1 ADR-a. ADR-om su dani i kriteriji i postupci klasifikacije opasnih tvari, te opisana prikladna pakiranja, posude i spremnici za njihov prijevoz i skladištenje. Prepoznate opasne tvari potrebno je jasno označiti i obilježiti radi brzog uočavanja opasnosti koju tvari predstavljaju, što se mora razaznati i iz prateće dokumentacije u koju spadaju i upute o postupanju u slučaju opasnosti kao i dokazi o osposobljenosti vozača i prikladnosti vozila za prijevoz opasnih tvari. ADR-om su opisane i potrebne obuke namijenjene osobama uključenim u prijevoz, rukovanje i skrb o opasnim tvarima, a posebice sigurnosni savjetnici i vozači. Temeljna uloga sigurnosnih savjetnika je poznavanje ADR-a, ali i nacionalnih propisa kojima se određuje postupanje s opasnim tvarima. Sigurnosni savjetnici su jamstvo ispravnog postupanja pri prijevozu opasnih tvari, a na taj način i jamstvo zaštite ljudi, dobara i okoliša, što je posebno važno u tranzitnoj i turističkoj zemlji kao što je naša.

 

Ispitivanja i odobrenja

U sustavu ispitivanja Centra za vozila Hrvatske izdaju se i dva odobrenja vezana uz prijevoz opasnih tvari. To su: Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari i Odobrenja pregledane cisterne prema zahtjevima ADR-a.

Primjeri Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari i Odobrenja pregledane cisterne prema zahtjevima ADR-a

Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari (u daljnjem tekstu ADR potvrde) se izdaju samo za vozila tipa EXII, EXIII, FL, AT i MEMU, a koja su točno definirana u poglavlju 9.1.1.2 ADR-a. Općenito možemo reći, uz rizik da budemo nedovoljno precizni, da se obveza potvrđivanja vozila za prijevoz opasnih tvari odnosi na vozila-cisterne, vozila za prijevoz i proizvodnju eksploziva kao i na tegljače za vuču tih vozila. Ta vozila trebaju biti podvrgnuta ispitivanju temeljem kojeg se izdaje Potvrda o ispitivanju vozila i Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, te moraju biti podvrgnuta godišnjim pregledima kako bi se dokazala njihova sukladnost odredbama ADR-a, nacionalnim propisima, te sukladnost općim sigurnosnim propisima (kočenje, svjetlosna oprema itd.). ADR potvrde će biti izdane samo za vozila kategorije N i O, koja u cijelosti odgovaraju zahtjevima ADR-a. Valjanost ADR potvrde ističe nakon ne dulje od jedne godine nakon datuma izdavanja prve ADR potvrde, odnosno godinu dana od isteka prethodne ADR potvrde. Ukoliko se pregled obavlja u razdoblju mjesec dana prije ili poslije datuma isteka vrijedeće ADR potvrde onda će valjanost iduće (nove) ADR potvrde biti godinu dana od datuma isteka vrijedeće (stare) ADR potvrde.

ADR potvrda je nevrijedeća i potrebno ju je vratiti instituciji koja ju je izdala u slučajevima:

  1. ako se vozilo povlači iz uporabe;
  2. ako je došlo do promjene prijevoznika ili vlasnika navedenog u rubrici 5. ADR potvrde;
  3. ako su nastupile materijalne promjene jedne ili više bitnih značajki vozila.

Nikakva se posebna odobrenja ne zahtijevaju za vozila osim za EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU vozila, izuzev onih zahtijevanih prema osnovnim sigurnosnim propisima primjenjivim u zemljama u kojima su vozila registrirana.

Završno odobravanje vozila i produljenja ADR potvrde obavlja se u Centru za vozila Hrvatske, Odjelu za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, uz prethodni pregled vozila koji obavljaju stanice za tehnički pregled koje su opremljene i ovlaštene za takve vrste ispitivanja. Postupak odobravanja podrazumijeva pregled vozila u nekoj od ovlaštenih stanica za tehnički pregled. Prikupljeni podatci, fotografije i dokumentacija (preslike prometne dozvole, ADR potvrde, Potvrde o ispitivanju vozila, …) i podatci o vozilu elektroničkim putem se prosljeđuju na obradu u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, u kojem se za ona vozila koja zadovoljavaju potrebne uvjete produljava valjanost ADR potvrde za naredih godinu dana.

Za informacije o produljivanju ADR potvrde, kao i dogovor o terminu pregleda, možete kontaktirati ovlaštena ispitna mjesta (u stanicama za tehnički pregled vozila) u kojima se pregled za produljenje ADR potvrde obavlja.

Odobrenja pregledane cisterne prema zahtjevima ADR-a (u daljnjem tekstu odobrenja za cisterne) izdaju se za cisterne sukladno zahtjevima ADR-a i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu .

Odobrenja za cisterne izdaju se temeljem pregleda cisterne i dokumentacije a moguće vrste pregleda su:

  • početni pregled (prije stavljanja cisterne u uporabu);
  • međupregled (najčešće svake 3 godine nakon početnog ili periodičnog pregleda);
  • periodični pregled (najčešće svakih 6 godina nakon početnog pregleda ili periodičnog pregleda);
  • izvanredni pregled (po potrebi nakon sanacije ili rekonstrukcije cisterne.

Za dodatne informacije o pregledima cisterni kao i dogovor o terminu pregleda vozila možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00

Prvo odobravanje vozila

 

 

 

Vozilo definirano kao AT, FL, EX/II, EX/III ili MEMU, da bi zaslužilo ADR potvrdu mora zadovoljiti specifične zahtjeve koje nameće ADR, a ako je riječ o vozilu cisterni onda dodatno i odredbe o građi cisterne namijenjene prijevozu opasne tvari.

Za rabljena vozila koja su u nekoj od zemalja članica ADR sporazuma imala ADR Potvrdu procedura je pri prvom ADR odobravanju u Republici Hrvatskoj manje zahtjevna nego za ona vozila koja nisu već od prije imala spomenutu ADR potvrdu.

Osnovno nedovršeno vozilo (šasija s kabinom i motorom), ukoliko već od prije nije bilo odobreno ADR potvrdom, mora ili biti tvornički homologirano prema UNECE pravilniku broj R105. minimalne dopune razine 06. ili se za vozilo mora ispitivanjem dokazati udovoljavanje svim tehničkim zahtjevima koji se nalaze u tablici 9.2. poglavlja 9. ADR Sporazuma 2019 ili 2021 (npr. stupac AT kod prijevoz dizela, loživog ulja ili manje zapaljivih tekućina ili npr. stupac FL za prijevoz benzina i kerozina). Za vozila koja nisu tvornički homologirana minimalno prema UNECE pravilniku broj R105.06 to znači da je vozilo potrebno preraditi i izraditi elaborat o preradi. Takav elaborat mora detaljno sadržavati  sve stavke poglavlja 9.2 ADR-a , kao i dokaz kojim proizvođač potvrđuje prema broju šasije da su električni kabeli ugrađeni na vozilu sukladni zahtjevima norme ISO 6722. Takav dokaz prihvatljiv je samo ako ga daje odjel proizvođača ovlašten za davanje tehničkih tumačenja. 

Potpuno nove cisterne moraju biti tipno odobrene prema ADR-u i za njih pri pregledu treba priložiti detaljne tehničke opise građe; podatke o debljinama i minimalnim debljinama te vrstama materijala od kojeg su napravljeni plašt, podnice, valobrani i pregrade; izvješće o ispitivanja zavara  i opis servisne i sigurnosne opreme (sve kako je dano EN normom 12972, u Dodatku A).

Za rabljene cisterne koje su u Hrvatskoj već bile odobrene ADR potvrdom nisu potrebni dodatni dokazi o građi same cisterne osim ako je bilo rekonstrukcije cisterne ili armatura ili radne opreme. 

Za rabljene cisterne koje su za ADR bile odobrene, ali ne u Hrvatskoj, potrebno je pri prvom pregledu priložiti dokumentaciju iz koje se vidi da su za ADR tipno odobrene, da postoje podaci o debljinama i minimalnim debljinama te vrstama materijala od kojeg su napravljeni plašt, podnice, valobrani i pregrade, kao i da za cijelo vozilo postoji dokumentacija o prethodnim godišnjim ADR odobravanjima kao i o izvršenim trogodišnjim početnim pregledima, međupregledima i periodičnim pregledima cisterni.

Za novo postavljene cisterne na vozilo, bilo nove ili rabljene, bilo da su od prije na drugom vozilu bile odobrene u Hrvatskoj ili nisu, potrebno je računski dokazati razinu pričvršćenja iz poglavlju 9.7.3 ADR-a. Dodatno, za novo postavljene cisterne na vozilo, bilo nove ili rabljene, bilo da su od prije na drugom vozilu bile odobrene u Hrvatskoj ili nisu, a koje se ispituju tlakom manjim od 4 bar, potrebno je prezentirati i dokumentaciju o udovoljenju zahtjevima Pravilnika ECE R111 (bočna stabilnost vozila-cisterni).

S obzirom na raznolikost zahtjeva i izvedbi ADR vozila i cisterni nije moguće jednoznačno definirati svu potrebnu dokumentaciju te je po potrebi na 1. ADR pregledu potrebno predočiti i bilo koju drugu potrebnu dokumentaciju traženu od ovlaštenih ispitivača iz Centra za vozila Hrvatske.

Potpuno nova vozila tegljače, koji udovoljavaju minimalno zahtjevima tipnog odobravanja sukladno pravilniku UNECE R105.06, koji su kupljeni u Republici Hrvatskoj, a za koje je ovlašteni zastupnik izdao izjavu o sukladnosti vozila, može se za potrebe 1. ADR-a pregledati na bilo kojem od ispitnih mjesta ovlaštenih za godišnje ADR preglede vozila . Sva ostala vozila za 1. ADR pregled pregledavaju se u Centru za vozila Hrvatske, Odjelu za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00.

Dokumentacija o tipnom ispitivanju cisterni za nova vozila dobiva se od proizvođača, a za rabljena od  bivšeg vlasnika, te se zajedno sa svim ADR potvrdama i Odobrenjima za cisternu treba pohranjivati u formi dosjea cisterne. Dosje cisterne vlasnik mora čuvati i prezentirati pri pregledima vozila cisterne ali i na zahtjev ovlaštenih tijela.

 

 

 

 

 

Za svako ADR vozilo koje se u Republici Hrvatskoj 1. put odobrava je potrebno priložiti uvjerljiv dokaz o udovoljavanju kočnog sustava zahtjevima UNECE pravilnika broj R13, dodatka 5, u trenutku proizvodnje vozila. Za sva motorna vozila, kojima to nije upisano na prethodnoj ADR potvrdi, a kojima najveća dopuštene mase preko 16.000 kg, kao i za motorna vozila namijenjena vuči priključnih vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 10.000 kg, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik treba izdati i potvrdu za koju najveću dopuštenu masu skupa vozila je dokazano ispitana trajna kočnica vozila (usporivač).

Velika većina proizvođača teretnih motornih vozila nudi tvornički priređena vozila za prijevoz opasnih tvari što je uvijek bolja opcija od naknadne preinake klasičnog vozila. Ukoliko vozilo nije tvornički pripremljeno i odobreno za ADR onda je za svako preinačeno, ADR-u naknadno prilagođeno teretno motorno vozilo, potrebno na prvom pregledu dodatno dokumentacijski specificirati i opisati sve izvršene preinake vozila.

Za dodatne informacije o prvom odobravanju vozila prema ADR-u kao i dogovor o terminu pregleda vozila možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00.

Kontakti