kategorije pretrage

Propisane obaveze

Propisane obaveze koje se plaćaju kod registracije vozila

 

a) Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Vlasnik motornog vozila, prema odredbama Zakona o cestama  i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, je obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produženja važenja prometne dozvole platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta. Plaća se za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila, a izračunava se kao umnožak osnovne namjene i korektivnog koeficijenta koji se određuje ovisno o kategoriji i tehničkim značajkama vozila.

Naknada za ceste ne plaća se za sljedeće kategorije vozila:

- L1, L2, L6

- radne strojeve

- traktore

- traktorska priključna vozila

 

Sukladno odredbama Zakona o povlasticama u prometu pravo na oslobođenje od plaćanje godišnje naknade ostvaruju osobe s invaliditetom koje posjeduju Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom i temeljem iste ostvaruju tu povlasticu.

 

b) Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon

Vlasnik motornog vozila je, sukladno odredbama Zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produženja važenja prometne dozvole platiti posebnu naknadu za okoliš.

Naplata i izdavanje rješenja o plaćenoj posebnoj naknadi za okoliš obavlja se u sklopu registracijskog postupka za vozila kategorije M, N, L, T i RS. Nakon obračuna i naplate posebne naknade za okoliš, izdaje se Rješenje o plaćenoj naknadi za okoliš.

c) Porez na cestovna motorna vozila

Odredbama Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju jednom godišnje pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije, odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila.

Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno cestovno motorno vozilo koje do tada nije bilo registrirano, njegov vlasnik plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.

Pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

d) Upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj

Sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila , upravna pristojba plaća se u registracijskom postupku promjene vlasništva za rabljena vozila kategorija koje podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila. Upravna pristojba plaća se prilikom registracije vozila na novog vlasnika ako u postupku isporuke ili stjecanja vozila nije plaćen PDV.
Upravnu pristojbu plaća samo stjecatelj koji obavlja preregistraciju vozila na svoje ime!

Obračun upravne pristojbe obavlja se prema snazi motora vozila u kilovatima (kW) ovisno o starosti rabljenog motornog vozila, odnosno za motocikle prema radnom obujmu motora i starosti vozila. Upravna se pristojba ne plaća ako iznosi 1,99 eura ili manje.

 

 

Propisane obaveze koje se plaćaju prije registracije vozila

a) Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama uobičajeno se naziva obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i jedna  je od propisanih obveza koje se plaćaju prije registracije vozila.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu vlasnik prijevoznog sredstva dužan je prije uporabe prijevoznog sredstva sklopiti ugovor o osiguranju (policu osiguranja) te ga obnavljati dok je prijevozno sredstvo u prometu. Policu osiguranja potrebno je priložiti u postupku registracije ili produženja važenja prometne dozvole.

Sukladno ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji sklopljenom između Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog ureda za osiguranje, policu je moguće  dostaviti i elektronički, sustavom  razmjene podataka o policama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti između HUO i Društva za osiguranje članova HUO s jedne strane i CVH s druge strane.

Funkcionalnost elektroničke provjere police obveznog osiguranja implementirana je u informacijskom sustavu CVH te omogućuje onim osiguravateljima koji imaju sklopljen ugovor da police dostavljaju elektronički u kojem slučaju ih osiguranici odnosno vlasnici vozila ne moraju dostavljati u pisanom obliku i prilagati uz zahtjev za registracijom vozila i produženje važenja prometne dozvole. Međutim, osiguranici odnosno vlasnici vozila moraju policu osiguranja dostavljati u pisanom obliku i prilagati uz zahtjev za postupak promjene vlasništva nad vozilom.

Društva za osiguranje koja dostavljaju police elektroničkim putem

 

b) Posebni porez na motorna vozila, naknada za gospodarenje otpadnim vozilima i carinska davanja

Kod unosa vozila u Republiku Hrvatsku iz druge zemlje članice Europske unije, ovisno o kategoriji vozila koje se unosi, prije prve registracije potrebno je platiti posebni porez na motorna vozila i posebnu naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima.

Kod uvoza vozila u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja potrebno je prije registracije vozila podmiriti i carinska davanja.

Prijava i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Obavijest Carina

 

Kontakti