kategorije pretrage

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03 i 144/12) ministar zaštite okoliša i prirode uz suglasnost ministra gospodarstva, donosi

 

PRAVILNIK
O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Članak 2.

(1) Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada) obračunava se i plaća u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Posebna naknada obračunava se i plaća jednom godišnje prilikom registracije vozila, odnosno produženja važenja prometne dozvole.

(3) Naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda, obavlja pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, sukladno odredbama ovoga Pravilnika i ugovora kojeg sklapa s Fondom.

Članak 3.

(1) Registraciju vozila, odnosno produženje važenja prometne dozvole moguće je obaviti nakon što je uplaćena posebna naknada, a prema odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i posebnog propisa kojim se uređuje registracija i označavanje vozila na motorni pogon i priključnih vozila.

(2) Dokaz da je plaćena posebna naknada je uvjet za pristupanje registraciji vozila, odnosno produženju prometne dozvole.

Članak 4.

(1) Ako se u istoj godini obavlja privremena registracija i registracija vozila, posebna naknada plaća se pri obavljanju privremene registracije.

(2) Strane pravne i fizičke osobe plaćaju posebnu naknadu na vozila ako na području Republike Hrvatske obavljaju registraciju svojih vozila ili produženja važenja prometne dozvole.

Članak 5.

(1) Za vozila na motorni pogon koja su u vlasništvu ili koje koriste Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane, odnosno vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, posebna naknada plaća se na temelju rješenja Fonda koje se izdaje tim tijelima sukladno posebnom propisu kojim se uređuju jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

(2) Plaćanje posebne naknade sukladno stavku 1. ovoga članka odnosi se na vozila na motorni pogon upisana u Upisnik o registriranim vozilima Ministarstva unutarnjih poslova, koji se vodi u sjedištu toga Ministarstva, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje registracija i oprema vozila Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te na motorna vozila upisana u Evidenciju registriranih vozila Ministarstva obrane, odnosno vozila oružanih snaga Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuje registracija i označavanje vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) Pobliži način plaćanja posebne naknade s tijelima iz stavka 1. ovoga članka uređuje Fond ugovorom koji sklapa s tim tijelima za svaku kalendarsku godinu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u pogledu plaćanja posebne naknade i načina plaćanja i na vozila označena registarskim pločicama za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje registracija i označavanje vozila.

Članak 6.

(1) Za starodobna vozila naknada se naplaćuje po povlaštenom korektivnom koeficijentu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

(2) Status starodobnog vozila dokazuje se prilaganjem važeće identifikacijske isprave starodobnog vozila u postupku registracije ili produženja važenja prometne dozvole.

(3) Identifikacijska isprava starodobnog vozila sadrži podatke i izdaje se sukladno posebnom propisu.

Članak 7.

Ugovori o naplati posebne naknade između Fonda i Pravnih osoba u čijem sastavu posluju stanice za tehnički pregled, sklopljeni temeljem članka 2. stavak 3. Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 20/04), primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, sve do njihovog isteka.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 20/04).

Članak 9.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 20/04), dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 351-01/14-04-14
Urbroj: 517-06-1-1-14-5
Zagreb, 18. prosinca 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

Kontakti