kategorije pretrage

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

UREDBA

O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

(pročišćeni tekst - Narodne novine“,  broj 114/14, 147/14 i 2/21)

 

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju jedinične naknade i korektivni koeficijenti na temelju kojih se obavlja izračun posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada), te pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade.

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja posebne naknade su pravne i fizičke osobe vlasnici ili ovlaštenici prava na vozilima na motorni pogon.

(2) Podjela vozila u prometu na cestama definirana je posebnim propisom kojim se uređuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.

Članak 3.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na necestovna motorna vozila.

Članak 4.

Posebna naknada izračunava se prema izrazu PN = No x Kk propisanom člankom 16. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

PN – iznos posebne naknade u kunama,

No – osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

Kk – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu, vrsti vozila, emisiji CO2 i starosti vozila.

Članak 5.

(1) Iznos posebne naknade izračunava se umnoškom korektivnog koeficijenta s jediničnom naknadom za pojedinu vrstu vozila.

(2) Obračun posebne naknade i rješenje o iznosu posebne naknade koju je obveznik plaćanja dužan uplatiti temelji se na podacima o vozilu i obvezniku plaćanja upisanim u popratnu tehničku dokumentaciju vozila, odnosno važeću knjižicu vozila ili važeću prometnu dozvolu, te podacima utvrđenim izravno na samom vozilu prilikom redovnih tehničkih pregleda.

 

  1. JEDINIČNA NAKNADA (No)

Članak 6.

Jedinična naknada (No) za pojedine vrste vozila ovisna je o vrsti vozila (kategoriji) i broju prijeđenih kilometara i izračunava se prema izrazu No = no x ko u kojem je:

no – početna naknada ovisna o vrsti vozila (kategoriji),

ko – korektivni koeficijent ovisan o godišnje prijeđenom broju kilometara.

Članak 7.

Vrijednosti početne naknade ovisne o vrsti vozila (no):

Oznaka vrste vozila (kategorija)

Iznos početne naknade (no), u kunama

M1

33,25

N1

76,00

L1, L2

28,50

L3, L4, L5

47,50

L6, L7

47,50

T

47,50

RS

114,00

M2, M3

304,00

N2, N3

456,00

Članak 8.

(1) Korektivni koeficijent (ko) ovisan o godišnje prijeđenom broju kilometara iznosi za:

Oznaka vrste vozila (kategorija)

Vrijednost korektivnog koeficijenta (k0)
koji se odnosi na godišnje prijeđeni broj kilometara (lv)

lv < 10.000

10.000 ≤ lv ≤ 20.000

20.000 < lv

M1

1

1,5

2

N1

1,0

L1, L2

L3, L4, L5

L6, L7

T

RS

M2, M3

N2, N3

(2) U slučajevima kada je za vozilo podatak o stanju putomjera s prethodnog ili trenutnog redovnog tehničkog pregleda nedostupan ili neupotrebljiv, korektivni koeficijent (ko) iznosi 1,5.

(3) U slučajevima prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj korektivni koeficijent (ko) iznosi 1.

(4) Stanje putomjera je neupotrebljivo, ukoliko je razlika u odnosu na prethodno zabilježeno stanje putomjera negativna.

III. KOREKTIVNI KOEFICIJENT (Kk)

Članak 9.

(1) Korektivni koeficijent (Kk) za svako pojedino vozilo određuje se i izračunava prema izrazu:

Kk = K1 x K2 x K3

(2) Korektivni koeficijent (Kk) ovisan je o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu (volumenu), vrsti vozila, emisiji CO2 i starosti vozila.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za vozila M1 kategorije proizvedena nakon 1. siječnja 2010. godine, korektivni koeficijent Kk je definiran sukladno članku 12. ove Uredbe.

VOZILA M1 KATEGORIJE

Članak 10.

Korektivni koeficijent (Kk) za vozila M1 kategorije određuje se i izračunava prema izrazu:

Kk = K1 x K2 x K3

u kojem je:

K1 – korektivni koeficijent koji se odnosi na emisijski razred vozila (ovisan o tehnološkoj generaciji motora),

K2 – korektivni koeficijent ovisan o radnom obujmu (volumenu) motora,

K3 – korektivni koeficijent ovisan o vrsti goriva.

Članak 11.

(1) Korektivni koeficijent K1 koji se odnosi na emisijski razred vozila (ovisan o tehnološkoj generaciji motora) iznosi:

Emisijski razred vozila

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5 ili bolji

K1

2,4

1,9

1,5

1,2

1

Za vozila za koja podatak o emisijskom razredu ne postoji, korektivni koeficijent K1 iznosi 2,4.

(2) Korektivni koeficijent K2 koji se odnosi na radni obujam (volumen) motora iznosi:

 

Radni obujam motora [cm3]

(V)

Ottov motor (2T,
4T) Wankelov motor

V < 1.600

1.600 ≤ V ≤ 2.200

2.200 < V

Dieselov motor

V < 2.000

2.000 ≤ V ≤ 2.500

2.500 < V

K2

1

1,3

1,8

Za vozila za koja vrsta pogona u gornjoj tablici nije navedena (npr. gorivne ćelije, itd.), korektivni koeficijent K2 iznosi 1.

(3) Korektivni koeficijent K3 koji se odnosi na vrstu goriva iznosi:

Gorivo

benzin

dizelsko gorivo

hibridni pogon

K3

1

1,2

0,5

 

Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent K3 iznosi 0,0.

Za vozila za koja u gornjoj tablici vrsta goriva nije navedena, a za pogon ne koriste alternativna goriva, korektivni koeficijent K3 iznosi 1.

Članak 12.

(1) Korektivni koeficijent Kk za vozila iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe određen je na temelju podatka o emisiji CO2 za pojedino vozilo i iznosi:

Emisija CO2 [g/km] (e)

Kk

e ≤ 90

0,5

90 < e ≤ 100

0,7

100 < e ≤ 110

0,9

110 < e ≤ 120

1

120 < e ≤ 130

1,1

130 < e ≤ 140

1,3

140 < e ≤ 160

1,6

160 < e ≤ 180

2

180 < e ≤ 200

2,5

200 < e ≤ 225

3,5

225 < e ≤ 250

5

250 < e ≤ 300

8

e > 300

15

(2) Za vozila za koja je podatak o emisiji CO2 nedostupan, korektivni koeficijent Kk računa se sukladno članku 10. ove Uredbe.

Članak 13.

(1) Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent Kk iznosi 0,0.

(2) Za vozila na hibridni pogon korektivni koeficijent Kk iznosi 0,5.

(3) Za vozila M1 kategorije koja su starija od 30 godina (»oldtimer«) s važećom identifikacijskom ispravom starodobnog vozila koju izdaje mjerodavna udruga sukladno posebnom propisu, korektivni koeficijent Kk iznosi 0,5.

OSTALE KATEGORIJE VOZILA

Članak 14.

Korektivni koeficijent (Kk) za ostale kategorije vozila (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T, RS, M2, M3, N1, N2, N3) određuje se i izračunava prema izrazu:

Kk = K1a x K2a x K3a

u kojem je:

K1a – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva,

K2a – korektivni koeficijent ovisan o radnom obujmu (volumenu) motora,

K3a – korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila.

Članak 15.

(1) Korektivni koeficijent (K1a) ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva iznosi za:

Vrsta motora

Vrsta goriva

K1a

Ottov motor dvotaktni

(motorni benzin)

2,0

Ottov motor četverotaktni

(motorni benzin)

1,0

Rotacijski motor

(motorni benzin)

1,5

Dieselov motor

(dizelsko gorivo, biodizel)

1,0

Hibridni pogon

(motorni benzin, plin ili dizelsko
gorivo s električnom strujom)

0,5

 

Za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva definirana posebnim propisom kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva korektivni koeficijent K1a iznosi 0,0.

Za vozila opremljena vrstom motora koji nije naveden u gornjoj tablici ili koja koriste gorivo koje nije navedeno u gornjoj tablici, korektivni koeficijent K1a iznosi 1,0.

 (2) Korektivni koeficijent (K2a) ovisan o radnom obujmu (volumenu) motora iznosi za:

Radni obujam motora (V)

K2

benzin, dizel, plin

Elektromotor, hibridni pogon,
Alternativna pogonska goriva

V ≤ 50 cm3

0,80

1,0

50 < V ≤ 250 cm3

0,85

250 < V ≤ 750 cm3

0,90

750 < V ≤ 1.400 cm3

0,95

1.400 < V ≤ 2.000 cm3

1,00

2.000 < V ≤ 4.000 cm3

1,20

4.000 < V ≤ 8.000 cm3

1,40

8.000 < V ≤ 12.000 cm3

1,60

12.000 < V ≤ 16.000 cm3

1,80

V > 16.000 cm3

2,00

Za vozila opremljena vrstom pogona koji nije naveden u gornjoj tablici ili koja koriste gorivo koje nije navedeno u gornjoj tablici, korektivni koeficijent K2a iznosi 1,0.

(3) Korektivni koeficijent (K3a) ovisan o starosti vozila iznosi za:

Starost vozila (sv)

K3

sv ≤ 5 godina

0,90

5 < sv ≤ 8 godina

0,95

8 < sv ≤ 10 godina

1,00

10 < sv ≤ 15 godina

1,10

15 < sv ≤ 20 godina

1,20

20 < sv ≤ 30 godina

1,40

sv > 30 godina

1,60

iznad 30 godina (»oldtimer«) uz važeću identifikacijsku ispravu starodobnog vozila koju izdaje mjerodavna udruga sukladno posebnom propisu

0,50

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 2/2004).

Članak 17.

Postupci obračuna, izdavanja rješenja i naplate posebne naknade započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama i odgovarajućom primjenom Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, broj 2/2004).

Članak 18.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Kontakti