kategorije pretrage

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 36. stavak 5. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA OVLAŠTENA ZA PREGLED ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PRIJEVOZ ADR-om ODREĐENIH OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz opasnih tvari, postupak i mjesta pregleda vozila za prijevoz opasnih tvari, obrada dokumentacije, izdavanje i izgled Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari.

Članak 2.

(1) Poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja postupka pregleda vozila za prijevoz određenih opasnih tvari (u daljnjem tekstu: pregled vozila), obrade dokumentacije te izdavanje Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Potvrda), obavlja pravna osoba koju ovlasti ministarstvo nadležno za promet u skladu s člankom 36. Zakona o prijevozu opasnih tvari, temeljem javnog natječaja.

2) Postupak pregleda vozila, obrade dokumentacije i izdavanja Potvrde mora biti u skladu s odredbama Sporazuma iz članka 3. stavak 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati:

  1. prostorne i materijalno-tehničke uvjete koji osiguravaju obavljanje poslova na teritoriju Republike Hrvatske,
  2. odgovarajuće stručne kadrove,
  3. organizaciju rada i ustroj koji jamči trajno i kvalitetno obavljanje poslova,
  4. odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje povjerenih poslova.

Članak 3.

(1) Pregledi vozila obavljaju se na mjestima koje za to ispunjavaju propisane uvjete i imaju Rješenje.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje ministarstvo nadležno za promet, nakon što utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti iz ovog Pravilnika.
(3) Poslove pregleda vozila pravna osoba obavlja nakon izdavanja i dostave Rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Mjesta pregleda vozila propisuje ministar nadležan za promet na prijedlog pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Obvezna literatura koju moraju posjedovati mjesta za pregled su ADR Sporazum s prilozima A i B u izvornom te prijevod na hrvatskom jeziku, Zakon o prijevozu opasnih tvari, izvodi nacionalnih zakona i svih važećih propisa vezanih uz prijevoz opasnih tvari, te važeće upute i okružnice pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika i ministarstva nadležnog za promet.
(2) Literatura te zakonski propisi moraju biti važeći i pratiti razvoj sustava i zakonodavstva prijevoza opasnih tvari.
(3) Mjesta za pregled moraju posjedovati odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje povjerenih poslova pregleda, vođenje evidencije o pregledanim vozilima i dostavu dokumentacije o pregledanom vozilu.

Članak 6.

(1) Ovlaštena pravna osoba iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika obavezna je u suradnji s ministarstvom nadležnim za promet najmanje jednom godišnje organizirati seminar za sve djelatnike za pregled vozila i osobe koje obrađuju dokumentaciju o važećim propisima prijevoza opasnih tvari i postupcima pregleda te učesnicima izdati potvrdu o osposobljenosti za povjerene poslove.
(2) Osposobljeni djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju biti pravovremeno upoznati putem okružnica i uputa ministarstva nadležnog za promet i ovlaštene pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika o važećim odredbama, obvezama, te izmjenama i dopunama Zakona, podzakonskih propisa i priloga A i B ADR sporazuma.

Članak 7.

(1) Izgled Potvrde koja se izdaje temeljem pregleda vozila i obrade dokumetacije mora odgovarati odredbama i uzorku u Sporazumu iz članka 3 stavak 1. Zakona.
(2) Naslov Potvrde i podaci upisani u napomenu Potvrde pod točkom br. 11. osim na hrvatskom jeziku moraju biti napisani i na engleskom ili francuskom ili njemačkom jeziku.

Članak 8.

(1) Tijekom godine ovlaštena pravna osoba iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika ministarstvu nadležnom za promet redovito, dostavlja tromjesečno podatke o Potvrdama i svim podacima o vozilima za koja su Potvrde izdane u prethodna tri mjeseca u elektronskom obliku.
(2) Podatci iz stavka 1. ovog članka moraju se dostaviti početkom tekuće godine za cijelu prethodnu godinu.

Članak 9.

Ako ovlaštena pravna osoba iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika ne obavlja povjerene joj poslove stručno i u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za promet oduzet će joj ovlaštenje. Ako je pravnoj osobi iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika oduzeto ovlaštenje, poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja ministarstvo nadležno za promet, dok ne ovlasti drugu pravnu osobu.

Članak 10.

Visine naknade za pregled vozila, obradu dokumentacije i izdavanje Potvrde propisuje ministar nadležan za promet na prijedlog pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika. Odluka o visini naknada objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Popis ovlaštenih mjesta pregleda vozila temeljem ovog Pravilnika objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavljaju se van snage sve odredbe Pravilnika o ispitivanju vozila koje se odnose na vozila za prijevoz opasnih tvari (čl. 20. stavak 6.; čl. 23. stavak 3. - registar ADR; Prilog broj 9.) (»Narodne novine«, br. 17/93.).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-02/52
Urbroj: 530-07-08-01
Zagreb, 2. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Kontakti