kategorije pretrage

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE


Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje i oduzimanja odobrenja tipa cisterni i odobrenja za pojedinačne cisterne, fiksno pričvršćene za vozilo za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu, uvjeti, način i postupak izdavanja i oduzimanja tih odobrenja, vrste pregleda (ispitivanja) cisterni te način vođenja evidencija o izdanim odobrenjima.

Članak 2.

»Cisternom«, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se svi tipovi cisterni, varijante tipova cisterni i pojedinačne cisterne za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu.

»Tipom cisterne«, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se cisterne istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa, koje se ne razlikuju u konstrukcijskim elementima, obliku, elementima pričvršćenja na vozilo. Tip cisterne može sadržavati varijante.

»Varijantom tipa cisterne«, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sve cisterne jednog tipa koje se razlikuju po broju i rasporedu komora, ali se ne razlikuju po obliku i ukupnoj zapremini.

Članak 3.

Odobrenje tipa cisterne i odobrenje za pojedinačne cisterne izdaje pravna osoba koju za to rješenjem ovlasti ministarstvo nadležno za poslove prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) mora imati:

1. na teritoriju Republike Hrvatske osigurane prostorne i materijalno-tehničke uvjete za obavljanje poslova koji su predmet ovlaštenja,

2. u stalnom radnom odnosu najmanje 5 djelatnika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prometnog (cestovnog) ili strojarskog smjera, za obavljanje poslova koji su predmet ovlaštenja,

3. organizaciju rada i ustroj koji jamči trajno i kvalitetno obavljanje poslova koji su predmet ovlaštenja,

4. odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje poslova koji su predmet ovlaštenja te osiguranu dostavu traženih podataka Ministarstvu,

5. bazu tehničkih podataka cisterni odobrenih za prijevoz opasnih tvari,

6. pisano razrađenu cjelovitu tehnologiju za obavljanje poslova koji su predmet ovlaštenja (postupnik rada).

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za cisterne podnosi se ovlaštenoj pravnoj osobi.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslike potrebne dokumentacije, dosje cisterne i drugi podaci o ispitivanju, propisani odredbama Sporazuma iz članka 3. stavka 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07 - u daljnjem tekstu: Sporazum).

Podnositelj zahtjeva za odobravanje korištenja tipa cisterne dužan je ovlaštenoj pravnoj osobi osigurati pristup prototipu cisterne, odgovarajuće uvjete ispitivanja te uvid u dokumentaciju.

Članak 5.

Zahtjev iz čl. 4. ovog Pravilnika mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. ime ili naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

2. ime ili naziv i adresu proizvođača i mjesto proizvodnje,

3. opis cisterne, tehničke nacrte, te ostale podatke nužne za pojedinu vrstu pregleda, sukladno Sporazumu,

4. vrstu prijevoza, za koju se traži izdavanje odobrenja (tipa),

5. program osiguranja kvalitete u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika (samo kod izdavanja odobrenja tipa),

6. proizvođački broj cisterne i oznaku šasije vozila na kojem se cisterna nalazi.

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba izdat će odobrenje za korištenje tipa cisterne/pojedinačne cisterne nakon pregleda dokumentacije i pregleda prototipa cisterne/pojedinačne cisterne.

Pregled dokumentacije razumijeva provjeru sukladnosti tehničkih podataka cisterne s podacima iz proizvođačeve dokumentacije.

Pregled prototipa cisterne razumijeva provjeru konstrukcijskih i funkcionalnih značajki cisterne zajedno s elementima učvršćenja, kao i pripadajuće opreme.

Postupak pregleda cisterne, pregleda dokumentacije i izdavanja odobrenja mora biti proveden sukladno odredbama Sporazuma.

Ovlaštena pravna osoba smije izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka samo ako prototip cisterne/pojedinačna cisterna ispunjavaju uvjete propisane Sporazumom.

Članak 7.

Ovlaštena pravna osoba može priznati rezultate ispitivanja pojedinih dijelova cisterne i njoj pripadajuće opreme, obavljenog od drugih i stranih pravnih osoba, sukladno članku 7. stavku 7. Zakona o prijevozu opasnih tvari.

Odobrenje koje se izdaje na temelju priznatih rezultata ispitivanja druge pravne osobe mora se označiti istom oznakom kojom je označeno izdano odobrenje druge pravne osobe, sukladno odredbama Sporazuma.

Ukoliko za pojedinu cisternu već postoji dokument (potvrda, certifikat ili sl.) izdan od strane pravnih osoba ovlaštenih po drugim propisima, ovlaštena pravna osoba provest će skraćeni postupak pregleda dokumentacije i izdavanja odobrenja, ukoliko su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Sporazumom.

Članak 8.

Odobrenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. pravnu osnovu izdavanja,

2. brojčanu oznaku rješenja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

3. ime ili naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

4. ime ili naziv i adresu proizvođača cisterne,

5. brojčanu oznaku odobrenja,

6. proizvođački broj cisterne,

7. opis vrste (tipa) cisterne,

8. urudžbeni broj zahtjeva,

9. oznaku (kôd) za cisternu u skladu s odredbama Sporazuma,

10. oznaku programa osiguranja kvalitete, koji se mora koristiti pri proizvodnji (samo kod izdavanja odobrenja tipa cisterne),

11. podatke o zapremini i namjeni cisterne,

12. podatke o ponovnom pregledu,

13. potpis odgovorne osobe i pečat ovlaštene pravne osobe.

Članak 9.

Ovlaštena pravna osoba obavlja obvezne početne (inicijalne) preglede, periodične preglede, međupreglede i izvanredne preglede cisterni, na način i u rokovima propisanim Sporazumom.

Članak 10.

Proizvođač serije cisterni odobrenog tipa može koristiti samo onaj program osiguranja kvalitete koji priznaje ovlaštena pravna osoba. Ovlaštena pravna osoba može priznati programe osiguranja kvalitete koji su odobreni u drugim državama potpisnicama Sporazuma.

Članak 11.

Sadržaj programa osiguranja kvalitete mora biti u skladu s odredbama Sporazuma i mora definirati provođenje kvalitete i periodični nadzor.

Članak 12.

Ovlaštena pravna osoba provjerit će provedbu programa osiguranja kvalitete prije početka proizvodnje serije cisterni, a nakon toga najmanje jednom godišnje pri periodičnom nadzoru.

Ovlaštena pravna osoba pri periodičnom nadzoru može obaviti ispitivanja na slučajno uzetom uzorku i u opsegu propisanom Sporazumom. Ovlaštena pravna osoba određuje mjesto i izvođača ispitivanja. Ispitivanja može obaviti proizvođač cisterne, u nazočnosti predstavnika ovlaštene pravne osobe, a može ih obaviti i ovlaštena pravna osoba samostalno.

Ovlaštena pravna osoba dužna je sastaviti zapisnik o izvršenim radnjama iz stavka 1. i 2. ovog članka i u zapisniku utvrditi sukladnost s odgovarajućim odredbama Sporazuma.

Članak 13.

Ako ovlaštena pravna osoba prilikom nadzora utvrdi odstupanja od propisanih zahtjeva za cisternu i proizvodnju cisterne koji se odnose na sigurnost cisterne, zahtijevat će od proizvođača da otkloni utvrđene nedostataka u primjerenom roku.

Ukoliko proizvođač ne postupi po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena pravna osoba oduzet će proizvođaču odobrenja vrste (tipa) cisterne.

Članak 14.

Ovlaštena pravna osoba dužna je izraditi postupnik rada, usklađen s odredbama Sporazuma. Sastavni dio postupnika su obrasci koje ovlaštena pravna osoba koristi u radu. Izgled i sadržaj obrazaca odobrava Ministarstvo, prilikom rješavanja zahtjeva za davanje ovlasti iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovlaštena pravna osoba mora voditi u elektroničkom obliku jedinstvenu bazu podataka o rezultatima ispitivanja i izdanim odobrenjima.

Izdano odobrenje postaje obvezni dio dosjea cisterne, u skladu s odredbama Sporazuma.

Ovlaštena pravna osoba mora voditi evidenciju izdanih odobrenja i dati je na uvid tijelu ovlaštenom za nadzor, odnosno drugim ovlaštenim tijelima državne vlasti, na njihov zahtjev.

Članak 16.

Ovlaštena pravna osoba dužna je Ministarstvu tromjesečno, u elektroničkom obliku, dostavljati podatke o izdanim odobrenjima i cisternama za koje su u prethodna tri mjeseca odobrenja izdana.

Članak 17.

Troškove naknade za obavljene poslove ispitivanja i pregleda cisterni te izdavanje odobrenja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Visina naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se posebnim propisom.

Članak 18.

Ministarstvo će ovlaštenoj pravnoj osobi oduzeti ovlast za izdavanje odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika ako ovlaštena pravna osoba:

- ne obavlja povjerene joj poslove sukladno propisima i pravilima tehničke prakse,

- prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Iznimno, cisterne koje ne ispunjavaju sve Sporazumom propisane uvjete za njihovu uporabu, mogu se u Republici Hrvatskoj koristiti na temelju posebnog odobrenja Ministarstva.

Članak 20.

Vlasnici vozila s cisternama obvezni su, sukladno odredbama Sporazuma, obaviti pregled ispravnosti cisterne i pripadajuće opreme u roku od 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, izdane nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na vozila u međunarodnom prometu.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/85

Urbroj: 530-07-11-1

Zagreb, 9. studenoga 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Kontakti