kategorije pretrage

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/ili izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1. Moped, motocikl ili laka prikolica

12,30 eura

2. Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor

20,25 eura

3. Autobus ili teretni automobil

32,55 eura

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4. Vozilo s dizelskim motorom

13,61 eura

5. Vozilo s BEZ-KAT motorom

7,04 eura

6. Vozilo s REG-KAT motorom

13,21 eura

 

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.) u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

 

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.     Moped, motocikl

7,04 eura

8.     Osobni automobil

9,67 eura

9.     Autobus, teretni automobil, priključno vozilo

16,30 eura

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.     Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno – hidrauličnom kočnom instalacijom)

80,94 eura

11.     Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

133,74 eura

12.     Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

65,10 eura

 

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50 % iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

 

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.     Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.)

6,12 eura

14.     Naplata propisanih obveza iz rednog broja 13. (iznos za 1 uslugu)

2,29 eura

15.     Ovjera prometne dozvole

6,12 eura

16.     Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije

1,90 eura

17.     Izdavanje registarskih i izvoznih pločica

2,29 eura

18.     Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole

6,86 eura

19.     Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

3,03 eura

 

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

 

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan

8,81 eura

21.

Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)

6,58 eura

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

13,21 eura

23.

Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica

2,29 eura

24.

Obrasci i registri tehničkog pregleda

1,24 eura


 

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

 

 

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj 122/14, 122/16 i 139/17).

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Klasa: 011-02/22-01/265
Urbroj: 511-01-152-22-5
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

Kontakti