kategorije pretrage

Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenomu programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. I HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 273. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-72-769377-93 od 5. kolovoza 1993., Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub donose

PRAVILNIK
O INFORMATIČKOM SUSTAVU I JEDINSTVENOM PROGRAMSKOM RJEŠENJU ZA OBRADU PODATAKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA I REGISTRACIJI VOZILA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produženja važenja prometne dozvole u stanicama za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanica), a u okviru funkcioniranja jedinstvenog sustava tehničkih pregleda i registracije vozila.

Članak 2.

Centar za vozila Hrvatske d.d., kao stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, razvija jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produženja važenja prometne dozvole (u daljnjem tekstu: jedinstveno programsko rješenje).

Sastavni dio jedinstvenog programskog rješenja moraju biti dodatni programi koji omogućuju obračun, evidenciju i naplatu propisanih obveza za koje je utvrđeno da se bez njihove uplate ne može obaviti registracija ili ovjeriti produženje važenja prometne dozvole (godišnja naknada za uporabu javnih cesta, posebna naknada za okoliš, porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila).

Sastavni dio jedinstvenog programskog rješenja mogu biti i dodatni programi koji omogućuju rad, evidenciju i naplatu ostalih poslova koji se obavljaju u stanicama (homologacija vozila, ispitivanje vozila, pregled vozila za obavljanje javnoga cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe itd.).

Funkcionalnost jedinstvenog programskog rješenja potvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 3.

Sve podatke koji su u stanicama prikupljeni primjenom jedinstvenog programskog rješenja objedinjuje Centar za vozila Hrvatske d.d. te ih dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova i Hrvatskom autoklubu.

Podaci prikupljeni primjenom dodatnih programa iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika dostavljaju se nadležnim tijelima.

Pravnim osobama koje su nositelji ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova za rad stanica dostavljaju se, putem web-servisa, podaci prikupljeni primjenom jedinstvenog programskog rješenja potrebni za izvršenje propisanih obveza.

Statistički obrađeni podaci o obavljenim tehničkim pregledima vozila, prikupljeni primjenom jedinstvenog programskog rješenja, objavljuju se u biltenima i na internetskim stranicama Centra za vozila Hrvatske d.d.

Obrada osobnih podataka prikupljenih primjenom jedinstvenog programskog rješenja obavlja se sukladno odredbama ovog Pravilnika, propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i propisima kojima se uređuju tehnički pregledi, registracija vozila i ovjera produženja važenja prometne dozvole u stanicama.

Članak 4.

Informatički sustav iz članka 1. ovoga Pravilnika treba osigurati:

 1. memoriranje svih unesenih podataka i njihovo opetovano korištenje u neograničenom broju slučajeva u informatičkom sustavu stanice, u propisanim rokovima čuvanja podataka,
 2. stalnu dostavu odgovarajućih podataka prema centralnoj bazi Centra za vozila Hrvatske d.d.,
 3. automatsku provjeru unesenih podataka o vozilu i vlasniku na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova,
 4. ekranski prikaz i ispisivanje svih propisanih obrazaca i drugih izvješća bitnih za poslovanje stanice,
 5. funkcionalnost internog (radnih mjesta unutar stanica) i eksternog povezivanja svih korisnika, te automatsko ažuriranje podataka iz centralne baze Centra za vozila Hrvatske d.d., odgovarajućim komunikacijskim kanalima i u zadanom formatu,
 6. mogućnost proširivanja i ispravka unesenih podataka odnosno unošenja dodatnih, te mogućnost proširivanja jedinstvenog informatičkog sustava na nove korisnike,
 7. odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se zaštitili osobni podaci od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupa, i od bilo kojeg drugog nezakonitog oblika obrade, sukladno zahtjevima norme ISO 27001, propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i propisima kojima se uređuju tehnički pregledi, registracija vozila i ovjera produženja važenja prometne dozvole u stanicama, a osobito elektroničko potpisivanje izjave o povjerljivosti od strane svih korisnika jedinstvenog programskog rješenja.

Članak 5.

Utvrđuju se sljedeće obveze Centra za vozila Hrvatske d.d., u smislu funkcioniranja informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja:

 1. razvijanje, implementacija i održavanje jedinstvenog programskog rješenja,
 2. koordiniranje odnosa između svih korisnika podataka dobivenih primjenom jedinstvenog programskog rješenja,
 3. davanje preporuke za nabavu opreme (hardware) i operativnog sustava (software) neophodnog za funkcioniranje informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja,
 4. definiranje frekvencije, načina i formata prijenosa podataka u centralnu bazu Centra za vozila Hrvatske d.d., te donošenje odluke o proširivanju jedinstvenog informatičkog sustava na nove korisnike,
 5. organiziranje stalnog usavršavanja djelatnika stanica za primjenu jedinstvenog programskog rješenja,
 6. obrada podataka prikupljenih primjenom jedinstvenog programskog rješenja te daljnja distribucija podataka sukladno članku 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Utvrđuju se sljedeće obveze pravnih osoba u čijem sastavu posluju stanice u smislu funkcioniranja informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja:

 1. za svoje potrebe nabavljanje neophodne opreme (hardware) s odgovarajućim operativnim sustavom (software) na kojem je moguća primjena jedinstvenog programskog rješenja,
 2. upućivanje djelatnika na dodatno usavršavanje,
 3. stalno i kontinuirano unošenje podataka o poslovanju u informatički sustav, a putem jedinstvenog programskog rješenja,
 4. osiguravanje i redovno održavanje komunikacijskog kanala i komunikacijske opreme (modema, ISDN linije, ADSL-a i sl.) u svrhu neometanog funkcioniranja prijenosa podataka unutar informatičkog sustava,
 5. održavanje informatičke opreme i ažuriranje softwarea u skladu sa sigurnosnim i tehničkim zahtjevima za neometanu primjenu jedinstvenog programskog rješenja,
 6. osiguravanje tehničkih i organizacijskih mjera u cilju zaštite osobnih podataka.

Članak 7.

Detaljniju tehnologiju rada jedinstvenog programskog rješenja, komunikacijske protokole, distribuciju podataka, te upute za rad s programom donosi Centar za vozila Hrvatske d.d.

Članak 8.

Sredstva za razvoj, implementaciju i održavanje jedinstvenog programskog rješenja osiguravaju se iz dijela prihoda koji sukladno općem aktu pripada Centru za vozila Hrvatske d.d.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sredstva za korištenje dodatnih programa iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika osiguravaju se od nadležnih tijela, kojima se distribuiraju podaci prikupljeni primjenom tih dodatnih programa, a sukladno posebnim ugovorima i važećim propisima.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenomu programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, broj 33/09).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

I/5, broj: 1718-1/18

Zagreb, 4. svibnja 2018.

 

CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d.

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl. ing., v. r.

Broj: 640-02/2018-2/2018-2

Zagreb, 7. svibnja 2018.

 

HRVATSKI AUTOKLUB

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

Kontakti