kategorije pretrage

Pravilnik o ispitivanju vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 281. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK
o ispitivanju vozila

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 152/09 i 8/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, postupak i način ispitivanja vozila, što se smatra proizvodnjom, preinakom i bitnijim popravkom, stručna sprema djelatnika koji obavljaju ispitivanje, oblik i sadržaj potvrde o ispitivanju, vođenje evidencije o izdanim potvrdama te davanje na korištenje podataka o ispitivanju vozila.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cestovna motorna i priključna vozila (u daljnjem tekstu: vozila), koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji, na kojima se obavlja preinaka ili zamjena: serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja, na vozila za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila kao i na proizvedene dijelove, sklopove i uređaje vozila namijenjene za pregradnju, koji su bitni za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na vozila, koja nemaju homologacijsko odobrenje tipa vozila, a proizvedena su u Republici Hrvatskoj ili se uvoze te na dijelove, sklopove i uređaje koji nisu homologirani ili ispitani.

Članak 3.

(1) Konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja moraju biti u skladu s propisima i normama.

(2) Ako za vozila i njihove dijelove, sklopove i uređaje nisu doneseni odgovarajući propisi i norme, primjenjuju se međunarodni propisi i norme, odnosno propisi, standardi i normativi proizvođača.

(3) Ako za vozila i njihove dijelove, sklopove i uređaje nema propisa, standarda ili normi proizvođača, primjenjuju se uobičajena pravila tehničkih znanosti, odnosno pravila struke.

Članak 4.

Proizvođač vozila, proizvođač dijelova, sklopova i uređaja te pravna i fizička osoba koja obavlja preinaku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja i preinake vozila postupati sukladno ovom Pravilniku.

II. PROIZVODNJA, PREGRADNJA I BITNIJE POPRAVKE

Članak 5.

(1) Proizvodnja vozila određene kategorije može biti:

 • pojedinačna proizvodnja vozila kojom se izrađuje samo jedno vozilo određene kategorije,
 • proizvodnja vozila u maloj seriji je izrada vozila čiji broj, ovisno o kategoriji vozila, u jednoj godini ne smije biti veći od sljedećih vrijednosti:

 

Kategorija vozila Najveći broj vozila proizvedenih
u jednoj godini
L 200
M1 500
M2, M3 250
N1 500
N2, N3(*) 250
01, 02 500
03, 04 250
(*) za auto dizalice, 20 jedinica

(2) Serijska proizvodnja vozila je izrada vozila u količinama većim od količina navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(3) Preinakom vozila, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se:

 • nadogradnja vozila, pod čime se razumijeva nadograđivanje serijski proizvedenog nedovršenog vozila konstrukcijskim elementima, koji određuju njegovu namjenu, pri čemu se mijenja masa i/ili dimenzije vozila,
 • pregradnja vozila, pod čime se razumijeva izmjena vozila kojom se mijenja neka od važnijih tehničkih karakteristika odobrenog tipa ili kategorije vozila, dodaju, mijenjaju ili uklanjaju pojedini dijelovi, sklopovi ili uređaji (npr. uređaja za pogon vozila na plin i dr.), te sastavljanje vozila od dva ili više vozila.

 

(4) Bitniji popravak vozila, u smislu ovoga Pravilnika, je popravak karoserije ili šasije na elementima bitnim za prihvat elemenata oslanjanja, upravljačkog i kočnog mehanizma, prijenosa snage, osnovnih sklopova i dr.

Članak 6.

(1) Dijelovi vozila, u smislu ovoga Pravilnika su dijelovi vozila, sklopova vozila ili uređaja, neovisno o tome je su li ugrađeni u vozilo, sklopove vozila ili uređaje, ili se koriste kao zamjenski (rezervni) dijelovi.

(2) Sklopovi vozila su pojedinačne mehaničke cjeline u vozilu ugrađene pri serijskoj proizvodnji vozila, sastavljeni od dijelova i podsklopova s određenom mehaničkom funkcijom, ili se koriste kao zamjenski (rezervni) sklopovi.

(3) Uređaji vozila su samostalne jedinice na vozilu ugrađene pri serijskoj proizvodnji vozila, a mogu biti pojedinačno ili serijski proizvedeni za naknadno ugrađivanje na vozilo sa svrhom proširenja tehničkih karakteristika vozila.

(4) Uređaji ispunjavaju točno određene funkcije (npr.uređaji za napajanje motora plinom, zamjenski uređaji za nožne komande upravljanja vozilom, udvojene komande, dizalica, kosilica itd.).

III. UVJETI, POSTUPAK I NAČIN ISPITIVANJA

Članak 7.

Tehnologija provedbe ispitivanja vozila koja podliježu ispitivanju i opis promjena na vozilu, utvrđuje se Katalogom promjena na vozilu koja podliježu ispitivanju, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

(1) Ispitivanje vozila sastoji se od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja (u daljnjem tekstu: pregled radi ispitivanja), snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade i donošenja konačne ocjene te izdavanja osnovne potvrde o ispitivanju prvo proizvedenog vozila iz male serije odnosno potvrde o ispitivanju pojedinačno proizvedenog vozila.

(2) Ispitivanje vozila, proizvedenih u maloj seriji, za koja proizvođač posjeduje ovjerenu tehničku dokumentaciju i odgovarajuća pojedinačna ili tipna odobrenja, provodi se za prvo proizvedeno vozilo u prostorima pravne osobe iz članka 277. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba), a ispitivanje ostalih vozila iz iste male serije može se obavljati u prostorima proizvođača.

(3) Za provedbu ispitivanja vozila iz stavka 2. ovoga članka, proizvođač mora ovlaštenoj pravnoj osobi podnijeti zahtjev za ispitivanje svih vozila iz planirane proizvodnje u maloj seriji. Nakon ispitivanja prvog vozila iz male serije, ovlaštena pravna osoba će proizvođaču, na njegov zahtjev, izdati osnovnu potvrdu o ispitivanju prvo proizvedenog vozila iz male serije kojom se utvrđuju sve tehničke osobine ispitanog vozila koje moraju biti identične svim ostalim vozilima iz planirane proizvodnje u maloj seriji.

(4) Pregled radi ispitivanja obavlja se mjerenjem i utvrđivanjem identifikacijskih podataka i tehničkih značajki, radi ispitivanja funkcionalnosti vozila, dijelova, sklopova i uređaja, opremom koja je za ta ispitivanja propisana odgovarajućim ECE Pravilnicima, odnosno EU Direktivama, a po potrebi i opremom stanice za tehnički pregled vozila.

(5) Pregled radi ispitivanja obavlja se u ili na prostorima koji odgovaraju tehnologiji provedbe ispitivanja, ovisno o vrsti vozila ili uređaja koji se ispituje, odgovarajućim mjernim instrumentima iz stavka 4. ovoga Pravilnika, ili u stanicama za tehnički pregled vozila. Prostori moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima iz područja zaštite ne radu te zaštite od požara i eksplozije.

(6) Za stručnu obradu dokumentacije iz stavka 1. i 3. ovoga članka i za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena pravna osoba mora imati odgovarajući uredski prostor, informatički sustav s jedinstvenim programskim rješenjem koji osigurava pohranu svih podataka obavljenih tokom ispitivanja, odgovarajuću tehničku podršku, stručnu literaturu i stručne kataloge s tehničkim podacima o vozilima unazad najmanje 20 godina.

(7) Ovlaštena pravna osoba dužna je u svim županijama i Gradu Zagrebu organizirati obavljanje pregleda radi ispitivanja te imenovati po jednog koordinatora za po dvije županije i Grad Zagreb, koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 17. stavak 1.ovoga Pravilnika i koji su u stalnom radnom odnosu.

Članak 9.

Iznimno od odredbe članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, pregled radi ispitivanja vozila na kojima je izvršena preinaka ili na kojima je obavljen bitniji popravak ili bitniji popravak njihovih dijelova, sklopova i uređaja, može se obaviti u prostorima radionice pravne ili fizičke osobe koja je takve preinake ili bitnije popravke obavila.

Članak 10.

(1) Za vozila koja se ispituju sukladno odredbama ovoga Pravilnika, proizvođač ili druga pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za ispitivanje vozila, uz koji se prilaže ovjerena tehnička dokumentacija o proizvodnji, odnosno obavljenoj preinaci ili bitnijem popravku, potvrdu pravne ili fizičke osobe koja je izvršila preinaku ili bitniji popravak, odgovarajuća pojedinačna ili tipna odobrenja i slično.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne prilaže se, ako ovlaštena pravna osoba posjeduje osnovnu potvrdu o ispitivanju prvo proizvedenog vozila u maloj seriji.

Članak 11.

(1) Prilikom obavljanja pregleda radi ispitivanja (snimanje odnosno ispitivanje osobina dijelova, sklopova i uređaja), koriste se obrasci koji obvezno sadrže podatke o dijelu, sklopu ili uređaju, zahvate koji su obavljeni na vozilu, obavljenom ispitivanju, mjestu i datumu ispitivanja, te potpis ovlaštene osobe.

(2) Sadržaj i oblik obrazaca iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlaštena pravna osoba uz suglasnost ministra nadležnog za promet i sastavni su dio potvrda iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Ako se tijekom ispitivanja podaci izgube ili se pogrešno utvrde odnosno unesu, ispitivanje će se ponoviti.

(2) Ispitivanje će se ponoviti i na zahtjev tijela nadležnog za obavljanje nadzora nad poslovima ispitivanja vozila.

(3) Troškove ponovljenog ispitivanja snosi strana koja ga je uzrokovala.

Članak 13.

(1) Prilikom zamjene šasije ili karoserije vozila, godina proizvodnje vozila utvrđuje se temeljem utisnute VIN oznake na šasiji ili karoseriji vozila.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, godina proizvodnje utvrđuje se:

 • kad je ugrađena nova (neregistrirana) šasija odnosno karoserija koja nema VIN oznake, godina proizvodnje novosklopljenog vozila utvrđuje se kao posljednja godina proizvodnje tog tipa i modela, uz uvjet da su svi uređaji na vozilu homologiranog tipa koji su bili do te godine sukladni usvojenim ECE pravilnicima s time da tako utvrđena godina proizvodnje nije novija od godine kupnje šasije odnosno karoserije,
 • kad se iz VIN oznake ne može utvrditi godina proizvodnje ista se utvrđuje iz prometnih dokumenata.

 

Članak 14.

(1) Ako je vozilo izgrađeno kao pojedinačna proizvodnja u samogradnji ili sastavljeno iz više vozila pri čemu se ne može identificirati osnovni proizvođač, u potvrdu o ispitivanju upisuje se oznaka »SAMOGRADNJA«.

(2) Ako se pregradnja vozila vrši pojedinačno kao samogradnja, pravna ili fizička osoba koja namjerava pregraditi vozilo dužna je izvijestiti ovlaštenu pravnu osobu o početku pregradnje, kako bi djelatnici ovlaštene pravne osobe mogli pratiti tijek pregradnje. (3) Pravna ili fizička osoba koja obavlja pregradnju dužna je izraditi tehničku dokumentaciju o pregradnji, sukladno pravilima struke.

Članak 15.

Tip vozila utvrđuje se na temelju tehničkih podataka proizvođača, a za ispitano vozilo u rubrici o tipu vozila upisuje se i broj potvrde o ispitivanju vozila.

Članak 16.

(1) Proizvođač uređaja namijenjenog za ugradnju u veći broj vozila, mora za uređaj posjedovati ovjerenu tehničku dokumentaciju, obrazac iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika izdan od ovlaštene stručne ustanove i upute o načinu ugradnje uređaja u određeni tip i kategoriju vozila.

(2) Pojedinačno proizveden uređaj namijenjen za ugradnju u vozilo, mora posjedovati ovjerenu tehničku dokumentaciju, a prilikom ispitivanja vozila potrebno je izraditi dodatne skice s točnim izmjerama montaže uređaja te provesti ispitivanje funkcionalnosti i pravilnost ugradnje određenog sklopa ili uređaja zbog kojeg se vozilo ispituje te obrazac iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Postupak ispitivanja vozila s ugrađenim uređajem provodi se sukladno ovom Pravilniku i drugim propisima, kojima se uređuje provjera ugradnje i funkcionalnosti uređaja prema uputama proizvođača uređaja.

IV. DJELATNICI

Članak 17.

(1) Rukovođenje poslovima ispitivanja vozila mogu obavljati djelatnici ovlaštene pravne osobe koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera te stekli odgovarajući naziv sukladno posebnom zakonu.

(2) Poslove stručne obrade dokumentacije za izdavanje potvrde o ispitivanju vozila mogu obavljati djelatnici ovlaštene pravne osobe koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera te stekli odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom.

(3) Pregled vozila radi ispitivanja mogu obavljati osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ili osobe koje su završile najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od 3 godine strojarskog ili prometnog smjera (cestovnog) te stekle odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom i koje imaju dopuštenje (licenciju) ministarstva nadležnog za poslove prometa ili osobe koje su takve poslove obavljale prije stupanja na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.).

(4) Ministarstvo nadležno za promet izdat će dopuštenje (licenciju), nakon što osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. i 3. ovoga članka položi poseban ispit čiji program utvrđuje ovlaštena pravna osoba uz suglasnost ministarstva nadležnog za promet.

Članak 17.a

Zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove prometa, putem ovlaštene pravne osobe.

Članak 17.b

(1) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) za poslove stručne obrade dokumentacije za izdavanje potvrde o ispitivanju vozila prilaže se:

– dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera,

– dokaz o položenom posebnom ispitu za poslove stručne obrade dokumentacije,

– preslika osobne iskaznice,

– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) za pregled vozila radi ispitivanja prilaže se:

– dokaz o završenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju, u trajanju od 3 godine, strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera,

– dokaz o položenom posebnom ispitu za pregled vozila radi ispitivanja,

– preslika osobne iskaznice,

– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije,

– preslika dopuštenja (licencije) Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova nadzornika tehničke ispravnosti vozila.

Članak 17.c

(1) Obrazac dopuštenja (licencije) je pravokutnog oblika, veličine 55 mm x 85 mm i ima otisnute dvije stranice.

(2) Obrazac dopuštenja (licencije) za poslove stručne obrade dokumentacije je bijele boje, a obrazac dopuštenja (licencije) za pregled vozila radi ispitivanja je žute boje.

(3) Obrasci dopuštenja (licencije) iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 17.d

Evidenciju o izdanim dopuštenjima (licencijama) vodi ministarstvo nadležno za poslove prometa.

Članak 17.e

(1) Osobe kojima je izdano dopuštenje (licencija) dužne su bez odgode prijaviti nestanak istog (gubitak, krađu i dr.), ovlaštenoj pravnoj osobi.

(2) O nestanku dopuštenja (licencije), ovlaštena pravna osoba obavještava ministarstvo nadležno za poslove prometa.

V. POTVRDA O ISPITIVANJU VOZILA

Članak 18.

((1) Nakon provedenog ispitivanja vozila izdaju se potvrde o ispitivanju vozila iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti, izdaju potvrde o ispitivanju s naznakom »NEGATIVNO«.

(3) Potvrde o ispitivanju se izdaje u tri primjerka, od kojih dva za podnositelja zahtjeva, jedan za ovlaštenu pravnu osobu.

(4) Potvrde o ispitivanju važe do promjene tehničkog stanja vozila.

(5) Potvrde o ispitivanju vozila potpisuje rukovoditelj odjela ispitivanja ovlaštene pravne osobe, u čijem odjelu se provelo ispitivanje, stručna obrada dokumentacije, te izradile potvrde o ispitivanju vozila.

(6) Za vozila koja su prepravljena tako da njima mogu upravljati osobe s invaliditetom te za vozila koja su prepravljena za autoškole, uz potvrde iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i certifikat.

(7) Za vozila s pogonom plinom, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, izdaje se i certifikat za spremnik plina te uvjerenje za ugrađene uređaje sukladno posebnom propisu.

(8) Za vozila koja prevoze opasne tvari, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i ADR certifikat, sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

(9) Za vozila koja prevoze lako kvarljive živežne namirnice, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i potvrda za izotermičko vozilo, vozilo hladnjaču ili vozilo za zagrijavanje namijenjeno za cestovni prijevoz lako kvarljivih namirnica prema A.T.P. pravilniku.

(10) Oblik i sadržaj certifikata iz stavka 6. ovoga članka te uvjerenja i certifikata iz stavka 7. ovoga članka propisuje ovlaštena pravna osoba.

(11) Potvrde o ispitivanju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 19.

Ovlaštena pravna osoba dužna je potvrdu o ispitivanju vozila izdati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za ispitivanje vozila.

Članak 20.

(1) Ako podnositelj zahtjeva za ispitivanje vozila izgubi ili iz bilo kojih drugih razloga ostane bez potvrde o ispitivanju vozila može zatražiti ovjerenu presliku potvrde o ispitivanju vozila.

(2) Ovlaštena pravna osoba u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dužna je u roku od osam dana izdati ovjerenu presliku potvrde o ispitivanju vozila.

(3) Uz osobe iz stavka 1. ovoga članka ovjerena preslika potvrde o ispitivanju vozila može se izdati svakom novom vlasniku ispitanog vozila.

VI. EVIDENCIJA

Članak 21.

Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o ispitivanju vozila u digitalnom obliku.

Članak 22.

Zapisnik o ispitivanju, potvrde o ispitivanju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, obrasci i drugi dokumenti prikupljeni u postupku ispitivanja, odlažu se u obliku mikrofilma ili u digitalnom obliku u dosje o ispitivanju vozila, prema rednom broju potvrda o ispitivanju vozila.

Članak 23.

Potvrde o ispitivanju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika čuvaju se trajno.

Članak 24.

Dokumentaciju iz članka 21. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba daje na uvid tijelu nadležnom za obavljanje nadzora te nadležnim pravosudnim tijelima.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitivanju vozila (»Narodne novine«, broj 17/93).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/150
Urbroj: 530-05-1-1-2-14-1
Zagreb, 15. siječnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

 

KATALOG PROMJENA NA VOZILU KOJA PODLIJEŽU ISPITIVANJU

Pod promjenom na vozilu se smatra preinaka (nadogradnja i pregradnja) vozila te bitniji popravak vozila

Pod promjenom na vozilu se smatra preinaka (nadogradnja i pregradnja) vozila te bitniji popravak vozila

I. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE I AKCELERACIJU

 1. Svaka promjena na upravljačkom mehanizmu
 2. Svaka promjena na uređaju za akceleraciju

 

II. UREĐAJ ZA KOČENJE

 1. Svaka promjena na kočnom sustavu

 

III. UREĐAJ ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

 1. Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja
 2. Zamjena tipno odobrene svjetlosno signalne opreme s opremom drugog tipa
 3. Dodatna svjetlosna oprema (na vozilima s uređajima za obavljanje određenih radova)

 

IV. UREĐAJI KOJI OMOGUĆAVAJU NORMALNU VIDLJIVOST

 1. Naknadna ugradnja, mijenjanje položaja, (staklene površine, retrovizori, kamere, ...)

 

V. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI

 1. Uređaj za davanje zvučnih znakova
  • Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja
  • 1.2 Zamjena tipno odobrene s opremom drugog tipa
 2. Brzinomjer s putomjerom
  • Naknadna ugradnja
  • Zamjena tipno odobrenim s opremom drugog tipa

 

VI. UREĐAJI ZA ODVOD I ISPUŠTANJE ISPUŠNIH PLINOVA

 1. Naknadna ugradnja
 2. Zamjena tipno odobrenim s opremom drugog tipa

 

VII. UREĐAJI ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA (vučna kuka, vučno sedlo)

 1. Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja
 2. Zamjena s uređajem drugog tipa

 

VIII. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM

 1. Zamjena školjke (karoserije)/šasije
 2. Preinake produživanja ili skraćivanja karoserije/šasije (npr. međuosovinski razmak, područje stražnjeg prepusta)
 3. Preinaka karoserije/šasije u pogledu vrata, prozora, krova, brava, blatobrana, branika, sigurnosnih pojaseva i njihovih učvršćenja, sjedala i njihovih učvršćenja, izlaza u slučaju opasnosti)
 4. Naknadno ugrađivanje sustava grijanja na vozilima za prijevoz opasnih tvari
 5. Preinaka koja mijenja masu i dimenziju praznog vozila
 6. Nadogradnja, pregradnja i/ili dogradnja vozila kojom se definira namjena vozila (npr. nadogradnja sanduka, samoistovarivača, cisterne, rampe, dizalice, rashladnog uređaja i sl. na šasiju s kabinom ili dogradnja na već odobreno vozilo).
 7. Ugradnja/izgradnja vučnog vitla vozila
 8. Preinaka ili naknadna ugradnja bočne zaštite, stražnje zaštite od podlijetanja, branika, spojlera i sl.

 

IX. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI

 1. Naknadna ugradnja/izgradnja osovina
 2. Zamjena tipno odobrene opreme s opremom drugog tipa
 3. Zamjena polužja ovjesa i zglobova drugim tipom
 4. Zamjena amortizera drugim tipom
 5. Naknadna ugradnja i zamjena opruga i gibnjeva drugim tipom
 6. Zamjena glavčine kotača i ležajeva
 7. Naplatci i gume (zamjena kotača drugačijim od tipno odobrenih za predmetno vozilo)

 

X. MOTOR

 1. Zamjena motora s motorom drugačije snage
 2. Zamjena motora s motorom drugačijeg volumena
 3. Naknadna ugradnja drugog pogonskog goriva
 4. Ugradnja motora s drugačijim pogonskim gorivom
 5. Promjena snage motora (preinakama na usisnom sustavu, sustavu paljenja, sustavu napajanja gorivom itd.)

 

XI. BUKA VOZILA

 1. Uslijed promjene elemenata (npr. usisni sustav, ispušni sustav, snaga motora)

 

XII. PRIJENOSNI MEHANIZAM

 1. Naknadna ugradnja poluvratila i vratila
 2. Promjena elemenata prijenosa snage i momenta od pogonskog motora do kotača

 

XIII. BITNIJI POPRAVAK VOZILA

 1. Promjena dijelova karoserije ili šasije na elementima bitnim za prihvat elemenata oslanjanja, upravljačkog i kočnog mehanizma, prijenosa snage i dr.

 

XIV. OSTALO

 1. Ugradnja dodatnih sklopova i uređaja koji utječu na sigurnosno-ekološke karakteristike vozila, (npr. ugradnja dodatnih komandi u vozila auto-škola i vozila za osobe s invaliditetom i sl.)

 

 

Kontakti