kategorije pretrage

Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. I HRVATSKI AUTOKLUB

PRAVILNIK
o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehniČki pregled vozila

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 33/09 i 46/18)

Članak 1.

Tehnički pregledi vozila, kao djelatnost od općeg interesa, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila koje za to ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje, a obavljaju ih ovlašteni djelatnici Centra za vozila Hrvatske kao stručne organizacije iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), i ovlašteni djelatnici stanica za tehnički pregled vozila pravnih osoba koje su imale ovlaštenje i obavljale tehničke preglede prije stupanja na snagu Zakona.

Poslove organiziranja i jedinstvenoga provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila i izdavanja pokusnih pločica u stanicama za tehnički pregled vozila kao javne ovlasti obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub kao ovlaštene stručne organizacije iz članka 273. Zakona.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice) i poslovi iz stavka 2. ovog članka koje obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub čine jedinstveni sustav tehničkih pregleda i registracije vozila sukladno odredbama Zakona.

Članak 2.

Radi osiguranja jedinstva sustava tehničkih pregleda i registracije vozila, ovim se Pravilnikom propisuju normativi rada za obavljanje poslova tehničkih pregleda i registracije vozila te jedinstveni elementi vrednovanja rezultata rada u stanicama.

Odredbe ovog Pravilnika dužne su primjenjivati sve pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice.

I. POSLOVI JEDINSTVENOGA SUSTAVA TEHNIČKIH PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA

Članak 3.

Poslovi jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koje obavljaju stanice su:

 1. redovni i izvanredni tehnički pregledi vozila koji se sastoje od općeg i posebnog (ispitivanje ispušnih plinova – EKO test) dijela, te preventivni tehnički pregledi vozila,
 2. dodatni pregledi plinskih instalacija na vozilima koja za pogon koriste smjesu butan-propan ili metan,
 3. pregledi vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i slično),
 4. periodični tehnički pregledi kočnica,
 5. utiskivanje broja šasije na vozilo,
 6. poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, godišnja naknada za uporabu javnih cesta, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.), i naplata propisanih obveza,
 7. produženje važenja prometne dozvole,
 8. registracija vozila,
 9. izdavanje registarskih, pokusnih i izvoznih pločica,
 10. zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole te zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice,
 11. odjava vozila, poništenje registracije odnosno produženja važenja prometne dozvole, ukidanje registracije vozila,
 12. izdavanje potvrda iz evidencije registriranih i označenih vozila
 13. drugi poslovi koji se obavljaju u stanicama na jedinstven način i u okviru jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda, registracije vozila i izdavanja pokusnih pločica.

Članak 4.

Poslovi iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika koje obavlja Centar za vozila Hrvatske su:

 1. praćenje, stručno vođenje i koordiniranje rada u sklopu jedinstvenog sustava tehničkih pregleda i registracije vozila,
 2. praćenje stanja, priprema materijala te obavljanje drugih poslova u svezi usklađivanja kriterija tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama,
 3. utvrđivanje i donošenje programa o redovitoj kontroli ispravnosti uređaja i opreme u stanicama,
 4. obavljanje obveznog periodičnog umjeravanja uređaja i opreme za tehnički pregled vozila (redovno prema propisima i izvanredno prema potrebi),
 5. predlaganje nadležnim tijelima uvođenja organizacijskih i tehnoloških poboljšanja i novina u svrhu podizanja razine kontrole tehničke ispravnosti vozila,
 6. pružanje stručne i druge pomoći, kao i usluga stanicama kod nabave uređaja i opreme za tehnički pregled vozila, odnosno kod nabave rezervnih dijelova,
 7. pružanje stručne i druge pomoći stanicama u ograniziranju servisiranja i održavanja uređaja i opreme za tehnički pregled vozila,
 8. postavljanje tehnološkog procesa za stanice raznih tipova, prema potrebama određenog područja na kojem su smještene, a u suradnji s projektnim organizacijama, te pomoć kod izrade kompletne investicijske dokumentacije,
 9. donošenje stručnih i drugih uputa, izdavanje biltena, priručnika, kataloga i sl. kojima se osigurava jedinstveno obavljanje poslova u stanicama,
 10. zaprimanje zahtjeva za izdavanje dopuštenja (licencije) nadzornicima tehničke ispravnosti vozila i referentima za poslove registracije vozila, te njihovo dostavljanje Ministarstvu unutarnjih poslova,
 11. organiziranje i provođenje stručnih seminara i rasprava o svim pitanjima koje nameće praksa iz djelatnosti, te stručnog usavršavanja i provjere stručnosti djelatnika stanica,
 12. provođenje aktivnosti vezanih uz provjeru stručnosti djelatnika stanica,
 13. razvoj jedinstvenoga programskog rješenja za automatsku obradu podataka o obavljenim tehničkim pregledima i registraciji vozila,
 14. nabava jedinstvene zaštitne odjeće za djelatnike stanica,
 15. izrađivanje i distribucija potrebnih tiskanica za potrebe tehničkih pregleda i registracije vozila,
 16. priprema i izdavanje stručnih publikacija neophodnih za uspješno obavljanje poslova jedinstvenog organiziranja i provo­đenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila i izdavanja pokusnih pločica,
 17. izdavanje uvjerenja o izvršenoj provjeri stručnosti djelatnicima koji obavljaju poslove u vezi s tehničkim pregledima i registracijom vozila u stanicama, prema odredbama članka 271. Zakona,
 18. obavljanje i drugih poslova koji se povjere rješenjem, zahtjevom ili nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno drugih stručno-tehničkih poslova vezanih uz rad stanica i provođenje jedinstvenog sustava tehničkih pregleda i registracije vozila.

 Poslovi iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika koje obavlja Hrvatski autoklub su:

 1. kontrola stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnosti uređaja i opreme koja je u funkciji tehničkih pregleda,
 2. kontrola nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila, kao i posjedovanje dopuštenja (licencije), odnosno potvrde o uspješno obavljenoj provjeri stručnosti.
 3. kontrola zakonitosti i kvalitete obavljanja tehničkih pregleda vozila te propisanih procedura i dokumentacije prilikom obavljanja registracijskih postupaka,
 4. kontrola pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled i registraciju vozila te kontrola zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama (godišnja naknada za uporabu javnih cesta, posebna naknada za okoliš, godišnji porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.) te kontrola poštivanja ugovorenih rokova uplate prikupljenih sredstava od propisanih naknada,
 5. kontrola postupanja s financijskim sredstvima koja s naslova javne ovlasti predstavljaju prihod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica u odnosu na propisanu namjensku raspodjelu, kao i postupanja s financijskim sredstvima koja pripadaju nacionalnom programu za sigurnost prometa na cestama (Ministarstvu unutarnjih poslova) i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,
 6. predlaganje provođenja preventivnih i drugih mjera za kvalitetnije i funkcionalnije obavljanje poslova u stanicama,
 7. izvješćivanje Ministarstva unutarnjih poslova o obavljenom stručnom nadzoru nad radom stanica, uz predlaganje mjera,
 8. kontrola vođenja propisane dokumentacije i evidencije u stanicama, te kontrola dostave podataka nadležnim državnim tijelima i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,
 9. analiziranje općeg stanja sustava tehničkog pregleda i registracije vozila, te analiziranje rada svake pojedine stanice i djelatnika u istima,
 10. zaprimanje i postupanje po pritužbama na rad stanica,
 11. usklađivanje kriterija provedbe tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama,
 12. kontrola nad odnosom pravne osobe, nositelja ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica prema svojim djelatnicima, te nad primjenom općih akata u odnosu na statusni i materijalni položaj djelatnika stanice,
 13. obavljanje stručno-administrativnih poslova povezanih sa stručnim nadzorom,
 14. izdavanje potrebnih obrazaca u funkciji poslova stručnog nadzora,
 15. imenovanje ovlaštenih stručnih nadzornika i izdavanje službene iskaznice ovlaštenim stručnim nadzornicima za obavljanje poslova stručnog nadzora, te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama,
 16. obavljanje i drugih poslova koji se povjere rješenjem, zahtjevom ili nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno poslova koji su povezani s poslovima stručnog nadzora.

Poslovi iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika koje zajednički obavljaju Centar za vozila Hrvatske i  Hrvatski autoklub su:

 1. sudjelovanje u izradi akata koje sukladno zakonskim odredbama donosi ministar unutarnjih poslova,
 2. donošenje općih akata na temelju članka 273. stavak 5. Zakona,
 3. davanje informacija vozačima i građanima u vezi s korištenjem vozila i opreme, te tehničkom ispravnošću vozila,
 4. organiziranje zajedničkih preventivnih akcija u svrhu promicanja tehničke ispravnosti vozila,
 5. izvještavanje tijela i organizacija, te sredstava javnog priopćavanja o informacijama iz zajedničkog obavljanja javnih ovlasti, od interesa za javnost,

obavljanje drugih poslova koji su određeni Zakonom i posebnim odlukama nadležnih tijela uprave, odnosno Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba kao ovlaštenih stručnih organizacija iz članka 273. Zakona, koje su od interesa za jedinstveni sustav tehničkih pregleda i registracije vozila, te aktivnosti koje Centar za vozila Hrvatske, Hrvatski autoklub i stanice provode u tom području.

II. NORMATIVI RADA

Članak 5.

Normativi rada iz članka 2. ovog Pravilnika utvrđuju se kao: osnovni normativ, kalkulativni normativ i OA normativ.

Članak 6.

Osnovni normativ je vrijeme koje se dobiva mjerenjem stvarno potrebnoga radnog vremena za obavljanje pojedine radne operacije u tehnološkom procesu, za prosječno stručnog i osposob­ljenog djelatnika. Jedinična mjera osnovnog normativa je minuta.

Osnovni normativ predstavlja polaznu osnovu za utvrđivanje svih ostalih normativa.

Članak 7.

Kalkulativni normativ je vrijeme koje se dobiva uvećanjem osnovnog normativa za vremena svakodnevnih realnih gubitaka kao što su tehnološki zastoj, rasprava sa strankama, vrijeme čekanja vozila (realna neiskoristivost kapaciteta), vrijeme zastoja u radu stanice iz drugih razloga, u pravilu vremenski odredivih elemenata koji su uključeni u rad i ne predstavljaju produktivno radno vrijeme, a izračunava se tako da se vrijednost osnovnog normativa za sve poslove koji se obavljaju u stanici za tehnički pregled vozila, osim administrativnih poslova oko registracije vozila, podijeli sa 0,65 (kalkulativni normativ = osnovni normativ/0,65). Za administrativne poslove oko registracije vozila kalkulativni normativ izračunava se tako da se vrijednost osnovnog normativa podijeli sa 0,75 (kalkulativni normativ = osnovni normativ/0,75). Jedinična mjera kalkulativnog normativa je minuta.

U redovnom radu stanice dozvoljeno je prekoračenje kalkulativnog normativa za 25%.

Članak 8.

OA normativ predstavlja jedinstveno mjerilo za iskazivanje vremena provođenja različitih tehničkih pregleda različitih vrsta vozila, odnosno drugih usluga koje se obavljaju u stanicama, u jednakoj jediničnoj mjeri.

Jedinična mjera OA normativa je minuta, a njegova referentna vrijednost izračunava se zbrajanjem vremena potrebnih za obavljanje svih radnji koje provode nadzornici tehničke ispravnosti vozila i referenti za poslove registracije vozila, isključivo u okviru općeg dijela jednoga redovnoga tehničkog pregleda osobnog automobila.

Članak 9.

Kalkulativni normativ je temeljni normativ za planiranje radnih kapaciteta stanica i organizaciju rada, planiranje troškova i prihoda, te visine jedinstvenih naknada za usluge stanica i utvrđivanje sredstava za plaće u stanicama.

Članak 10.

Normative rada za poslove koji se obavljaju u stanicama utvrđuje Centar za vozila Hrvatske  i objavljuje ih u stručnom biltenu.

III. JEDINSTVENI ELEMENTI ZA VREDNOVANJE REZULTATA RADA

Članak 11.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sljedeći jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama:

 1. jedinstvena sistematizacija radnih mjesta i bodovna lista za djelatnike stanica,
 2. osnovni elementi planiranja radnih kapaciteta stanica,
 3. osnovni elementi planiranja iznosa naknada za usluge stanica,
 4. osnovni elementi raspodjele ostvarenog prihoda stanica,
 5. osnovni elementi utvrđivanja sredstava za plaće u stanicama.

1. JEDINSTVENA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I BODOVNA LISTA

Članak 12.

Pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice sistematiziraju radna mjesta djelatnika u tim stanicama prema odredbama ovoga Pravilnika.

Valorizacija radnih mjesta u stanicama utvrđuje se koeficijentom složenosti i bodovima, kako slijedi:

 

 

 

Koeficijent

Osnovni

     

POSLOVI I RADNI ZADACI

složenosti

broj

 

 

(uvjeti rada)

bodova

1.

Voditelj stanice

2,050

2.973

2.

Voditelj smjene u stanici

1,885

2.733

3.

Voditelj administrativnih poslova

1,857

2.693

4.

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila

1,745

2.530

5.

Referent za poslove registracije vozila

1,690

2,451

6.

Automehaničar u stanici

1,680

2.436

7.

Pomoćni poslovi (dostava i čišćenje)

1,000

1.450

Na utvrđene bodove iz stavka 2. ovog članka dodaje se 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Opise poslova djelatnika stanica kao i propisane uvjete za obavljanje navedenih poslova utvrđuje Centar za vozila Hrvatske, te objavljuje u stručnom biltenu.

2. OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJA RADNIH KAPACITETA

Članak 13.

Osnovni elementi za planiranje radnih kapaciteta, odnosno broja djelatnika stanice određuju se primjenom normativa rada i raspoloživog fonda radnog vremena utvrđenih ovim Pravilnikom, ostvarenim brojem tehničkih pregleda vozila u stanici u prethodnoj godini kao i planiranim povećanjem broja tehničkih pregleda.

Članak 14.

Kalkulativni godišnji fond radnog vremena stanice iznosi 260 radnih dana, a utvrđuje se na sljedeći način: broj dana godišnje 365, broj nedjelja 52, broj državnih blagdana i neradnih dana 12, besplatne preventivne akcije 5, zastoji (kvarovi, nestanak struje i dr.) 3, godišnji odmori 26, bolovanja i ostalo (školovanje, obiteljski razlozi, sastanci, seminari i dr.) 7, te ostaje za rad 260 dana.

Radni tjedan iznosi 40 sati, u pravilu raspoređenih na 6 radnih dana.

Članak 15.

Mjesečni normativ izrađuje se na bazi 26 radnih dana koliko ih stvarno može biti u jednom mjesecu (173 sata rada).

Mjesečni normativ je kalkulativni normativ i definiran je za maksimalni broj radnih dana (26) u mjesecu u kojem se radi a dobiva se dijeljenjem broja radnih dana (260) s brojem radnih mjeseci.

Za ostvarenje godišnjega kalkulativnog normativa svaki dje­latnik stanice mora ostvariti deset radnih, odnosno dvanaest ka­len­­darskih mjeseci.

3. OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJA IZNOSA NAKNADA ZA USLUGE STANICA

Članak 16.

Za obavljene usluge tehničkog pregleda i registracije vozila, stanice od vlasnika vozila naplaćuju naknadu. Naknada za teh­nički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama, prema kategorijama vozila, jednaka je na teritoriju Republike Hrvat­ske.

Visinu naknade propisuje ministar nadležan za unutarnje po­s­love.

Članak 17.

Utvrđivanje visine naknada za tehničke preglede i druge usluge koje se obavljaju u stanicama temelji se na normativima rada i vrijednosti kalkulativne minute rada.

Vrijednost kalkulativne minute rada čine svi troškovi stanice, kao što su plaće djelatnika (bruto plaće, doprinosi, porezi, naknade plaće za bolovanje, godišnji odmor i sl., troškovi u vezi s radom djelatnika kao što su troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice i putni troškovi, troškovi zajedničkih službi i uprave i sl.), troškovi održavanja i ostali troškovi, troškovi energenata i komunalija, troškovi za telefon, poštarinu, kancelarijski materijal, troškovi Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba za podmirenje troškova organiziranja i provođenja jedinstvenoga sustava, troškovi za prometnu preventivu te amortizacija i dobit od objekta, uređaja, opreme i inventara stanice.

Vrijednost kalkulativne minute rada utvrđuje Centar za vozila Hrvatske, na temelju analize iznosa svih troškova sadržanih u vrijednosti kalkulativne minute, usporedbe s cijenama sličnih usluga i promjena indeksa cijena usluga.

4. OSNOVNI ELEMENTI RASPODJELE OSTVARENOG PRIHODA STANICA

Članak 18.

Naknada iz članka 16. ovoga Pravilnika sastoji se od:

 1. dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada stanicama koje obavljaju taj posao i služi za pokriće troškova poslovanja stanica (plaće djelatnika, izgradnja, održavanje i amortizacija objekta, nabava i održavanje uređaja i opreme za tehničke preglede vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama i dr.);
 2. dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu i za prometnu preventivu.

Naknada za propisane tiskanice pripada pravnoj osobi nadležnoj za njihovo tiskanje i distribuciju, a u pravilu se ne uključuje u naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Prihod stanica ostvaren od izvršenih usluga tehničkog pregleda i registracije, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama, raspoređuje se namjenski prema sljedećim omjerima:

 1. Za amortizaciju i dobit od objekta, uređaja,

         opreme i inventara

        – za objekt                                                                    17,1%

        – za uređaje, opremu i inventar                                      11,4%

 1. Za održavanje objekta, uređaja, opreme i

         inventara (za tekuće održavanje, manje i veće

         popravke, kao što su čišćenje, krečenje,

         popravak instalacija, poda, krovišta, prozora,

         stakla, vrata i sl.), zamjena dotrajalih dijelova

         uređaja, opreme i inventara, otklanjanje

         posljedica elementarnih nepogoda, troškove

         primjene mjera zaštite na radu i ostale troškove

         kojima se osigurava ispravno stanje objekta,

         opreme, uređaja i inventara stanice                                  3,8%

 1. Za energente i komunalije kao što su: struja,

         voda, kanalizacija, plin, čistoća, komunalna

         naknada, komprimirani zrak, tjelesno i drugo

         osiguranje i druge slične troškove kojima se

         osigurava funkcioniranje stanice                                       4,7%

 1. Za telefon, tiskanice, poštarinu i slične troškove                3,8%
 2. Za plaće djelatnika (bruto plaće sa svim

         porezima i doprinosima »na« i »iz« plaće,

         naknade plaće za vrijeme bolovanja, godišnjeg

         odmora i sl., troškovi prijevoza na posao i s posla,                                               

         obavezno osiguranje, dnevnice i putni troškovi,

         troškovi zajedničkih službi i uprave i sl.)                          37,2%

 1. Dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske,

         Hrvatskom autoklubu i za prometnu preventivu:

        – dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske                      8,9%

        – dio koji pripada Hrvatskom autoklubu                             5,1%

        – dio za prometnu preventivu                                           8,0%

                                                                                                  ______

         Ukupno:                                                                      100,0%

Članak 20.

Od ukupne naknade utvrđene sukladno odredbama članka 16. ovoga Pravilnika, 78% pripada stanicama, s tim da u apsolutnom iznosu taj dio ne smije biti niži od realne vrijednosti iznosa naknada koje se primjenjuju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Preostali dio ukupne naknade pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prometnu preventivu, te se raspoređuje na način utvrđen člankom 19. točkom 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 21.

Osim naknada iz članka 16. ovoga Pravilnika, stanice mogu sukladno posebnim propisima i sklopljenim ugovorima ostvarivati i sredstva od usluga naplate propisanih obveza za koje je utvrđeno da se bez njihove uplate ne može obaviti registracija ili ovjeriti produženje važenja prometne dozvole (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon, porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.).

Struktura raspodjele ovih sredstava istovjetna je strukturi raspodjele naknada iz članka 19. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Dio naknade iz članka 16. i 21. ovoga Pravilnika koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prometnu preventivu, stanica će obračunati i doznačavati sukladno uputama Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba.

5. OSNOVNI ELEMENTI UTVRĐIVANJA SREDSTAVA ZA PLAĆE

Članak 23.

Vrednovanje rezultata rada djelatnika stanica ovisi isključivo o ostvarenim prihodima stanice. Ukupan iznos sredstava za plaće utvrđuje se primjenom postotka iz članka 19. točka 5. ovoga Pravilnika na ukupno ostvareni prihod stanice. Po odbitku svih troškova koji se odnose na djelatnike (naknade plaće za bolovanje godišnji odmor i sl., troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice i putni troškovi, dio troškova zajedničkih službi, uprave i režije i sl.) utvrđuju se preostala sredstva koja se raspoređuju za bruto plaće djelatnika stanice.

Članak 24.

Vrijednost boda djelatnika stanice vezana je za ostvareni prihod stanice i visinu ostvarenih sredstva za bruto plaće utvrđenu sukladno odredbama članka 23. ovoga Pravilnika, a izračunava se dijeljenjem ostvarenih sredstava za plaće s ukupnim brojem bodova djelatnika stanice, utvrđenim sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka mjesečno je pro­mjenjiva ovisno o ostvarenim rezultatima rada, a obračunava se neovisno o vrijednosti boda drugih djelatnika pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica.

Članak 25.

Vrednovanje rezultata rada djelatnika stanica obavlja se prema grupnom (na temelju prosječne vrijednosti boda) ili prema individualnom učinku, na temelju ostvarene količine i kvalitete rada.

Primjenom individualnog učinka plaća pojedinog djelatnika može se povećati ili umanjiti do 50 % u odnosu na plaću koju bi dobio primjenom grupnog učinka.

Članak 26.

Neravnomjernost prihoda tijekom godine nastala zbog nerav­nomjernog priljeva vozila po mjesecima, rješava se kumulativnom raspodjelom, na način da se isplata plaća u mjesecima s iznadprosječnim priljevom obavlja do granice kalkulativnog normativa, a ostatak ostavi za mjesec kada se taj normativ ne može ostvariti.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na pravne osobe koje obavljaju preventivne tehničke preglede vozila.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, broj 159/04 i 8/05).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Kontakti