kategorije pretrage

Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 271. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15 i 108/17), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA, NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNOSTI NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I REFERENATA ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje program i način osnovnog osposobljavanja, način stručnog usavršavanja i provjera stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila (u daljnjem tekstu: nadzornika i referenata).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.).

I. OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 3.

(1) Osnovno osposobljavanje za nadzornika sastoji se od teorijske i praktične obuke, i posebnog ispita, a provodi ga organizacija za osposobljavanje osoba za zanimanje nadzornika, u suradnji sa stručnom organizacijom iz članka 273. stavak 1. (u daljnjem tekstu: ovlaštena stručna organizacija) Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).

(2) Osnovnim osposobljavanjem za nadzornika moraju se obuhvatiti najmanje sljedeći sadržaji:

 1. Tehnologija vozila:

– kočni sustavi

– sustavi za upravljanje

– vidna polja

– postavljanje svjetala, svjetlosna oprema i elektronički dijelovi

– osovine, kotači i gume

– šasija i karoserija

– utjecaj na okoliš i emisije

– dodatni zahtjevi za posebna vozila

 1. metode ispitivanja
 2. procjena nedostataka
 3. mjerodavni pravni propisi o uvjetima homologacije
 4. pravni propisi u vezi s ispitivanjem tehničke ispravnosti vozila
 5. upravne odredbe u vezi s homologacijom, registracijom i ispitivanjem tehničke ispravnosti vozila
 6. računalne aplikacije za potrebe pregleda i administracije i
 7. usvajanje socijalnih vještina i vještina komunikacije sa strankama.

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 4.

(1) Stručno usavršavanje obavlja se najmanje jednom godišnje (redovito stručno usavršavanje), a provjera stručnosti svake druge godine.

(2) Iznimno, stručno usavršavanje i provjera stručnosti može se organizirati izvanredno i to:

– u slučaju znatnije izmjene propisa ili značajnijih promjena u obavljanju tehničkih pregleda, registracije vozila, odnosno naplate propisanih obveza, ili

– ukoliko veći broj nadzornika ili referenata zbog opravdanih razloga nije pristupio redovitom stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti ili nije pokazao odgovarajući uspjeh na provjeri stručnosti.

(3) Izvanredno stručno usavršavanje i provjera stručnosti obavlja se na način i po programu utvrđenom za redovito stručno usavršavanje.

Članak 5.

(1) Stručno usavršavanje i provjeru stručnosti provodi ovlaštena stručna organizacija.

(2) Stručno usavršavanje i provjera stručnosti provodi se prema unaprijed utvrđenoj i objavljenoj literaturi i propisima, koje je stručna organizacija dužna pravovremeno dostavljati nadzornicima i referentima.

Članak 6.

(1) Stručno usavršavanje i provjera stručnosti organizira se u obliku seminarskih grupa identičnog programa, na način da se ne narušava redoviti raspored rada stanica za tehnički pregled vozila.

(2) Stručno usavršavanje provodi se putem predavanja, praktičnih vježbi, rasprava između predavača i nadzornika i referenata te na druge odgovarajuće načine.

 

Članak 7.

Za vrijeme stručnog usavršavanja polaznici su dužni redovito prisustvovati predavanjima, praktičnim vježbama i stručnim raspravama, o čemu stručna organizacija vodi evidenciju.

III. PROVJERA STRUČNOSTI

Članak 8.

(1) Provjera stručnosti nadzornika obavlja se prema programu iz sljedećih tematskih cjelina i propisa koji su na snazi:

 1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 2. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila i Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
 3. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 4. pisane upute stručne organizacije koje se odnose na djelokrug rada nadzornika.

(2) Provjera stručnosti referenata obavlja se iz sljedećih tematskih cjelina:

 1. Zakon o općem upravnom postupku
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 3. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
 4. Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
 5. Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova
 6. Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
 7. Propisi o korištenju pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i
 8. propisi i upute, naplata propisanih obveza prije registracije vozila te pisane upute stručne organizacije koje se odnose na djelokrug rada referenata.

Članak 9.

(1) Provjeru stručnosti obavlja Povjerenstvo koju čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

(2) Predsjednik, članovi povjerenstva i njihovi zamjenici moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajućeg smjera, dopuštenje (licenciju) za nadzornika ili referenta te važeću provjeru stručnosti.

(3) Povjerenstvo imenuje odgovorna osoba stručne organizacije.

Članak 10.

Provjera stručnosti provodi se pisanim putem (rješavanje testova) čiji sadržaj utvrđuje stručna organizacija.

Članak 11.

Povjerenstvo je obvezno prije početka provjere stručnosti utvrditi identitet polaznika.

Članak 12.

(1) Ukoliko nadzornici i referenti iz opravdanog razloga prije početka provjere stručnosti odustanu od provjere, smatra se da provjeri stručnosti nisu niti pristupili.

(2) Ako do odustajanja dođe u tijeku provjere stručnosti, smatrat će se da nisu zadovoljili na provjeri stručnosti.

(3) Predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik udaljit će s provjere stručnosti polaznika koji se tijekom provjere koristi nedozvoljenim sredstvima ili ometa provjeru te će se smatrati da na provjeri nije zadovoljio.

Članak 13.

(1) Provjeri stručnosti na svakom pojedinom seminaru može se pristupiti najviše dva puta.

(2) Smatrat će se da je polaznik zadovoljio na provjeri stručnosti ako je na testu postigao najmanje 90% točnih odgovora.

(3) Polaznik koji na provjeri stručnosti ne zadovolji niti drugi put (sukladno stavku 1. ovog članka), smatrat će se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i istoj može ponovno pristupiti protekom roka od 30 dana.

(4) Polaznik koji na provjeri stručnosti ne zadovolji niti u trećem pokušaju, smatrat će se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i istoj može ponovno pristupiti protekom roka od godinu dana od dana prve provjere stručnosti.

Članak 14.

Povjerenstvo je dužno polazniku koji ne zadovolji na provjeri stručnosti dati obrazloženje i omogućiti mu uvid u test.

Članak 15.

(1) Stručna organizacija vodi evidenciju o stručnom usavršavanju i provjeri stručnosti.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se na sustavu za automatsku obradu podataka.

Članak 16.

(1) Izvješće o rezultatima provjere stručnosti objavljuje se na oglasnoj ploči ili na drugi odgovarajući način i to neposredno nakon obavljene provjere stručnosti i utvrđivanja rezultata.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži redni broj, ime i prezime polaznika, naziv ili šifru pravne osobe u kojoj je isti zaposlen te ukupan broj bodova koji je polaznik postigao na provjeri stručnosti.

(3) Izvješće o rezultatima provjere stručnosti dostavlja se pravnim osobama u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila u kojoj je polaznik zaposlen, Ministarstvu unutarnjih poslova i stručnoj organizaciji.

Članak 17.

(1) Polazniku koji zadovolji na provjeri stručnosti izdaje se karton o provjeri stručnosti nadzornika ili referenta (u daljnjem tekstu: Karton o provjeri stručnosti) čiji izgled i sadržaj propisuje stručna organizacija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, nadzornicima i referentima koji polože poseban ispit te ishode dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno posebnim propisima, izdati će se Karton o provjeri stručnosti s rokom važenja dvije godine.

(3) Karton o provjeri stručnosti sastavni je dio dopuštenja (licencije) za obavljanje poslova u stanicama za tehničke preglede vozila izdanog od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Nadzornici i referenti dužni su na svom radnom mjestu i na seminarima za stručno usavršavanje i provjeri stručnosti imati kod sebe dopuštenje (licenciju) i Karton o provjeri stručnosti i pokazati ih na zahtjev ovlaštene osobe.

(5) Rezultati provjere stručnosti na redovitim i izvanrednim seminarima za stručno usavršavanje i provjeru stručnosti unose se, bez obzira na rezultat, u Karton o provjeri stručnosti.

Članak 18.

Karton o provjeri stručnosti ovjerava se pečatom stručne organizacije, a potpisuje ga predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik.

Članak 19.

Testove i izvješća o rezultatima provjere stručnosti stručna organizacija čuva najmanje dvije godine.

Članak 20.

(1) Polaznik koji je nezadovoljan ocjenom na provjeri stručnosti može uložiti prigovor predsjedniku Povjerenstva za provjeru stručnosti.

(2) Predsjednik Povjerenstva je obvezan odmah na seminaru raspraviti prigovor i donijeti ocjenu koja se unosi u Karton o provjeri stručnosti.

(3) Ukoliko polaznik nije zadovoljan ocjenom predsjednika Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka, ima pravo žalbe Povjerenstvu za žalbe koje imenuje odgovorna osoba stručne organizacije. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana donošenja ocjene.

Članak 21.

(1) Povjerenstvo za žalbe može odluku predsjednika Povjerenstva za provjeru stručnosti iz članka 18. stavka 2. ovog Pravilnika potvrditi, izmijeniti ili poništiti.

(2) Odluka tijela iz stavka 1. ovog članka je konačna.

(3) Ako Povjerenstvo za žalbe poništi ili izmijeni odluku predsjednika Povjerenstva za provjeru stručnosti, ocjena upisana u Karton o provjeri stručnosti će se poništiti, a polazniku omogućiti ponovno pristupanje provjeri stručnosti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Članak 22.

(1) Stručno usavršavanje i provjera stručnosti nadzornika i referenata koji rade u stanicama za redoviti tehnički pregled vozila financira se iz dijela naknade za tehnički pregled vozila, registraciju vozila, kao i poslove koji su s tim neposredno povezani, koji pripada stručnoj organizaciji.

(2) Troškove ponovne provjere stručnosti snosi stručna organizacija.

(3) Financiranje stručnog usavršavanja i provjere stručnosti nadzornika i referenata koji rade u stanicama za preventivni tehnički pregled vozila obavlja se sukladno ugovorima koje su pravne osobe u sastavu kojih posluju takve stanice sklopile sa stručnom organizacijom.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila (»Narodne novine« broj 156/08).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. svibnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/146
Urbroj: 511-01-152-17-6
Zagreb, 27. prosinca 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Kontakti