kategorije pretrage

Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 245. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 105/04.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI I OPREMI VOZILA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obilježja i oprema motornih vozila i priključnih vozila Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uvjeti i način registracije tih vozila, izgled i sadržaj registarskih pločica te vođenje upisnika vozila.

Članak 2.

Motorna i priključna vozila Ministarstva prema ovome Pravilniku su:
1. vozila s policijskim obilježjima,
2. vozila s djelomičnim policijskim obilježjima,
3. vozila bez policijskih obilježja.

II. OBILJEŽJA, UREĐAJI I OPREMA POLICIJSKIH VOZILA

Članak 3.

Policijska obilježja prema ovom Pravilniku su:
1. bijela boja broj: 9010 ili srebrna boja broj: 9006 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
2. registarska pločica s natpisom »POLICIJA«;
3. registarske pločice s brojčanim oznakama za vozila s policijskim obilježjima (u daljnjem tekstu: policijske registarske pločice);
4. crtež (ili naljepnica s crtežom) oznake »POLICIJA MUP, RH« (u daljnjem tekstu: policijska oznaka);
5. natpis »POLICIJA« bijele boje na trakama plave boje broj 5013 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
6. natpis »POLICIJA« plave boje broj 5013 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila.
Policijska obilježja iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka moraju biti izrađena tako da reflektiraju svjetlost.

Članak 4.

Vozila s policijskim obilježjima, osim motocikla, mopeda i priključnih vozila, moraju imati:
1. po jednu policijsku oznaku »POLICIJA MUP, RH« visine najmanje 16 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i jednu na prednjem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora, visine najmanje 30 cm;
2. uzduž bočnih stranica vozila plavu traku širine najmanje 15 cm, razdijeljenu po dužini jednom žutom crtom širine 2 do 3 cm;
3. natpis »POLICIJA« ispisan bijelim slovima, na dijelu trake iz točke 2. ovoga stavka, iza policijske oznake, u visini prednjih vrata, odnosno prve polovice kabine vozila;
4. natpis »POLICIJA« ispisan plavim slovima, na zadnjoj strani vozila iznad registarske pločice i na prednjoj strani, odnosno poklopcu motora vozila ispod policijske oznake iz točke 1. ovoga stavka;
5. policijske registarske pločice;
6. ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina s mikrofonskom kombinacijom;
7. ugrađen kolski radiouređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza Ministarstva;
8. policijsku svjetlosnu signalizaciju ugrađenu na najvišem dijelu vozila i to:
- jedan ili dva izvora svjetlosti plave boje ili
- dva izvora svjetlosti, koji mogu biti crvene boje (na lijevoj strani vozila) i plave boje (na desnoj strani vozila) ili
- dva izvora svjetlosti plave boje ili u kombinaciji crvene i plave boje integrirana u krovnu konzolu na kojoj se s prednje i stražnje strane nalazi natpis »POLICIJA« te koja može biti opremljena i uređajem s mogućnošću ispisa zapovijedi vozačima.
Izgled policijske oznake iz stavka 1. točke 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Vozila s policijskim obilježjima, osim motocikla i mopeda, mogu imati identifikacijski broj radiouređaja, ispisan brojevima plave boje na drugoj polovini krova vozila, okomito i simetrično na uzdužnu os vozila te druge natpise informativnog sadržaja (web adresa Ministarstva, brojevi kontakt - telefona i sl).

Članak 5.

Motocikli i mopedi s policijskim obilježjima moraju imati policijsku registarsku pločicu, policijsku svjetlosnu signalizaciju iz članka 4. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika ugrađenu s prednje strane vozila i dva manja plava svjetla ugrađena na stražnjem dijelu vozila iznad registarske pločice, policijsku oznaku minimalne visine 10 cm na prednjem dijelu motocikla ili mopeda, s obje strane spremnika za gorivo ili s obje strane prednjeg dijela štitnika, te mogu biti opremljeni s plavom teleskop lampom i uređajima iz članka 4. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Priključna vozila s policijskim obilježjima moraju imati policijsku registarsku pločicu, te natpis iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika na zadnjoj i bočnim stranama vozila.

Članak 6.

Vozila s djelomičnim policijskim obilježjima moraju imati na prednjem dijelu vozila registarsku pločicu s natpisom »POLICIJA«, a na stražnjem dijelu vozila pripadajuću registarsku pločicu.
Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju imati ugrađenu i policijsku svjetlosnu signalizaciju iz članka 4. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika ili moraju biti opremljena prijenosnim izvorom svjetlosti, kao i uređaje iz članka 4. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vozila s djelomičnim policijskim obilježjima kada se koriste tijekom obavljanja poslova osiguranja i zaštite osobne sigurnosti štićenih osoba, mogu registarsku pločicu s natpisom »POLICIJA« imati i na stražnjem dijelu vozila.

Članak 7.

Vozila bez policijskih obilježja s ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja vozila u prometu, te vozila koja se koriste u otkrivanja kaznenih djela, nadzoru državne granice i zaštiti osoba mogu imati ugrađenu i policijsku svjetlosnu signalizaciju, kao i uređaje iz članka 4. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Vozila iz stavka 1. ovoga članka s ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja vozila u pokretu mogu imati i uređaj za ispisivanje zapovjedi vozačima smješten na zadnjoj polici ispod stražnjeg vjetrobranskog stakla.

Članak 8.

Motorna vozila Ministarstva, osim motocikala i mopeda, uz opremu propisanu odredbama ovoga Pravilnika, moraju imati opremu utvrđenu propisima o sigurnosti prometa na cestama.
Motorna i priključna vozila Ministarstva, uz opremu iz stavka 1. ovoga članka, mogu imati i dodatnu opremu i uređaje sukladno njihovoj namjeni.

III. UVJETI I NAČIN REGISTRIRANJA VOZILA MINISTARSTVA

Članak 9.

Registracija motornih i priključnih vozila Ministarstva obavlja se u sjedištu Ministarstva.

Članak 10.

U slučaju gubitka registarske pločice, odnosno prometne dozvole, izdaje se nova registarska pločica s novim registarskim oznakama i nova pripadajuća prometna dozvola, temeljem Potvrde o gubitku izdane od policijske uprave odnosno policijske postaje prema prijavi gubitka.

Članak 11.

Motorna i priključna vozila Ministarstva registriraju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama važećih propisa o registraciji vozila.

IV. POLICIJSKE REGISTARSKE PLOČICE

Članak 12.

Policijska registarska pločica i na njoj otisnute registarske oznake po obliku i dimenzijama istovjetne su registarskoj pločici i na njoj otisnutim registarskim oznakama koji su propisani Pravilnikom o registraciji vozila.
Na policijskoj registarskoj pločici registarske oznake otiskuju se plavom bojom.
Registarska oznaka vozila sastoji se od šest brojeva od kojih prva tri označavaju ustrojstvenu jedinicu Ministarstva, a druga tri broja su registarski broj vozila. Između oznake ustrojstvene jedinice i oznake registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske istih dimenzija, boje i oblika kao i na civilnim registarskim pločicama. Izgled i sadržaj policijske registarske pločice propisan je na Obrascu 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na policijskoj registarskoj pločici čije su dimenzije utvrđene člankom 14. stavkom 6. Pravilnika o registraciji vozila, u gornjem redu pločice otisnut je broj ustrojstvene jedinice Ministarstva i grb Republike Hrvatske, a u donjem redu registarski broj vozila.
Na registarskim pločicama motocikla i mopeda, u gornjem redu otisnut je broj ustrojstvene jedinice Ministarstva, a u donjem registarski broj. Između ovih brojeva, na sredini pločice, otisnut je grb Republike Hrvatske. Izgled i sadržaj policijske registarske pločice za motocikle i mopede propisan je na Obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Brojčane oznake ustrojstvenih jedinica Ministarstva na policijskim registarskim pločicama su:

 

USTROJSTVENA JEDINICA
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJČANA
OZNAKA

1.

Ministarstvo unutarnjih poslova - sjedište

010

2.

PU bjelovarsko - bilogorska

020

3.

PU dubrovačko - neretvanska

030

4.

PU ličko - senjska

040

5.

PU karlovačka

050

6.

PU koprivničko - križevačka

060

7.

PU osječko - baranjska

070

8.

PU istarska

080

9.

PU primorsko - goranska

090

10.

PU sisačko - moslavačka

100

11.

PU brodsko - posavska

110

12.

PU splitsko - dalmatinska

120

13.

PU šibensko - kninska

130

14.

PU varaždinska

140

15.

PU vukovarsko - srijemska

150

16.

PU virovitičko - podravska

160

17.

PU krapinsko - zagorska

170

18.

PU zadarska

180

19.

PU zagrebačka

190

20.

PU međimurska

210

21.

PU požeško - slavonska

220

Članak 14.

Na registarskoj pločici za vozila s djelomičnim policijskim obilježjima otisnut je plavom bojom natpis »POLICIJA«, visine 47 mm. Ispred natpisa »POLICIJA« otisnuta je policijska oznaka visine 55 mm, a iza natpisa »POLICIJA« crvena crta i trokut koji omeđuje prostor dimenzije 41x27 mm na kojem je crnom bojom otisnuta registarska oznaka vozila za koje je izdana registarska pločica. Visina slova otisnute registarske oznake je 10 mm, a brojeva 15 mm. Izgled i sadržaj registarske pločice za vozila s djelomičnim policijskim obilježjima propisana je na Obrascu 4 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

V. UPISNIK

Članak 15.

Upisnik o registriranim vozilima Ministarstva vodi se u sjedištu Ministarstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odredbe članka 3. točke 1. i članka 4. točke 2., 3., 4. i 6. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na policijska vozila koja su registrirana do dana njegovoga stupanja na snagu.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 55/94, 83/94, 57/96 i 142/03).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-5223992-2007.
Zagreb, 6. lipnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.


Obrazac 1


 

Obrazac 2


 

Obrazac 3 

Obrazac 4


Kontakti