kategorije pretrage

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 245. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) donosim

 

PRAVILNIK
O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način registracije, označavanja i odjave motornih i priključnih vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu vozila Ministarstva i Oružanih snaga), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole, registarskih i pokusnih pločica i registarskih oznaka te način vođenja evidencije o registriranim vozilima Ministarstva i Oružanih snaga (u daljnjem tekstu evidencija registriranih vozila).

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

 1. Motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama i pomoćnih pješačkih sredstava
 2. Priključno vozilo je vozilo namijenjeno da ga vuče motorno vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica
 3. Vojno vozilo je svako vozilo koje je u potpunosti ili djelomično konstruirano, napravljeno ili modificirano za vojnu namjenu i koje se koristi za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga.
 4. Bojno vozilo je svako vozilo koje uz prijevoz ljudi i/ili tereta ima sposobnost ispaljivanja vatrene moći iz naoružanja integriranoga na vozilo i/ili koje posjeduje određenu razinu protuminske i protubalističke zaštite.

Članak 3.

(1) Motorna i priključna vozila Ministarstva i Oružanih snaga smiju sudjelovati u prometu na cestama ako su registrirana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Sva motorna i priključna vozila Ministarstva i Oružanih snaga podliježu registraciji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Vozila Ministarstva i Oružanih snaga registriraju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na način da se registarske pločice i registarske oznake te podaci o vozilu i korisniku upišu u evidenciju registriranih vozila Ministarstva i Oružanih snaga.

Članak 5.

(1) Prvu registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za registraciju vozila (u daljnjem tekstu nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva).

(2) Registraciju vozila iz najma (leasing), ako se za vozila izdaju vojne registarske pločice, obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

(3) Produljenje registracije i promjenu korisnika vozila (preregistraciju) za ustrojstvene jedinice Ministarstva u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva, a za ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležna ustrojstvena jedinica Oružanih snaga.

(4) Za vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika, Izjavu o sukladnosti izdaje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

II. TEHNIČKI PREGLED VOZILA MINISTARSTVA I ORUŽANIH SNAGA

Članak 6.

Tehnički pregled motornih i priključnih vozila Ministarstva i Oružanih snaga obavlja se u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila.

Članak 7.

Provjera tehničke ispravnosti bojnih vozila i radnih strojeva Oružanih snaga može se obaviti i u tehničkim radionicama Oružanih snaga uz izdavanje Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 8.

(1) Novo vozilo Ministarstva i Oružanih snaga podliježe tehničkom pregledu u mjesecu u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila, osim vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3 500 kg, vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača ima više od osam sjedala i vozila hitne medicinske pomoći za koja se redoviti tehnički pregled obavlja tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila.

(2) Vozilo Ministarstva i Oružanih snaga staro dvije ili više godina podliježe tehničkom pregledu jedanput godišnje, i to u mjesecu isteka prometne dozvole.

(3) Vozilo Ministarstva i Oružanih snaga podliježe izvanrednom tehničkom pregledu i prije rokova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako je oštećeno u prometnoj nesreći ili su na drugi način oštećeni sklopovi i uređaji čija neispravnost može utjecati na sigurno sudjelovanje u prometu.

(4) Vozilo Ministarstva i Oružanih snaga čija najveća dopuštena masa prelazi 7 500 kg, osim radnih strojeva i bojnih vozila, podliježe preventivnom tehničkom pregledu (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica).

Članak 9.

(1) Naknadno utiskivanje broja šasije na vozilo obavlja stanica za tehnički pregled vozila na temelju rješenja nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

(2) Uputu o postupanju utiskivanja novih identifikacijskih brojeva šasije vozila donosi pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse.

III. REGISTRACIJA VOZILA

Članak 10.

Registrirati se mogu samo ona motorna i priključna vozila Ministarstva i Oružanih snaga za koja se na jedan od predviđenih načina utvrdi da su tehnički ispravna.

Članak 11.

Za registrirana motorna i priključna vozila Ministarstva i Oružanih snaga izdaju se registarske pločice, dok se za bojna vozila registarske oznake tiskaju na vozilo.

Članak 12.

Vozilo Ministarstva registrira se na ustrojstvenu jedinicu, a vozilo Oružanih snaga na vojnu poštu na čijem je materijalnom zaduženju i uporabi.

Članak 13.

Prva registracija vozila Ministarstva i Oružanih snaga obavlja se na temelju plana raspodjele ili naloga za izdavanje materijalnog sredstva nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva i Oružanih snaga, uz koji se obvezno prilaže izvornik:

 1. zahtjeva za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.)
 2. dokaza o vlasništvu vozila odnosno načinu ulaska u Ministarstvo i Oružane snage
 3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila
 4. izjave o sukladnosti ili potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili odluku tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivaja sukladnosti, za vozila koja podliježu provjeri sukladnosti.

Članak 14.

(1) Prva registracija vozila Ministarstva i Oružanih snaga koja se nalaze u najmu (leasingu), a koja će biti registrirana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavlja se na temelju plana raspodjele ili naloga za izdavanje materijalnog sredstva nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva i Oružanih snaga, uz koji se obvezno prilaže izvornik:

 1. zahtjeva za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.)
 2. ugovor ili drugi dokument iz kojeg je razvidno da se vozilo nalazi u najmu (leasingu)
 3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila
 4. izjavu o sukladnosti ili potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili odluku tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivaja sukladnosti, za vozila koja podliježu provjeri sukladnosti.

(2) Ako je vlasnik vozila leasing društvo, u prometnu dozvolu se uz korisnika vozila u prostoru napomena upisuje i vlasnik vozila.

Članak 15.

Promjenu korisnika vozila (preregistraciju) obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva i Oružanih snaga na temelju zahtjeva za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.), uz koju se obvezno prilaže:

 1. prometna dozvola za registrirano vozilo Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 2.)
 2. materijalni nalog MP-10 ili ovjerena preslika.

Članak 16.

(1) Registracija vozila Ministarstva i Oružanih snaga produljuje se jedanput godišnje i to u mjesecu isteka važenja registracije na temelju:

 1. zahtjeva za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.)
 2. prometne dozvole za registrirano vozilo Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 2.)
 3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila ili uvjerenja o ispitivanju radnog stroja
 4. uvjerenja o ispitivanju uređaja s povećanim opasnostima.

(2) Za registraciju vozila iz stavka 1. ovoga članka, kada je u postupku produljenje važenja prometne dozvole u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva i Oružanih snaga, vozilo mora imati Potvrdu (Obrazac 3.).

(3) Potvrdu iz članka 7. ovoga Pravilnika izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva i Oružanih snaga, u čijim je tehničkim kapacitetima obavljena i utvrđena tehnička ispravnost vozila (Obrazac 4.).

Članak 17.

(1) Produljenje registracije vozila Ministarstva i Oružanih snaga koja se nalaze u području operacija izvan teritorija Republike Hrvatske obavlja voditelj nacionalnog elementa potpore (NEP-a) ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ako je vozilo pregledala tvrtka koja obavlja poslove tehničkog pregleda vozila
 2. ako je vozilo pregledala ovlaštena tvrtka koja obavlja poslove servisiranja vozila
 3. u iznimnim slučajevima na temelju pregleda vozila mehaničara na terenu.

(2) Po obavljenom produljenju registracije potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole na evidenciju nadležnoj ustrojstvenoj jedinici.

Članak 18.

(1) Za vozila Ministarstva i Oružanih snaga koja se nalaze u materijalnoj pričuvi ne obavlja se produljenje registracije, a u evidenciju registriranih vozila upisuje se riječ »pričuva«.

(2) Kada vozila Ministarstva i Oružanih snaga iz pričuve prelaze u stanje uporabe registriraju se u skladu s odredbama članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Za registrirano vozilo Ministarstva i Oružanih snaga izdaje se prometna dozvola Ministarstva i Oružanih snaga (u daljnjem tekstu prometna dozvola) i registarske pločice Ministarstva i Oružanih snaga (u daljnjem tekstu registarske pločice).

(2) Za registrirana bojna vozila Oružanih snaga ne izdaju se registarske pločice nego se vozila označavaju registarskom oznakom.

(3) Za bojna vozila na gusjenicama ne izdaje se prometna dozvola.

Članak 20.

Prometna dozvola je isprava kojom se identificira vozilo, dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama, registarskim oznakama, tehničke i druge karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu.

Članak 21.

(1) Prometna dozvola (Obrazac 2.) pravokutnog je oblika, trodijelna je, kada je razvijena veličine je 222x105 mm, a kada je presavijena 74x105 mm, ima šest tiskanih stranica i podlogu žute boje.

(2) Podaci u prometnoj dozvoli upisuju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka, a pisaćim strojem ili ručno kada se produljuje registracija vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) U prometnu dozvolu motornih i priključnih vozila upisuju se registarske pločice, a u prometnu dozvolu bojnih vozila upisuje se registracijska oznaka.

Članak 22.

Ako se promijeni korisnik vozila (preregistracija), promjena se evidentira u prometnoj dozvoli i evidenciji registriranih vozila.

Članak 23.

(1) Registarska pločica (Obrazac 5.) izrađena je od metala, žute je boje broj 1003, prema RAL-ovu katalogu boja.

(2) Na registarskoj pločici otisnuta je slovna oznaka »HV« i registarski broj vozila.

(3) Između oznake »HV« i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske propisnim bojama.

(4) Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri brojčane i jedne ili dvije slovne oznake.

(5) Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama.

(6) Oblik i veličina registarske pločice, slova i brojki te veličina grba istovjetni su oznakama propisanim Obrascem 5. ovoga Pravilnika.

(7) Registarska pločica za vozila Ministarstva i Oružanih snaga nema reflektirajuća svojstva.

(8) Oštećena i dotrajala registarska pločica zamijenit će se novom.

Članak 24.

(1) Registarske pločice postavljaju se na prednju i stražnju stranu vozila, na sredini ili na za to određenom mjestu da budu uočljive.

(2) Na traktor i radni stroj postavlja se jedna ili dvije registarske pločice u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Na motocikl odnosno priključno vozilo postavlja se jedna registarska pločica na stražnjoj strani vozila.

Članak 25.

(1) Učvršćivanje registarskih pločica na vozila vojnog programa dopušteno je pomoću četiri vijka, a gdje to nije moguće, uporabom okvira.

(2) Pri pričvršćivanju registarskih pločica vijcima ne smije se narušiti vidljivost oznaka na pločicama.

Članak 26.

(1) Registarska oznaka za bojna vozila (Obrazac 6.) tiska se na osnovnu podlogu boje vozila, crne je boje broj 9005, prema RAL-ovu katalogu boja.

(2) Registarska oznaka sastoji se od slovne oznake »HV«, tri brojčane oznake i jedne slovne oznake.

(3) Slovna oznaka »L« koristi se za označavanje vozila ukupne mase do 10 t.

(4) Slovna oznaka »M« koristi se za označavanje vozila ukupne mase od 10 t do 20 t.

(5) Slovna oznaka »H« koristi se za označavanje vozila ukupne mase više od 20 t.

(6) Slovne oznake upisuje se latiničnim pismom, a brojčana oznaka arapskim brojkama.

(7) Bojna vozila označavaju se registarskom oznakom na prednjem i stražnjem dijelu vozila, a ako to tehničke mogućnosti ne dopuštaju, oznake se označavaju na bočnoj strani prednjeg dijela vozila ili na bočnoj strani stražnjeg dijela vozila i to s obje bočne strane vozila.

(8) Registarska oznaka jedinstvena je oznaka koja se dodjeljuje jednom vozilu.

(9) Umjesto oštećene registarske oznake tiskat će se nova oznaka s istim slovnim brojčanim oznakama.

Članak 27.

Zabranjeno je premještanje registarskih pločica s vozila na vozilo i tiskanje registarskih oznaka koje su već jedanput označene na drugom vozilu.

Članak 28.

(1) U slučaju gubitka ili otuđenja prometne dozvole ili registarskih pločica te oštećenja registarske pločice kada nedostaje dio registarske oznake, korisnik vozila dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati putem obrasca Zahtjev za objavu za predmetom (Obrazac 7.) prijaviti gubitak ili otuđenje nadležnoj postrojbi Vojne policije (u daljnjem tekstu Vojna policija), koja će o tome izdati potvrdu (Obrazac 8.).

(2) Ako su korisniku vozila iz stavka 1. ovoga članka na bilo koji način vraćena izgubljena ili otuđena prometna dozvola ili registarske pločice te oštećenja registarske pločice kada nedostaje dio registarske oznake, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati putem obrasca Zahtjev za obustavu objave za predmetom (Obrazac 9.), o tome obavijestiti Vojnu policiju i nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva za registraciju vozila.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuje prometnu dozvolu ili registarske pločice do izdavanja nove prometne dozvole ili registarskih pločica, a najdulje 45 dana.

Članak 29.

(1) Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole ili registarskih pločica korisnik vozila podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila mora priložiti potvrdu iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

(1) Neregistrirano vozilo Ministarstva i Oružanih snaga može sudjelovati u prometu samo ako je označeno pokusnom pločicom.

(2) Pokusne pločice izdaje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva na zahtjev korisnika vozila.

(3) U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka mora se navesti svrha izdavanja.

(4) Pokusne pločice izdaju se na rok do 15 dana osim pločica za obavljanje tehničkog pregleda vozila koje se izdaju na rok do pet dana.

Članak 31.

(1) Pokusna pločica (Obrazac 10.) tiska se na papiru žute ili bijele boje s oznakama i brojevima crne boje, u gornjem dijelu sadrži natpis »PROBA«, a u donjem dijelu – slovnu oznaku »HV«, grb Republike Hrvatske i registarski broj.

(2) Veličina i oblik pokusne pločice, slovne i brojne oznake te veličina grba istovjetni su s oznakama propisanim u Obrascu 10.

(3) Pokusne pločice vrijede samo uz predočenje potvrde o uporabi pokusnih pločica (Obrazac 11.), koju izdaje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

IV. CIVILNA REGISTRACIJA VOZILA
MINISTARSTVA I ORUŽANIH SNAGA

Članak 32.

(1) Vozila iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se registrirati prema odredbama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila koji donosi ministar unutarnjih poslova.

(2) Za registraciju vozila u skladu s Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje ministra obrane.

(3) Za poslove iz stavka 1. ovoga članka nadležna je ustrojstvena jedinica Ministarstva.

(4) Vozila iz stavka 1. ovoga članka registriraju su u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila na čijem je području sjedište korisnika vozila.

(5) Za vozila registrirana u skladu s odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka neće se izdavati registarske pločice Ministarstva i Oružanih snaga, a po prestanku potrebe za civilnim registarskim pločicama, korisnik vozila dužan je podnijeti zahtjev za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.) na vojne registarske pločice.

(6) Produljenje registracije vozila iz stvaka 1. ovoga članka pokreće se 15 dana prije isteka važenja registracije na temelju zahtjeva za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 1.).

Članak 33.

Evidenciju o vozilima iz članka 32. ovoga Pravilnika vodi nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva na temelju prometne dozvole (preslike) koju korisnik vozila mora u roku od osam dana od dana registracije dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

Članak 34.

(1) Korisnik vozila iz članka 32. ovoga Pravilnika dužan je bez odgode prijaviti nestanak prometne dozvole ili registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene, koja će izdati potvrdu o nestanku prometne dozvole ili registarskih pločica.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila obvezan je u roku od 48 sati dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva i Vojnoj policiji.

Članak 35.

(1) Korisnik vozila iz članka 32. ovoga Pravilnika obvezan je po isteku registracije u roku od osam dana prometnu dozvolu i registarske pločice vratiti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva zbog odjave vozila i razduženja registarskih pločica kod ovlaštenih stanica za tehnički pregled vozila.

(2) Stanica za tehnički pregled vozila, registarske pločice, koje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva iz bilo kojeg razloga nije preuzela, čuva 90 dana, nakon čega ih poništava.

V. ODJAVA VOZILA

Članak 36.

(1) Vozila Ministarstva i Oružanih snaga brišu se iz evidencije vozila na uporabi (otpis, povrat, uništenje, otuđenje, promjena vlasništva i sl.) odjavom u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

(2) Pri odjavi vozila korisnik vozila obvezan je ispuniti zahtjev za registraciju i odjavu vozila (Obrazac 1.) te mu priložiti prometnu dozvolu i registarske pločice, odnosno potvrdu Vojne policije u slučaju njihova gubitka ili otuđenja te oštećenja registarske pločice kada nedostaje dio registarske oznake.

(3) Uz zahtjev za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga korisnik vozila treba predočiti i dokument kojim će dokazati status vozila Ministarstva i Oružanih snaga (rješenje/odluka o otpisu, rješenje o povratu vozila, dokument o promjeni vlasništva vozila i dr.).

(4) Zahtjev za registraciju i odjavu vozila Ministarstva i Oružanih snaga podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je korisnik vozila dobio dokument iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva po odjavi vozila obvezna je korisniku vozila izdati Potvrdu o odjavi vozila iz evidencije registriranih vozila Ministarstva i Oružanih snaga (Obrazac 12.).

(6) Korisnik vozila dužan je privremeno odjaviti vozilo u roku od 15 dana (Obrazac 1.) kod nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva i to:

– kada se za vozilo podnosi prijava za otpis

– kada se vozilo raspoređuje u materijalnu pričuvu.

(7) Kod privremene odjave vozila korisnik je dužan kod sebe čuvati prometnu dozvolu i registarske pločice.

(8) Privremena odjava evidentirat će se u evidenciji registriranih vozila Ministarstva i Oružanih snaga.

Članak 37.

(1) Odjavljene registarske pločice uništavaju se rezanjem u barem šest nejednakih dijelova koji se naknadno ne mogu povezati u cjelinu.

(2) Registarske pločice iz stavka 1. ovoga članka nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva dostavlja pravnoj osobi ovlaštenoj za izradu registarskih pločica na uništenje.

VI. OBILJEŽAVANJE VOZILA MINISTARSTVA I ORUŽANIH SNAGA

Članak 38.

(1) Vozila Ministarstva i Oružanih snaga osim osobnih automobila, traktora, radnih strojeva, vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasnih vozila, autobusa i vozila Vojne policije, boje se zelenom bojom RAL 6031 (NATO kod 6031).

(2) Vozila Oružanih snaga mogu se obojiti i drugom bojom ako to zahtijevaju zadaće u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), misijama i operacija Ujedinjenih naroda i Europske unije.

Članak 39.

Vozila Oružanih snaga označavaju se u skladu s odredbama Hrvatske vojne norme HRVN STANAG 2454 – Cestovni promet i upravljanje prometom.

Članak 40.

(1) Znak državne pripadnosti Republike Hrvatske kojim se označavaju vojna vozila je grb Republike Hrvatske.

(2) Grb Republike Hrvatske (Obrazac 13.) izradit će se u taktičkoj izvedbi niske vidljivosti.

(3) Niska vidljivost podrazumijeva izvedbu grba u kombinaciji crne boje i osnovne podloge na vozilima.

(4) Standardna veličina grba je 167x220 mm, 214x280 mm i 274x360 mm ovisno o veličini i tipu vozila na koje se nanosi.

(5) Nacionalne oznake moraju minimalno biti vidljive s prednje i stražnje strane.

(6) Kada ne postoji mogućnost postavljanja oznake na prednju i stražnju stranu, postavlja se na bočne strane vozila.

Članak 41.

(1) Vojna vozila kojima se prevoze generali/admirali dodatno se obilježavaju pločicom i slovnom oznakom.

(2) Veličina i oblik pločice i slovne oznake istovjetni su s oznakama propisanim u Obrascu 14.

(3) Pločica je crne boje, broj 9005 prema RAL-ovom katalogu boja, a oznaka na pločici je bijele boje, broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja.

(4) Oznaka generala/admirala postavlja se na desnoj strani prednjeg odbojnika i na lijevoj strani stražnjeg odbojnika gledano u smjeru kretanja vozila ili u sličnom položaju ako odbojnici nisu raspoloživi.

Članak 42.

Vozila Ministarstva i Oružanih snaga ovisno o njihovoj namjeni obilježavaju se i drugim oznakama u skladu s posebnim propisima (vozila za prijevoz opasnih tvari, vozila za osposobljavanje vojnih vozača, vozila za izvanredni prijevoz, sanitetska vozila, vatrogasna vozila, vozila Vojne policije i dr.).

Članak 43.

Vozila Vojne policije prema ovom Pravilniku su:

 1. vozila s vojno-policijskim obilježjima, (u daljnjem tekstu vojno-policijska vozila)
 2. vozila s djelomičnim vojno-policijskim obilježjima
 3. vozila bez vojno-policijskih obilježja.

Članak 44.

(1) Obilježja vojno-policijskih vozila su:

 1. bijela boja, broj 9010 prema RAL-ovu katalogu boja
 2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 3. po jedna reflektirajuća oznaka Vojne policije, sadržajem i bojom istovjetna je izgledu službene značke Vojne policije, visine najmanje 15 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i jedna na prednjem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora, visine najmanje 30 cm, ispod oznake Vojne policije s obje strane, dva dvoredna izmjenična kvadrata zelene boje s crnom pozadinom
 4. reflektirajuća zelena traka uzduž bočnih stranica vozila, širine najmanje 9 cm na prednjem dijelu vozila, a najmanje 15 cm na stražnjem dijelu vozila, razdijeljena neprekinutom bijelom crtom na prednjem dijelu vozila, a na stražnjem dijelu vozila širine do 5 cm, dvoredni kvadrat crvene boje s crnom pozadinom ispred prednjih vrata, tri skupine s tri, četiri i pet dvorednih izmjeničnih kvadrata bijele boje s crnom pozadinom u gornjem dijelu reflektirajuće zelene trake
 5. natpis »VOJNA POLICIJA«, bijelim slovima s crnom pozadinom u donjem djelu trake zelene boje, po sredini kabine vozila, oznaka MP bijelim slovima na zadnjoj polovici kabine vozila
 6. natpis »VOJNA POLICIJA«, zelenim slovima na zadnjoj strani vozila, zelena traka širine najmanje 15 cm, dva dvoredna izmjenična kvadrata bijele boje s crnom pozadinom po sredini trake
 7. natpis »VOJNA POLICIJA«, zelenim slovima, na najvišem dijelu vozila koji je vidljiv s prednje i zadnje strane vozila te mora imati mogućnost osvjetljenja iznutra
 8. jedno ili dva rotirajuća odnosno bljeskajuća izvora svjetlosti plave boje ili crveno-plave ugrađena na najvišem dijelu vozila.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina s mikrofonskom kombinacijom i mogu imati uređaj za ispisivanje zapovijedi vozačima koji se kreću ispred ili iza vozila Vojne policije.

Članak 45.

(1) Obilježja vozila s djelomičnim vojno-policijskim obilježjima su:

 1. zelena boja, broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja
 2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 3. natpis »VOJNA POLICIJA«, zelenim slovima, na najvišem dijelu vozila koji je vidljiv s prednje i zadnje strane vozila te mora imati mogućnost osvjetljenja iznutra
 4. po jedna reflektirajuća ili nereflektirajuća oznaka Vojne policije, sadržajem i bojom istovjetna je izgledu službene značke Vojne policije, visine najmanje 15 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i jednu na prednjem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora, visini najmanje 30 cm
 5. jedno ili dva rotirajuća odnosno bljeskajuća izvora svjetlosti plave boje ugrađena na najvišem dijelu vozila.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina s mikrofonskom kombinacijom.

(3) Priključna vozila koja se pridodaju vojno-policijskim vozilima moraju imati registarsku pločicu i natpis »VOJNA POLICIJA« u bijeloj boji na zadnjoj strani i bočnim stranicama vozila.

Članak 46.

(1) Vozila bez vojno-policijskih obilježja označena su:

 1. registarskim pločicama na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 2. rotirajućim odnosno bljeskajućim izvorom svjetlosti plave boje koje se po potrebi može pričvrstiti magnetom ili vakuumskim držačem na najvišem dijelu vozila.
 3. Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina s mikrofonskom kombinacijom i mogu imati uređaj za ispisivanje zapovijedi vozačima koji se kreću ispred ili iza vozila Vojne policije.

Članak 47.

(1) Obilježja vojno-policijskih motocikla su:

 1. bijela boja, broj 9010 prema RAL-ovu katalogu boja
 2. zelena boja, broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja
 3. znakom Vojne policije visine najmanje 20 cm na bočnim stranicama spremnika
 4. dvjema bljeskajućim svjetiljkama plave boje ili crvene i plave boje, ugrađenim na prednjem dijelu s lijeve i desne strane, te dva manja plava ili crvena i plava svjetla ugrađena na stražnjem dijelu motocikla iznad registarske pločice ili jedno svjetlo na teleskopskom nosaču koji omogućuje postavljanje svjetla na visinu najmanje 150 cm od tla.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina s mikrofonskom kombinacijom.

Članak 48.

(1) Vozila Vojne policije koja se koriste za pratnju označena su s dva rotirajuća ili bljeskajuća izvora svjetlosti crvene i plave boje. Crveno svjetlo postavlja se na desnu stranu vozila, a plavo na lijevu.

(2) Vozila kojim se obavlja pratnja, za vrijeme dok pratnja traje imaju na prednjem dijelu pločicu s otisnutim slovnom oznakama »VOJNA POLICIJA« (Obrazac 15.), a na stražnjem dijelu vozila registarsku pločicu.

(3) Vozila Vojne policije za obavljanje poslova zaštite osoba i sigurnosti osoba, vozila pod pratnjom te određen broj ostalih neobilježenih vozila Vojne policije mogu se registrirati u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika.

Članak 49.

Sanitetska vozila prema ovom Pravilniku su:

 1. vozila hitne medicinske pomoći
 2. vozila za sanitetski prijevoz.

Članak 50.

(1) Obilježja vozila hitne pomoći su:

 1. žuta boja, broj 1016 prema RAL-ovu katalogu boja
 2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 3. natpis »HITNA POMOĆ« na pokrovu motora, crvene boje, broj 3024 prema RAL-ovu katalogu
 4. zvijezda života na stražnjim dijelu vozila te na bočnimm stranama vozila, plave boje, broj 5005 prema RAL-ovu katalogu boja – tri komada
 5. po bočnom profilu vozila (vanjske bočne strane vozila) dvije linije od koji je gornja uža, uz rub krova, širine 5 cm, crvene boje, broj 3024 prema RAL-ovu katalogu boja, a donja u visini rukohvata, širine 20 cm, crvene boje, broj 3024 prema RAL-ovu katalogu boja.
 6. uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonava različitih visina smješten na prednjem dijelu krova vozila
 7. tri plava rotacijska svijetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno na zadnjem dijelu krova vozila)
 8. dodatni pokazivači smjera ugrađeni u bočni dio stražnje stijene ili na krovu vozila
 9. dvije stroboskopske bljeskalice na prednjem braniku ili u prednjoj maski vozila (plava bljeskajuća svjetla) i po jedna bljeskalica na svakom stražnjem bočnom dijelu vozila.
 10. radiouređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza Oružanih snaga.

(2) Obilježja vozila za sanitetski prijevoz su:

 1. zelena boja, broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja
 2. registarske pločice ili registarske oznake na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 3. znak Međunarodnog Crvenog križa u kvadratu bijele boje, visine najmanje 30 cm na prednjim vratima ili bočnim stranicama, jedan na prednjem dijelu vozila, odnosno poklopcu motora, krovu vozila i jedan na stražnjem djelu vozila, znakovi se mogu odstraniti bez promjene boje vozila.
 4. jedno ili više rotirajućih, odnosno bljeskajućih svjetala plave boje, ugrađenih na najvišem dijelu vozila
 5. uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina smješten na prednjem dijelu krova vozila
 6. radiouređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza Oružanih snaga.

Članak 51.

(1) Obilježja vatrogasnih vozila su:

 1. crvena boja, broj 3000 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila
 2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
 3. jednim reflektirajućim znakom obilježja vatrogasne postrojbe, visine najmanje 15 cm na prednjim vratima vozila
 4. natpis »VATROGASCI« »ORUŽANE SNAGE RH« na prednjim vratima vozila, bijele boje, broj 9010 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila
 5. jedno ili više rotirajućih, odnosno bljeskajućih svjetala plave boje ugrađenih na najvišem dijelu vozila.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina i ugrađen radiouređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza Oružanih snaga.

Članak 52.

Vozila iz članka 51. ovoga Pravilnika moraju imati:

 1. odbojnike i blatobrane kada su odvojeni od nadogradnje i istureni s njezine vanjske strane, bijele boje broj 9010 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila, a ako su od elastičnog materijala (plastike), mogu biti i crne boje
 2. lamelne zatvarače spremnika nadogradnje srebrene boje, dobivene eloksiranjem aluminija
 3. naplatke i podvozje, crne boje broj 9005 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila ili podvozje u boji šasije vozila
 4. prostor za vatrogasnu opremu, sive boje, broj 7003 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila.

VII. EVIDENCIJA VOZILA

Članak 53.

(1) Evidenciju izdanih prometnih dozvola, registarskih pločica i pokusnih pločica te registarskih oznaka vodi nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

(2) O registriranim vozilima nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva vodi evidenciju u kartoteci i u informacijskom sustavu Ministarstva i Oružanih snaga.

Članak 54.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva i Oružanih snaga koje obavljaju poslove iz ovoga Pravilnika dužne su ustrojiti dosje vozila.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva ustrojava dosje za svako pojedinačno vozilo. Dosje vozila obvezno mora sadržavati dokumentaciju o prvoj registraciji, odjavi vozila te ostalu dokumentaciju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ustrojstvene jedinice Oružanih snaga ustrojavaju pomoćni dosje vozila koji mora sadržavati dokumentaciju iz članaka 15. 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(4) Ustrojstvene jedinice Oružanih snaga pri odjavi vozila pomoćni dosje čuvaju pet godina od dana odjave vozila.

Članak 55.

(1) Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva čuva se trajno.

(2) Dosje vozila Ministarstva i Oružanih snaga čuva se najmanje 10 godina od dana odjave vozila, osim dosjea vozila izdvojenih za trajno čuvanje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno, na registraciju vozila Ministarstva i Oružanih snaga primjenjivat će se pravilnik kojim se uređuje registracija i označavanje vozila Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 57.

Obrasci broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 58.

Nositelj poslova registracije vozila Ministarstva i Oružanih snaga osigurat će tehničke i materijalne uvjete za provedbu ovoga Pravilnika.

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/14).

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-04/13
Urbroj: 512-01-18-4
Zagreb, 26. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

 

 

Obrazac 1.

 

Obrazac 2.

 

Obrazac 3.


 

Obrazac 4.


 

Obrazac 5.

 

 Obrazac 6.

Obrazac 7.

 

Obrazac 8.

 

Obrazac 9.

Obrazac 10.

Obrazac 11.

 

Obrazac 12

Obrazac 13.

Obrazac 14.

Obrazac 15.

 

Kontakti