kategorije pretrage

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCIJE)
(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 132/17 i 60/19)

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik dopuštenja (licencije) (u daljnjem tekstu: dopuštenje) za nadzornika tehničke ispravnosti vozila i za referenta za poslove registracije vozila, način izdavanja i oduzimanja dopuštenja te način vođenja evidencije o izdanim i oduzetim dopuštenjima.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.).

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja za nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenta za poslove registracije vozila podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova putem stručne organizacije iz članka 273. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja za nadzornika tehničke ispravnosti vozila prilaže se:

1.
– dokaz o završenoj stručnoj spremi za zanimanje nadzornik tehničke ispravnosti vozila
– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije, ili

2.
– dokaz o završenoj stručnoj spremi za zanimanje automehaničar ili autoelektričar
– dokaz da ima najmanje tri godine iskustva u održavanju motornih vozila
– dokaz o položenom posebnom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila
– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije, ili

3.
– dokaz o završenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju, u trajanju od tri godine strojarskog ili prometnog smjera (cestovnog), te stečenom odgovarajućem nazivu u skladu s posebnim zakonom
– dokaz o položenom posebnom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila
– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije.

(2) Na temelju dokaza o završenoj stručnoj spremi odnosno dokaza o položenom posebnom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila utvrđuje se posjedovanje znanja i razumijevanja koje je relevantno za cestovna vozila, u sljedećim područjima:
– mehanika
– dinamika
– dinamika vozila
– motori s unutarnjim sagorijevanjem
– materijali i obrada materijala
– elektronika
– elektrika
– elektronički dijelovi vozila
– računalne aplikacije.

(3) Nadzornici tehničke ispravnosti vozila kojima je dopuštenje izdano do 20. svibnja 2018. godine izuzimaju se od minimalnih zahtjeva u pogledu stručnosti, osposobljavanja i izdavanja potvrda o stručnoj osposobljenosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila.

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja za referenta za poslove registracije vozila prilaže se:
– dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi
– dokaz o položenom posebnom ispitu za referenta za poslove registracije vozila.

Članak 6.

Stručna organizacija dužna je, u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika, dostaviti ga Ministarstvu unutarnjih poslova radi izdavanja dopuštenja.

Članak 7.

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila koji posjeduje dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova ovlašten je obavljati tehničke preglede svih kategorija vozila.

Članak 8.

(1) Obrazac dopuštenja pravokutnog je oblika, veličine 55 mm x 85 mm i ima otiskane dvije stranice.
(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se u plavoj boji za nadzornika tehničke ispravnosti vozila (Obrazac 1), a u ružičastoj boji za referenta za poslove registracije vozila (Obrazac 2).
(3) Na prednjoj stranici obrasca iz stavka 2. ovog članka, nalazi se fotografija osobe kojoj se izdaje dopuštenje, veličine 30 mm × 35 mm.

Članak 9.

Ministarstvo unutarnjih poslova oduzet će dopuštenje ako:

  1. policijski službenik, u obavljanju nadzora nad radom stanice za tehnički pregled vozila, utvrdi da nadzornik tehničke ispravnosti vozila, odnosno referent za poslove registracije vozila ne obavlja poslove stručno i u skladu s propisima,
  2. nadzornik tehničke ispravnosti vozila ovjeri tehničku ispravnost vozila kojem su neispravni uređaji za zaustavljanje, upravljanje ili za pogon na plin,
  3. nadzornik tehničke ispravnosti vozila ovjeri tehničku ispravnost vozila na kojemu nije izvršen tehnički pregled,
  4. referent za poslove registracije vozila registrira vozilo suprotno propisima ili ovjeri produljenje registracije, odnosno valjanost prometne dozvole, a da za vozilo nisu plaćene propisane obveze,
  5. je zbog propusta iz točke 2. i 3. ovoga članka izazvana prometna nesreća.

Članak 10.

O izdanim i oduzetim dopuštenjima Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Članak 11.

(1) Nadzornik tehničke ispravnosti vozila, odnosno referent za poslove registracije vozila dužan je bez odgode prijaviti nestanak (gubitak, krađu i dr.) dopuštenja policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji na čijem području je dopuštenje nestalo.
(2) Nadzornik tehničke ispravnosti vozila, odnosno referent za poslove registracije vozila dužan je o vlastitom trošku oglasiti nestanak dopuštenja u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Obrasci 1 i 2 tiskaju se uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine« broj 155/08.)

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. svibnja 2018. godine.

 

Kontakti