kategorije pretrage

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. I HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 273. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-72-769377-93 od 5. kolovoza 1993., Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub donose

PRAVILNIK
O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice), odnosno nadzor nad poslovima tehničkih pregleda vozila i administrativnim poslovima u okviru propisanih procedura registracijskih postupaka koji se obavljaju u stanicama.

Članak 2.

Način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica sadrži načela i postupke Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 127, 29. 4. 2014.), koja je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon) prenesena u pravni poredak Republike Hrvatske.

Članak 3.

Stručni nadzor nad radom stanica obavlja Hrvatski autoklub kao stručna organizacija iz članka 273. Zakona, sukladno normi kojom su propisani zahtjevi koje inspekcijsko tijelo mora zadovoljavati.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba, na prijedlog Glavnog tajnika, imenuje odgovornu osobu i njezinog zamjenika za provođenje poslova stručnog nadzora nad radom stanica, sukladno zahtjevima norme iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Pravne osobe nositelji ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tehničkih pregleda vozila, u čijem sastavu posluju stanice, dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona, podzakonskih propisa, te općih akata i uputa koje donose stručne organizacije iz članka 273. istog Zakona (dalje: Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub).

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka odgovorne su ako u obavljanju poslova ne postupaju u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima, te uputama koje donose Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.

II. CILJEVI, ORGANIZACIJA I PODRUČJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM STANICA

Članak 5.

Ciljevi stručnog nadzora nad radom stanica su:

 • osiguranje rada stanica u skladu s propisima,
 • podizanje razine stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila,
 • preventiva i podizanje razine sigurnosti prometa na cestama.

Članak 6.

Stručni nadzor nad radom stanica može biti redovni ili izvanredni.

Redovni stručni nadzor nad radom stanica obavlja se prema godišnjem, odnosno mjesečnom planu kojeg donosi Hrvatski autoklub.

Plan redovnih stručnih nadzora za naredni mjesec dostavlja se stanicama do kraja tekućeg mjeseca.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka obuhvaća neposrednu kontrolu rada u stanici, te kontrolu rada stanica pretraživanjem informatičke baze podataka tehničkih pregleda, registracije vozila i produženja važenja prometnih dozvola.

Pod pojmom »informatička baza podataka tehničkih pregleda, registracije vozila i produženja važenja prometnih dozvola« iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se informatička baza podataka koju izgrađuje i strukturira Hrvatski autoklub, na temelju podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i produženju važenja prometnih dozvola, koje u sklopu jedinstvenog informatičkog sustava i programa za obradu podataka objedinjuje Centar za vozila Hrvatske, te dnevno dostavlja ažurirano stanje Hrvatskom autoklubu.

Članak 7.

Izvanredni stručni nadzor nad radom stanica podrazumijeva stručni nadzor koji se ne obavlja prema godišnjem, odnosno mjesečnom planu, već prema ukazanoj potrebi.

Članak 8.

Poslovi stručnog nadzora nad radom stanica obuhvaćaju:

 1. kontrolu stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnosti uređaja i opreme koja je u funkciji tehničkih pregleda,
 2. kontrolu nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila, kao i posjedovanje dopuštenja (licencije), odnosno potvrde o uspješno obavljenoj provjeri stručnosti,
 3. kontrolu zakonitosti i kvalitete obavljanja tehničkih pregleda vozila te propisanih procedura i dokumentacije prilikom obavljanja registracijskih postupaka,
 4. kontrolu pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled i registraciju vozila te kontrolu zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama (godišnja naknada za uporabu javnih cesta, posebna naknada za okoliš, godišnji porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.) te kontrolu poštivanja ugovorenih rokova uplate prikupljenih sredstava od propisanih naknada,
 5. kontrolu postupanja s financijskim sredstvima koja s naslova javne ovlasti predstavljaju prihod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica u odnosu na propisanu namjensku raspodjelu, kao i postupanja s financijskim sredstvima koja pripadaju nacionalnom programu za sigurnost prometa na cestama (Ministarstvu unutarnjih poslova) i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,
 6. predlaganje provođenja preventivnih i drugih mjera za kvalitetnije i funkcionalnije obavljanje poslova u stanicama,
 7. izvješćivanje Ministarstva unutarnjih poslova o obavljenom stručnom nadzoru nad radom stanica, uz predlaganje mjera,
 8. kontrolu vođenja propisane dokumentacije i evidencije u stanicama, te kontrolu dostave podataka nadležnim državnim tijelima i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,
 9. analiziranje općeg stanja sustava tehničkog pregleda i registracije vozila, te analiziranje rada svake pojedine stanice i djelatnika u istima,
 10. zaprimanje i postupanje po pritužbama na rad stanica,
 11. usklađivanje kriterija provedbe tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama,
 12. kontrolu nad odnosom pravne osobe, nositelja ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica prema svojim djelatnicima, te nad primjenom općih akata u odnosu na statusni i materijalni položaj djelatnika stanica,
 13. obavljanje stručno-administrativnih poslova povezanih sa stručnim nadzorom,
 14. izdavanje potrebnih obrazaca u funkciji poslova stručnog nadzora,
 15. imenovanje ovlaštenih stručnih nadzornika i izdavanje službene iskaznice ovlaštenim stručnim nadzornicima za obavljanje poslova stručnog nadzora, te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama,
 16. obavljanje i drugih poslova koji se povjere rješenjem, zahtjevom ili nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno poslova koji su povezani s poslovima stručnog nadzora.

Članak 9.

Hrvatski autoklub obavlja i stručne poslove utvrđivanja propisanih uvjeta za rad nove stanice ili prilikom povećanja radnih kapaciteta postojeće stanice (izgradnja dodatne tehnološke linije) te druge stručne poslove po zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova.

Stručni poslovi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se prema propisanim postupcima stručnog nadzora.

III. OVLAŠTENI STRUČNI NADZORNICI HRVATSKOG AUTOKLUBA

Članak 10.

Stručni nadzor nad radom stanica obavljaju ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba.

Članak 11.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba ovlašćuje odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika da imenuje stručne nadzornike ovlaštene za obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica.

Ovlašteni stručni nadzornik može biti razriješen te dužnosti ako se utvrdi da poslove stručnog nadzora obavlja nestručno, nesavjesno ili protivno odredbama ovoga Pravilnika ili drugih propisa.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba ovlašćuje odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika da donese rješenje o razrješenju osobe iz stavka 2. ovog članka.

Članak 12.

Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij strojarskog ili prometnog smjera (diplomirani inženjer/magistar struke) s najmanje pet godina iskustva u struci, s vozačkom dozvolom za upravljanje motornim vozilima najmanje B kategorije te koja je završila postupak izobrazbe i osposobljavanja.

Postupak izobrazbe i osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka propisuje i provodi Hrvatski autoklub.

Osobama iz ovoga članka neće se izdati službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice, ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona za koje je propisana kazna zatvora.

Članak 13.

Ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba dužni su po dolasku u stanicu, a prije započinjanja provođenja stručnog nadzora, obavijestiti voditelja stanice ili osobu koja ga zamjenjuje, o provođenju stručnog nadzora nad radom iste.

Pravne osobe nositelji ovlaštenja, u čijem sastavu posluju stanice, dužne su ovlaštenim stručnim nadzornicima Hrvatskog autokluba omogućiti obavljanje poslova stručnog nadzora te uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

S dokumentacijom koja sadrži osobne podatke i podacima iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika, ovlašteni stručni nadzornik dužan postupati na način sukladan propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, uz obvezu čuvanja tajnosti podataka.

Ukoliko pravna osoba nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica, postupi protivno odredbi stavka 2. ovog članka, ovlašteni stručni nadzornik navedenu činjenicu zapisnički će konstatirati, te izvijestiti Hrvatski autoklub koji će Ministarstvu unutarnjih poslova pisanim putem predložiti poduzimanje mjera.

Članak 14.

Prilikom obavljanja poslova stručnog nadzora ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba dužan je čuvati tajnost podataka.

Pravna osoba, nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica, dužna je ovlaštenog stručnog nadzornika Hrvatskog autokluba upozoriti što se po propisima odnosno njezinim općim aktima smatra tajnim podatkom.

Članak 15.

Ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba prilikom obavljanja stručnog nadzora imaju i obvezu preventivnog djelovanja.

U okviru preventivnog djelovanja ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba:

 1. pružaju pomoć i daju stručne upute u provedbi propisa i mjera,
 2. ukazuju na posljedice nestručnog i nesavjesnog rada,
 3. iniciraju i organiziraju održavanje sastanaka, konzultacija i dogovora s radnicima pravnih osoba, nositelja ovlaštenja, u čijem sastavu posluju stanice, o pitanjima koja su od interesa za stručno obavljanje poslova, poduzimaju i druge mjere i akcije u cilju stručnog i kvalitetnog obavljanja poslova.

Članak 16.

Ovlašteni stručni nadzornici samostalni su u svom radu, a osobno su odgovorni za svoj rad neposrednom voditelju i odgovornoj osobi Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Hrvatski autoklub osigurava samostalnost u radu ovlaštenih stručnih nadzornika odnosno poduzima mjere kojima se osigurava zaštita ovlaštenih stručnih nadzornika od nezakonitih utjecaja na njihov rad.

Ovlašteni stručni nadzornici obvezni su obavijestiti odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika o pokušajima nezakonitih utjecaja na njihov rad.

IV. ZAPISNIK I IZVJEŠĆE O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICE

Članak 18.

O obavljenom stručnom nadzoru nad radom stanice, utvrđenom činjeničnom stanju, utvrđenim rokovima za otklanjanje eventualnih nepravilnosti u radu stanice te o predloženim mjerama, ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba sastavlja Zapisnik o stručnom nadzoru nad radom stanice (u daljnjem tekstu: Zapisnik).

Izgled i sadržaj obrasca Zapisnika propisuje Hrvatski autoklub.

Članak 19.

Zapisnik je javna isprava i predstavlja dokaz o obavljenom stručnom nadzoru te utvrđenom činjeničnom stanju.

Zapisnik potpisuje ovlašteni stručni nadzornik te odgovorna osoba stanice u kojoj je obavljen stručni nadzor ili osoba koja ga zamjenjuje.

Ovlašteni stručni nadzornik uručuje jedan primjerak Zapisnika odgovornoj osobi stanice ili osobi koja ga zamjenjuje.

Članak 20.

Tijekom stručnog nadzora nad radom stanice i nakon sastavljanja Zapisnika, ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba, u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, obavlja razgovor s voditeljem stanice ili osobom koja ga zamjenjuje i ostalim djelatnicima, u sklopu kojeg ih upozorava na eventualna sporna pitanja te eventualne nedostatke u radu i obrazlaže predložene mjere.

Članak 21.

Odgovorna osoba stanice ili osoba koja ga zamjenjuje po završetku stručnog nadzora ima pravo podnijeti prigovor na utvrđeno činjenično stanje, kojeg ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba unosi u Zapisnik.

Odgovorna osoba stanice ili osoba koja ga zamjenjuje može zbog razloga iz stavka 1. ovog članka ili drugih razloga odbiti potpis Zapisnika.

Ukoliko odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka odbije potpisati Zapisnik ili napusti mjesto obavljanja stručnog nadzora prije potpisivanja Zapisnika, ovlašteni stručni nadzornik će to unijeti u Zapisnik.

Članak 22.

Pravna osoba, nositelj ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tehničkih pregleda vozila u čijem sastavu posluje stanica u kojoj je obavljen stručni nadzor, ima pravo u roku od 8 dana od obavljenog stručnog nadzora podnijeti Hrvatskom autoklubu prigovor kojim osporava činjenično stanje utvrđeno Zapisnikom.

Po zaprimljenom prigovoru, odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dužna je u roku od 30 dana provesti ispitni postupak te donijeti ocjenu osnovanosti prigovora i o tome obavijestiti pravnu osobu, nositelja ovlaštenja.

Ukoliko način provjere osporenih činjenica to nalaže, odgovorna osoba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika naložit će provođenje izvanrednog stručnog nadzora.

Izvanredni stručni nadzor ne može obaviti ovlašteni stručni nadzornik koji je utvrdio činjenično stanje na koje je podnesen prigovor.

Prigovor odgađa izvršenje prijedloga mjera prema Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 23.

Ukoliko pravna osoba nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica nad kojom je izvršen stručni nadzor u utvrđenim rokovima ne provede radnje za otklanjanje ustanovljenih nepravilnosti u radu, Hrvatski autoklub će Ministarstvu unutarnjih poslova predložiti mjere za postupanje.

Članak 24.

O obavljenim stručnim nadzorima nad radom stanica, a temeljem Zapisnika, Hrvatski autoklub sastavlja Izvješće o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Hrvatski autoklub dostavlja Izvješće Ministarstvu unutarnjih poslova i Centru za vozila Hrvatske.

Izgled i sadržaj obrasca Izvješća propisuje Hrvatski autoklub.

Članak 25.

Na temelju provedenih stručnih nadzora, Upravni odbor Hrvatskog autokluba jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, razmatra godišnje izvješće o stanju i funkcioniranju sustava tehničkih pregleda i registracije vozila u Republici Hrvatskoj iz aspekta stručnog nadzora nad radom stanica (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće), za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće temelji se na provedenoj stručnoj analizi rada svih pojedinih stanica u Republici Hrvatskoj te analizi rada njihovih djelatnika (nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila).

Godišnje izvješće Hrvatski autoklub dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova i Centru za vozila Hrvatske.

Izvatke iz Godišnjeg izvješća Hrvatski autoklub dostavlja svim pravnim osobama nositeljima ovlaštenja, u sastavu kojih posluju stanice.

V. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 26.

Ovlaštenim stručnim nadzornicima Hrvatskog autokluba izdaje se službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice.

Službena iskaznica je veličine 8,5 x 5,5 cm, čiji sadržaj je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Službenu iskaznicu izdaje Hrvatski autoklub te o izdanim iskaznicama vodi evidenciju.

Članak 27.

Ako ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez iste, dužan je o tome odmah obavijestiti odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice te izdavanja nove.

U slučaju razrješenja dužnosti ovlaštenoga stručnog nadzornika, isti je obvezan službenu iskaznicu vratiti Hrvatskom autoklubu radi poništenja.

VI. NAKNADA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM STANICA

Članak 28.

Visina naknade koja pripada Hrvatskom autoklubu za obavljanje poslova stručnog nadzora nad radom stanica određena je općim aktom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine« 33/09, 1/12 i 6/12).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

I/5, broj: 1717-1/18
Zagreb, 4. svibnja 2018.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Predsjednik Uprave
Davorin Pavlović, dipl. ing., v. r.

Broj: 640-02/2018-2/2018-1
Zagreb, 7. svibnja 2018.

HRVATSKI AUTOKLUB

Predsjednik Upravnog odbora
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

Kontakti