kategorije pretrage

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 108/17.), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, donosi

 

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 16/18, 63/19, 117/20 i 100/22)

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik i veličina obrazaca u vezi s tehničkim pregledima, način vođenja evidencije o tehničkim pregledima i obliku, sadržaju, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava važenje tehničkog pregleda vozila te se utvrđuje popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom tehničkog pregleda vozila i stupanj njihove težine te druga pitanja vezana za način i postupak provođenja tehničkih pregleda vozila.

 

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.),

– Delegirana Direktiva Komisije (EU) 2021/1717 оd 9. srpnja 2021. o izmjeni Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja određenih oznaka kategorija vozila i dodavanja sustava eCall na popis stavki koje treba ispitati, metoda, uzroka kvara i procjena nedostataka iz Priloga I. i Priloga III. toj direktivi (SL L 342, 27. 9. 2021).

 (2) Ovaj Pravilnik je notificiran u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva.

 

Članak 3.

(1) Redoviti tehnički pregled s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja tehničkog pregleda.

(2) Nove lake prikolice vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od prvog označavanja nove lake prikolice u Republici Hrvatskoj, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.

(3) Laku prikolicu koja se ne smatra novom i koja se prvi put označava u Republici Hrvatskoj, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu prije prvog označavanja, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.

 (4) Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice« (obrazac broj 1).

 

Članak 4.

Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični. Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 5.

U slučajevima predviđenim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17. – u daljnjem tekstu: Zakon), stanica za tehnički pregled vozila obavlja izvanredni tehnički pregled. Izvanredni tehnički pregled, kao i ispitivanje ispušnih plinova može se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog stanja vozila.

 

II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

 

Članak 6.

Objekt stanice za redoviti tehnički pregled vozila mora biti čvrsta građevina. Tehnološke linije moraju biti prolaznog tipa (ulaz s jedne strane, a izlaz s druge strane tehnološke linije) prohodne za vozila najvećih dopuštenih dimenzija. U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila kao i prostorije za stranke. Prostor od najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava kočenja mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekt mora biti istaknuta propisana »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila« (obrazac broj 11).

 

Članak 7.

Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati jednostavan ulaz i izlaz iz objekta stanice. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugoga sličnog materijala.

 

Članak 8.

Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.

Članak 9.

(1) Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice.

(2) Uz obvezu iz stavka 1. ovoga članka, stanica za tehnički pregled je dužna osigurati videonadzor tehničkog pregleda vozila, odnosno cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno.

(3) Sustav videonadzora mora osigurati najmanje očitanje (identifikaciju) registracijskih pločica na vozilima.

(4) Podaci iz sustava videonadzora pohranjuju se na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava kontinuirano pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana.

(5) Stanica za tehnički pregled je podatke iz sustava videonadzora na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i stručne organizacije iz članka 273. Zakona dužna dati na uvid.

 

III. KRITERIJI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

 

Članak 10.

(1) Za obavljanje redovitih tehničkih pregleda s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, stanica za tehnički pregled vozila mora zadovoljavati minimalno sljedeće kriterije:

 1. uređaj s valjcima kojim se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod motornih i priključnih vozila kojim je moguće izmjeriti, prikazati i zabilježiti sile kočenja, i tlak zraka u zračnim sustavima kočenja u skladu s Prilogom A norme ISO 21069-1 o tehničkim zahtjevima za uređaje za ispitivanje kočnica na valjcima ili istovjetnim standardima. Za pregled vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uređaj s valjcima kojim se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod motornih i priključnih vozila, mora imati barem mogućnost prikazivanja sile kočenja. Uređaj mora biti odobrenog tipa.
 2. za pregled vozila kategorije M1 i N1 s pogonom na više od jedne osovine, mora biti opremljena uređajem koji omogućava slobodno okretanje kotača osovine koja se za vrijeme ispitivanja sile kočenja ne nalazi u valjcima.
 3. kanal za pregled donjeg postroja vozila duljine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,80 metara, s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost gornjeg ruba kanala od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika moraju biti obloženi čvrstim rubom najmanje visine 7 cm koji otežava pad vozila u kanal. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dopušta, ne moraju biti postavljeni čvrsti rubovi.

Ako stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase, umjesto kanala za pregled donjeg postroja vozila, može imati dizalicu za podizanje cijelog vozila. Dizalica mora biti opremljena dodatnom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.

 1. kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t.

Podizanje i spuštanje kanalskom dizalicom ne smije biti na ručni pogon.

Ako stanica za tehnički pregled vozila ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađen uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t.

Ako stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo teških vozila (vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase) umjesto kanalske dizalice može imati ugrađen samo uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilicu.

 1. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja.
 2. uređaj za provjeru usmjerenosti glavnih svjetala (regloskop) kojim je moguće ispitati podešenost glavnih svjetala (kratkih i dugih svjetala i svjetala za maglu) u skladu s odredbama Pravilnika o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 02) (»Narodne novine«, br. 17/12.). Granica između svjetla i tame mora biti jasno vidljiva na danjem svjetlu (bez izravnog sunčevog svjetla). Regloskop mora biti ugrađen na vodilice.
 3. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika intenziteta svjetlosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu.
 4. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne kočnice.
 5. kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu) s tlakomjerom i priključkom za kontrolu tlaka u gumama.
 6. pomičnu mjerku s mogućnošću očitavanja dubine gaznog sloja pneumatika.
 7. zvukomjer za mjerenje buke vozila, klase točnosti II.
 8. metar ili metarsku traku.
 9. uređaj za mjerenje neprozirnosti ispušnih plinova dizelskih motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti dostatne točnosti, opremljen napravom za mjerenje temperature motora i mora omogućiti ispis, koji uz rezultate ispitivanja sadrži najmanje i izmjerenu temperaturu motora, te datum ispitivanja. Uređaj mora biti odobrenog tipa.
 10. analizator ispušnih plinova. Uređaj mora biti odobren u skladu s važećim Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, br. 21/16.).
 11. dva klinasta podmetača za kotače vozila.
 12. uređaj za mjerenje usporenja vozila na cesti. Uređaji za nekontinuirano mjerenje moraju zabilježiti/pohraniti rezultate mjerenja najmanje 10 puta u sekundi.
 13. štopericu.
 14. brojke i slova za utiskivanje broja šasije.
 15. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje s mogućnošću ispisa rezultata.
 16. uređaj za kontrolu spajanja 12 V ili 24 V električne instalacije između vučnih i priključnih vozila.
 17. uređaj za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač.
 18. uređaj za odsis ispušnih plinova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija).
 19. uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina).
 20. informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produženja važenja prometne dozvole u stanicama za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: jedinstveno programsko rješenje). Jedinstveno programsko rješenje dužna je izraditi i održavati stručna organizacija iz članka 273. Zakona.
 21. sitni automehaničarski alat.
 22. stručnu literaturu i kataloge.
 23. uređaj za mjerenje opterećenja kotača/osovinskog opterećenja radi određivanja osovinskog opterećenja koji može biti izveden kao sastavni dio uređaja s valjcima kojim se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod motornih i priključnih vozila ili kao neovisni uređaj u sklopu tehnološke linije u stanici za tehnički pregled vozila.
 24. uređaj za ispitivanje ovjesa kotača (razvlačilica) bez podizanja osi kotača, koji mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) uređaj mora biti opremljen najmanje dvjema pogonjenim pločama koje koriste vanjski izvor snage (npr. hidraulični, pneumatski, električni, itd.), koje se mogu pomicati u suprotnom smjeru uzdužno i poprečno

(b) nadzorniku tehničke ispravnosti vozila mora biti omogućena kontrola kretanja ploča s nadzornog mjesta

(c) za vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone ploče moraju ispunjavati sljedeće tehničke zahtjeve:

– uzdužno i poprečno kretanje od najmanje 95 mm

– uzdužno i poprečno kretanje brzine od 5 cm/s do 15 cm/s

 1. uređaj koji se spaja s elektroničkim sučeljem vozila, kao što je uređaj za OBD dijagnostiku.

(2) Stanica za tehnički pregled vozila koja obavlja periodični tehnički pregled kočnica mora biti opremljena i sa sljedećom opremom:

 1. najmanje dva analogna tlakomjera za mjerenje tlaka u zračnoj kočnoj instalaciji vozila minimalnog promjera 100 mm, mjernog područja od 0 bar do minimalno 16 bar, točnosti klase 1,6 ili boljom, razlučivosti 0,1 bar, s najmanje dva jednaka spojna crijeva duljine najmanje 12 metara koja su opremljena standardnim priključcima
 2. adapter pomoću kojeg se može tlakomjerom spojiti na standardne spojnice zračne kočne instalacije motornog vozila na koje se spaja zračna kočna instalacija priključnog vozila
 3. adapter pomoću kojeg se može tlakomjerom spojiti na upravljački (žuti) i napojni (crveni) vod između vučnog i priključnog vozila
 4. ručni ventil za regulaciju toka stlačenog zraka sa tri položaja: otvoreno, zatvoreno, zatvoreno s odzračivanjem jedne strane zatvorenog voda.

(3) Svi navedeni uređaji mogu se kombinirati u jedinstveni uređaj, pod uvjetom da se time ne utječe na točnost pojedinačnog uređaja.

IV. NAČIN OBAVLJANJA REDOVITIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA

 

Članak 11.

(1) Tehnički pregled vozila može se ovjeriti ako se utvrdi da vozilo ima sve propisane i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima.

(2) Na tehničkom pregledu vozila se bilježe i manji nedostatci na vozilima, uređajima i opremi koji su propisani ovim Pravilnikom, ali koji ne utječu na tehničku ispravnost vozila.

 

 

 

 

Članak 12.

(1) Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, usporenja te pregleda kočnica iz članka 27. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled, ako se vozilo zbog dimenzija, mase ili drugih opravdanih razloga ne može uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorima stanice za tehnički pregled vozila.

(3) Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.), uz prethodnu suglasnost stručne organizacije iz članka 273. Zakona. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda ovakvih vozila vrši se vizualni pregled propisanih sklopova vozila uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu.

(4) Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, vrši se vizualni pregled propisanih sklopova te mjerenje i rad pomoću uređaja iz članka 10. stavka 1. točke 3., 4., 6., 13., 14., 16., 19., 20., 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika.

(5) Tehničke preglede iz stavka 4. ovog članka moguće je obavljati samo ako postoji povezanost s informatičkim sustavom koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja.

 

Članak 13.

(1) Iznimno od odredbe članka 12. ovog Pravilnika, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati izvan prostora stanica za tehnički pregled vozila – na terenu sukladno planu kojeg donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona.

(2) Tehničke preglede traktora i njihovih priključnih vozila na terenu moguće je obavljati samo ako postoji povezanost s informatičkim sustavom koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja.

(3) Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda traktora na terenu obavlja se samo vizualni pregled propisanih sklopova vozila, uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu. Ispitivanje kočnica zaletavanjem mora se izvoditi na asfaltiranoj, ravnoj i osiguranoj površini.

 

Članak 14.

Nadzornici tehničke ispravnosti vozila (u daljnjem tekstu: nadzornici) dužni su nositi zaštitnu odjeću propisanu općim aktom kojega donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija, te ime i prezime djelatnika.

 

Članak 15.

(1) Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redoviti tehnički pregled.

(2) Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se ne smije ovjeriti. Takvo vozilo se upućuje na utvrđivanje točnih tehničkih podataka (ispitivanje vozila) nakon čega stanica za tehnički pregled vozila obavlja ispravak podataka u prometnoj dozvoli vozila ili izdavanje nove prometne dozvole.

(3) Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produženje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a u rubrici »Bilješke« kontrolnog lista utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1x1 cm u crvenoj boji (obrazac broj 8).

(4) O slučajevima iz stavka 3. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana dostaviti informaciju policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, boravišta ili sjedišta vlasnika ili korisnika vozila. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registracijsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe. U prilogu obavijesti dostavlja se preslika kontrolnog lista.

 

Članak 16.

(1) Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila, tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno, na osnovi naloga nadležnog tijela, utisne odgovarajuće brojeve. U slučaju naknadno utisnutog broja šasije izdaje se nova prometna dozvola.

(2) Za lake prikolice nastale samogradnjom, stanica za tehnički pregled vozila samostalno određuje i utiskuje broj šasije.

(3) Stanica za tehnički pregled za sve naknadno utisnute brojeve šasije izdaje Potvrdu o naknadnom utiskivanju broja šasije (obrazac broj 12) i o tome vodi evidenciju.

 

Članak 17.

Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokumentaciju o vozilu ili identifikacijske pločice s vozila ili potvrdu o ispitivanju vozila, prometnu dozvolu ili kataloge vozila.

 

Članak 18.

Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost.

 

Članak 19.

(1) Tehnički pregled ne smije se obavljati na uređajima i opremi na kojima nije provedena kontrola ispravnosti ili umjeravanje, kao niti na onim uređajima i opremi na kojima se obavlja kontrola ispravnosti ili umjeravanje, odnosno na uređajima koji nisu ispravni.

(2) Ukoliko je stanica za tehnički pregled vozila opremljena s dvije ili više tehnoloških linija tehnički pregled se ne smije obavljati samo na onoj liniji na kojoj se trenutno obavlja umjeravanje ili ispituje ispravnost uređaja i opreme.

 

Članak 20.

Popis uređaja, opreme i sklopova koje na vozilu treba pregledati tijekom tehničkog pregleda, popis mogućih nedostataka na tim uređajima, opremi i sklopovima te kategorizacija tih nedostataka, propisani su člankom 21. ovoga Pravilnika.

 

Članak 21.

(1) Na redovitom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L – mopedi, motocikli, motocikli s bočnom prikolicom, motorni tricikli, laki četverocikli i četverocikli, M – osobni automobili i autobusi, N – teretni automobili, O – priključna vozila, T – traktori, R – traktorska priključna vozila, C – traktori gusjeničari, S – izmjenjivi radni priključak) nadzornici tehničke ispravnosti vozila provjeravaju minimalno stavke koje su navedene u tablici iz ovog stavka, a koje je moguće provjeriti s obzirom na konstrukciju i namjenu kategorije vozila koje je pristupilo tehničkom pregledu.

 

Stavka

Metoda

Nedostatak

Procjena nedostataka

     

Manji

Veći

Opasni

0. IDENTIFIKACIJA VOZILA

0.1. Registracijska pločica

0.1.1. Opće stanje i položaj registracijske pločice na vozilu

Vizualni pregled.

(a) registracijska pločica nedostaje ili je loše učvršćena

 

X

 

(b) nedostaju slova ili su nečitka

 

X

 

(c) registracijska pločica nije originalna

 

X

 

(d) vidljivost registracijske pločice nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(e) registracijska pločica oštećena

 

X

 

0.1.2. Identifikacija

Usporedba s dokumentacijom vozila.

(a) ne odgovara dokumentima ili zapisima

 

X

 

(b) dokumenti ili zapisi nedostaju

 

X

 

0.2. Broj šasije/VIN oznaka

0.2.1. Opće stanje i položaj broja šasije/VIN oznake na vozilu

Vizualni pregled.

(a) broj šasije ne postoji ili se ne može pronaći na vozilu

 

X

 

0.2.2. Identifikacija

Vizualni pregled.

(a) broj šasije je nepotpun, oštećen, nečitak ili očito krivotvoren

 

X

 

(b) broj šasije nije u skladu s prometnim dokumentima ili zapisima

 

X

 

(c) nečitki dokumenti vozila ili administrativne pogreške

X

   

1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

1.1. Mehaničko stanje

1.1.1. Stanje upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu, odnosno na dizalici s kotačima iznad podloge ili na zakretnim pločama, treba okretati kolo upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja. Vizualni pregled rada upravljačkog mehanizma.

(a) otežano upravljanje ili nejednakomjeran rad uređaja

 

X

 

(b) izlazno vratilo upravljačke kutije je uvinuto ili uzubljenje istrošeno

 

X

 

(c) funkcionalnost smanjena zbog uvinuća izlaznog vratila upravljačke kutije ili istrošenosti uzubljenja

   

X

(d) prekomjerno trošenje izlaznog vratila upravljačke kutije

 

X

 

(e) funkcionalnost smanjena zbog prekomjernog trošenja izlaznog vratila upravljačke kutije

   

X

(f) prevelik hod (zazor) izlaznog vratila upravljačke kutije

 

X

 

(g) funkcionalnost smanjena zbog prevelikog hoda (zazora) izlaznog vratila upravljačke kutije

   

X

(h) pogonsko propuštanje maziva ili hidraulične tekućine

X

   

(i) propuštanje zbog kojeg nastaju kapljice maziva ili hidraulične tekućine

 

X

 

1.1.2. Kućište upravljačkog mehanizma upravljača

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi, zakretati kolo upravljača malim pomacima lijevo-desno ili pomicati kotače razvlačilicom. Vizualni pregled pričvršćenja kućišta mehanizma upravljača.

(a) kućište upravljača nije dobro pričvršćeno

 

X

 

(b) pričvršćenja su opasno labava ili je vidljiv relativan hod šasije/nadogradnje

   

X

(c) izduženi provrti vijaka za pričvršćenje kućišta upravljača na šasiju

 

X

 

(d) pričvršćenja su znatno oslabljena

   

X

(e) vijci za pričvršćenje su oštećeni ili nedostaju

 

X

 

(f) kućište oštećeno

 

X

 

(g) oštećenost utječe na stabilnost ili pričvršćenje kućišta

   

X

1.1.3. Polužje upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi, zakretati kolo upravljača malim pomacima lijevo-desno ili pomicati kotače razvlačilicom. Vizualni pregled dijelova polužja mehanizma upravljača radi istrošenosti, oštećenosti i pravilne i sigurne montaže.

(a) relativno pomicanje dijelova koji moraju biti čvrsto povezani

 

X

 

(b) preveliko relativno pomicanje ili vjerojatnost odvajanja

   

X

(c) istrošenost zglobova

 

X

 

(d) vrlo velik rizik od razdvajanja zglobova

   

X

(e) oštećenost ili deformiranost bilo kojeg dijela polužja

 

X

 

(f) oštećenost ili deformiranost bilo kojeg dijela polužja utječe na rad mehanizma

   

X

(g) nedostaju rascjepke na krunskim maticama, samokočne matice zamijenjene običnima

 

X

 

(h) nepravilan položaj dijelova polužja (npr. poprečne ili uzdužne spone)

 

X

 

(i) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

 

X

 

(j) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija utječe na rad mehanizma

   

X

(k) zaštitna manšeta oštećena ili u lošem stanju

X

   

(l) zaštitna manšeta nedostaje ili je u jako lošem stanju

 

X

 

1.1.4. Rad upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi i pokrenutim motorom (radi servomehanizma ako je vozilo njime opremljeno), okretati kolo upravljača iz jednog u drugi krajnji položaj. Vizualno pratiti pomicanje polužja.

(a) polužje dodiruje/oštećuje nepokretan dio šasije

 

X

 

(b) graničnici zakretanja kotača ne rade ili nedostaju

 

X

 

1.1.5 Servoupravljač

Provjeriti upravljački mehanizam na propusnost i na razinu hidrauličke tekućine u spremniku (ako je vidljiva). S kotačima na podlozi i pokrenutim motorom, provjeriti način rada servouređaja.

(a) propusnost tekućine

 

X

 

(b) nedovoljno tekućine (ispod oznake MIN)

X

   

(c) spremnik prazan, oštećen ili nedostaje

 

X

 

(d) mehanizam ne radi

 

X

 

(e) mehanizam ne radi što utječe na upravljanje vozilom

   

X

(f) pukotina na mehanizmu ili mehanizam loše učvršćen

 

X

 

(g) pukotine ili loša pričvršćenost na mehanizmu utječu na upravljanje vozilom

   

X

(h) neispravan položaj ili nedozvoljeno međusobno dodirivanje dijelova mehanizma

 

X

 

(i) neispravan položaj ili nedozvoljeno međusobno dodirivanje dijelova mehanizma utječu na upravljanje vozilom

   

X

(j) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

 

X

 

(k) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija utječu na upravljanje

   

X

(l) kabeli/crijeva oštećeni, iznimno korodirani

 

X

 

(m) kabeli/crijeva toliko oštećeni i/ili korodirani da to utječe na upravljanje vozilom

   

X

1.2. Kolo upravljača, stup upravljača, ručke

1.2.1. Stanje kola/ručki upravljača

S kotačima na podlozi, pokušati pogurati kolo upravljača u lijevu i u desnu stranu (okomito na stup upravljača) te pokušati izvući i pogurati kolo upravljača u smjeru stupa upravljača. Vizualnim pregledom utvrditi ima li zračnosti i kakvo je stanje savitljivih spojki ili univerzalnih zglobova.

(a) relativno međusobno pomicanje između stupa i kola upravljača koje ukazuje na labavost spoja

 

X

 

(b) vrlo velik rizik od odvajanja kola upravljača od stupa upravljača

   

X

(c) nedostatak mehanizma pričvršćenja na glavini kola upravljača

 

X

 

(d) vrlo velik rizik od odvajanja zbog nedostatka mehanizma pričvršćenja na glavini kotača

   

X

(e) oštećenost ili loša pričvršćenost glavine, obruča ili krakova kola upravljača

 

X

 

(f) vrlo velik rizik od odvajanja zbog oštećenosti ili loša pričvršćenost glavine, obruča ili krakova kola upravljača

   

X

1.2.2. Stup/jaram upravljača i vilice

S vozilom na kanalu ili dizalici, s kotačima u potpunosti oslonjenim na podlogu, povlačiti i gurati kolo upravljača u smjeru stupa upravljača, gurati kolo upravljača u različitim smjerovima okomito na stup upravljača. Vizualno pratiti pojavu nedozvoljene zračnosti i stanje prilagodljivih učvršćenja i univerzalnih zglobova.

(a) prekomjerno pomicanje središta kola upravljača prema gore ili prema dolje

 

X

 

(b) pretjerano pomicanje gornjeg dijela stupa upravljača u odnosu na os stupa upravljača

 

X

 

(c) istrošenost dijelova prilagodljivog učvršćenja kola/ručki upravljača

 

X

 

(d) loše učvršćenje

 

X

 

(e) vrlo velik rizik od odvajanja

   

X

(f) rizičan/nesiguran popravak ili modifikacija

   

X

1.3. Slobodan hod upravljača

S vozilom na kanalu ili na dizalici, s kotačima u potpunosti oslonjenim na podlogu, s pokrenutim motorom (ako je to moguće) kod vozila opremljenih servoupravljačem i s kotačima okrenutim u smjeru vožnje ravno naprijed, polagano okretati upravljač u lijevu pa u desnu stranu, a da ne dođe do zakretanja kotača. Vizualno pratiti pojavu slobodnog hoda.

(a) slobodni hod upravljača nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) slobodni hod upravljača je toliki da utječe na sigurno upravljanje vozilom

   

X

1.4. Usmjerenost kotača

Provjeriti geometriju upravljivih kotača vizualno ili pomoću prikladne opreme ako je STP njome opremljena.

(a) usmjerenost kotača očigledno nije ispravno podešena ili nije u skladu sa vrijednostima koje je dao proizvođač

X

   

(b) razdešena usmjerenost kotača utječe na stabilnost vožnje po pravcu

 

X

 

1.5. Okretni vijenac upravljive osovine prikolice

Vizualna provjera ili provjera pomoću razvlačilice.

(a) dijelovi vijenca oštećeni ili puknuti

 

X

 

(b) dijelovi vijenca vrlo oštećeni ili nedostaju

   

X

(c) pretjerana zračnost

 

X

 

(d) zračnost u okretnom vijencu koja utječe na stabilnost vožnje po pravcu

   

X

(e) loše učvršćenje ili nedostaju ili su puknuti pojedini pričvrsni vijci

 

X

 

(f) učvršćenje znatno oslabljeno ili većina vijaka nedostaje ili su puknuti

   

X

1.6. Elektronički potpomognuto upravljanje vozilom (EPS)

Vizualna provjera i provjera postojanosti između kuta kola upravljača i kuta usmjerenosti kotača pri pokretanju/zaustavljanju motora.

(a) EPS kontrolna lampica upaljena

 

X

 

(b) različitost između kuteva kola upravljača i usmjerenosti kotača

 

X

 

(c) različitost između kuteva kola upravljača i usmjerenosti kotača tolika da utječe na upravljanje

   

X

(d) elektronički sustav ne pomaže pri zakretanju kola upravljača

 

X

 

(e) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

2. UREĐAJ ZA KOČENJE

2.1. Mehaničko stanje i funkcioniranje

2.1.1. Papučica sustava radnog kočenja /poluga ručne kočnice

Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada sustava kočenja.

Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servosustavima kočenja, motor treba biti ugašen.

(a) papučica ili poluga se teško pomiče

 

X

 

(b) istrošenost ili prevelik hod

 

X

 

2.1.2. Stanje papučice/poluge i hod uređaja za aktiviranje kočnica

Vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada sustava kočenja.

Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servosustavima kočenja motor treba biti ugašen.

(a) prevelik hod ili nedovoljna rezerva hoda

 

X

 

(b) neispravno otpuštanje kočnice

 

X

 

(c) zbog neispravnog otpuštanja papučice, funkcionalnost kočnice smanjena

 

X

 

(d) nedostaje, potrošena ili labava protuklizna zaštita na papučici kočnice

 

X

 

(e) deformirana poluga sustava parkirnog kočenja

 

X

 

(f) oštećena ili nedostaje zaštitna obloga na poluzi sustava parkirnog kočenja koja ne utječe na funkcionalnost, sigurnost upotrebe i ne može ozlijediti vozača ili putnike

X

   

(g) oštećena ili nedostaje zaštitna obloga na poluzi sustava parkirnog kočenja koja utječe na funkcionalnost, sigurnost upotrebe i može ozlijediti vozača ili putnike

 

X

 

2.1.3. Vakuumuređaj ili kompresor i spremnici

Vizualni pregled sastavnih dijelova pri uobičajenom radnom tlaku. Provjeriti vrijeme potrebno za postizanje sigurne radne vrijednosti vakuuma ili tlaka zraka i rad upozoravajućeg uređaja, višekružnog zaštitnog ventila i ventila za tlačno rasterećenje.

(a) nedovoljan tlak zraka/vakuum za najmanje četiri kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada indikator u kabini vozila pokazuje tlak koji je nedovoljan za sigurno kočenje)

 

X

 

(b) nedovoljan tlak zraka/vakuum za najmanje dva kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada indikator u kabini vozila pokazuje tlak koji je nedovoljan za sigurno kočenje)

   

X

(c) vrijeme koje je potrebno za postizanje tlaka /vakuuma za učinkovit rad predugo u odnosu na zahtjeve (a)

 

X

 

(d) višekružni zaštitni ventil ili regulator tlaka nedostaje, ne radi ili ne radi ispravno

   

X

(e) osjetan pad tlaka zraka uslijed propuštanja ili čujno propuštanje zraka

 

X

 

(f) vanjsko oštećenje koje može utjecati na rad sustava kočenja

 

X

 

(g) učinkovitost propisana za pomoćno kočenje nije postignuta

   

X

2.1.4. Upozoravajući uređaj za prikaz niskog tlaka ili tlakomjer

Provjera funkcioniranja.

(a) neispravan ili oštećen tlakomjer ili upozoravajući uređaj za prikaz niskog tlaka

X

   

(b) zbog neispravnosti ili zato jer uređaj ili tlakomjer nedostaje, nije moguće odrediti nizak tlak

 

X

 

2.1.5. Ručni kočni ventil

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja.

(a) mehanizam za aktiviranje je oštećen, slomljen ili pretjerano istrošen

 

X

 

(b) ventil ili uređaj za aktiviranje ventila su loše učvršćeni

 

X

 

(c) spojevi su labavi ili propuštaju

 

X

 

(d) nezadovoljavajući rad

 

X

 

2.1.6. Uređaj za aktiviranje, ručica i osigurač ručice sustava parkirnog kočenja te električni sustav pokretanja parkirnog kočenja

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja.

(a) osiguravanje sustava parkirnog kočenja u zakočenom položaju neispravno

 

X

 

(b) istrošenje u ležaju ili mehanizmu za osiguranje

X

   

(c) pretjerano istrošenje u ležaju ili mehanizmu za osiguranje

 

X

 

(d) prevelik hod zbog loše podešenosti uređaja za aktiviranje

 

X

 

(e) nedostaje uređaj za pokretanje, oštećen je ili je u kvaru

 

X

 

(f) nepravilan rad, upozoravajući uređaj javlja neispravnost

 

X

 

2.1.7. Kočni ventili (nožni ventili, regulator tlaka, regulacijski ventil itd.)

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja.

(a) oštećeni, pretjerano propuštanje zraka

 

X

 

(b) funkcionalnost smanjena zbog oštećenja i/ili pretjeranog propuštanja zraka

   

X

(c) pretjerano propuštanje ulja iz kompresora

X

   

(d) nepouzdano pričvršćenje ili nepropisna montaža

 

X

 

(e) propuštanje hidraulične tekućine u mirovanju ili pri radu sustava

 

X

 

(f) propuštanje hidraulične tekućine u mirovanju ili pri radu sustava kočenja zbog kojeg je smanjena funkcionalnost

   

X

2.1.8. Spojnice sustava kočenja priključnih vozila (električne i pneumatske)

Odvojiti i ponovo spojiti spojnice sustava kočenja između vučnog vozila i priključnog vozila.

(a) spojne glave s nepovratnim ventilom neispravne

X

   

(b) ako je funkcionalnost smanjena

 

X

 

(c) loše pričvršćenje ili neispravno postavljanje

X

   

(d) ako je funkcionalnost smanjena

 

X

 

(e) prekomjerno propuštanje

 

X

 

(f) zbog prekomjernog propuštanja funkcionalnost sustava kočenja smanjena

   

X

(g) spojnice ne rade ispravno

 

X

 

(h) neispravan rad spojnica utječe na rad sustava kočenja

   

X

(i) neispravni kontakti

 

X

 

(j) površinski oštećena električna izolacija

 

X

 

(k) oštećena električna izolacija – vide se vodiči

 

X

 

2.1.9. Spremnik komprimiranog zraka

Vizualni pregled.

(a) neznatno oštećen ili površinski korodiran spremnik

X

   

(b) spremnik je teško oštećen, korodiran ili propušta

 

X

 

(c) uređaj za ispust kondenzata (drenažu) ne radi ispravno

X

   

(d) uređaj za ispust kondenzata (drenažu) ne radi

 

X

 

(e) loše učvršćen/neprikladno postavljen

 

X

 

2.1.10. Pojačivač sile kočenja, glavni kočni cilindar (hidraulični sustavi)

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja.

(a) pojačivač sile kočenja je neispravan ili neučinkovit

 

X

 

(b) pojačivač sile kočenja ne radi

   

X

(c) glavni kočni cilindar je neispravan ili propušta, ali sustav kočenja i dalje radi

 

X

 

(d) glavni kočni cilindar je toliko neispravan ili propušta da to utječe na ispravan rad sustava kočenja

   

X

(e) glavni kočni cilindar je loše pričvršćen, ali sustav kočenja i dalje radi

 

X

 

(f) glavni kočni cilindar je tako loše pričvršćen, da to utječe na ispravan rad sustava kočenja

   

X

(g) nedovoljna količina kočne tekućine (ispod oznake MIN)

X

   

(h) razina kočne tekućine znatno ispod oznake MIN

 

X

 

(i) kočna tekućina nije vidljiva

   

X

(j) nedostaje poklopac na spremniku kočne tekućine

 

X

 

(k) kontrolno svjetlo za kočnu tekućinu svijetli ili je neispravno

X

   

(l) neispravan uređaj za nadzor razine kočne tekućine

X

   

(m) spremnik kočne tekućine oštećen ili propustan

 

X

 

2.1.11. Krute cijevi sustava kočenja

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja, ako je moguće.

(a) izravna opasnost od kvara, ispadanja ili oštećenja

   

X

(b) propusnost cijevi ili spojeva kod zračnih sustava kočenja

 

X

 

(c) propusnost cijevi ili spojeva kod hidrauličnih sustava kočenja

   

X

(d) loše učvršćene, oštećene ili prekomjerno korodirane

 

X

 

(e) oštećenja utječu na rad sustava kočenja (blokiraju rad sustava kočenja) ili prekomjerna korozija predstavlja izravnu opasnost od propuštanja

   

X

(f) neprikladno postavljene cijevi (zadržana funkcionalnost)

X

   

(g) opasnost od oštećenja ili neispravnog funkcioniranja sustava kočenja zbog krivo postavljenih cijevi

 

X

 

2.1.12. Savitljive cijevi sustava kočenja (kočna crijeva)

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja, ako je moguće.

(a) izravna opasnost od kvara, ispadanja ili oštećenja

   

X

(b) savitljive cijevi su lagano površinski oštećene ili lagano površinski istrošene

X

   

(c) savitljive cijevi su oštećene, istrošene, uvijene ili su prekratke

 

X

 

(d) propusnost crijeva ili spojeva (zračni sustav kočenja)

 

X

 

(e) propusnost crijeva ili spojeva (hidraulični sustav kočenja)

   

X

(f) ispupčenje cijevi pod tlakom

 

X

 

(g) oštećen armaturni omotač savitljivog crijeva

   

X

(h) poroznost

 

X

 

2.1.13. Kočne obloge, kočne pločice

Vizualni pregled.

(a) obloge ili pločice su prekomjerno istrošene (dostignuta oznaka najmanje dozvoljene debljine kočne obloge)

 

X

 

(b) obloge ili pločice su prekomjerno istrošene (dostignuta oznaka najmanje dozvoljene debljine kočne obloge više nije vidljiva)

   

X

(c) zaprljane (uljem, mašću, itd.)

 

X

 

(d) zbog zaprljanja (uljem, mašću, itd.), smanjena je učinkovitost kočenja

   

X

(e) obloge ili pločice nedostaju ili su krivo postavljene

   

X

2.1.14. Kočni bubnjevi i diskovi

Vizualni pregled.

(a) istrošeni

 

X

 

(b) pretjerano potrošeni, pretjerano izbrazdani, ispucani, loše pričvršćeni ili slomljeni

   

X

(c) zaprljani (uljem, mašću, itd.)

 

X

 

(d) zbog zaprljanja (uljem, mašću, itd.), smanjena je učinkovitost kočenja

   

X

(e) nedostaje bubanj ili disk

   

X

(f) zaštitna ploča oštećena, loše pričvršćena ili nedostaje

 

X

 

2.1.15. Kočna užad (sajle), poluge, šipke, zglobovi

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja, ako je moguće.

(a) užad oštećena, zapletena, savijena

 

X

 

(b) oštećenost, zapletenost ili savijenost uzrokuje smanjeno djelovanje kočenja

   

X

(c) pretjerano istrošenje, korozija

 

X

 

(d) pretjerano istrošenje i/ili korozija smanjuje učinkovitost kočenja

   

X

(e) uže, šipka ili spoj nedovoljne čvrstoće ili pričvršćenosti

 

X

 

(f) bužir užeta ili vodilica užeta oštećena

 

X

 

(g) slobodan hod dijelova sustava kočenja otežan, smanjen ili ograničen

 

X

 

(h) bilo kakav prevelik hod poluga, šipki i zglobova zbog pogrešne podešenosti ili pretjeranog istrošenja

 

X

 

2.1.16. Kočni cilindri (uključujući membranske zračne kočne cilindre s akumulacijskom oprugom ili hidraulične kočne cilindre)

Vizualni pregled dijelova dok je sustav kočenja u funkciji, ako je moguće.

(a) cilindar je napuknut ili oštećen

 

X

 

(b) zbog napuknuća ili oštećenja je smanjena učinkovitost kočenja

   

X

(c) cilindar nedostaje

   

X

(d) cilindar propušta, ne brtvi

 

X

 

(e) zbog propuštanja cilindra smanjena je učinkovitost kočenja

   

X

(f) cilindar je loše pričvršćen, nepravilno postavljen

 

X

 

(g) zbog loše pričvršćenosti ili nepravilnog postavljanja smanjena je učinkovitost kočenja

   

X

(h) cilindar je prekomjerno korodirao

 

X

 

(i) strukturalna korozija koja može dovesti do pucanja cilindra

   

X

(j) prevelik ili premali hod klipa ili membrane

 

X

 

(k) smanjena učinkovitost kočenja zbog prevelikog ili premalog hoda klipa ili membrane

   

X

(l) oštećena zaštitna manšeta

X

   

(m) zaštitna manšeta nedostaje ili je prekomjerno oštećena

 

X

 

2.1.17. Regulator sile kočenja (ARSK)

Vizualni pregled dijelova pri radu sustava kočenja.

(a) polužje neispravno

 

X

 

(b) nepravilno podešen

 

X

 

(c) zaglavljen ili ne funkcionira (ali uz ispravan ABS)

 

X

 

(d) zaglavljen ili ne funkcionira (uz neispravan ABS)

   

X

(e) nedostaje

   

X

(f) ne postoji pločica s podacima u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(g) podaci na pločici su nečitki ili nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

2.1.18. Automatska kompenzacija potrošnje i indikatori potrošnje kočne obloge

Vizualni pregled.

(a) kompenzacija ne radi, zaglavljen je, ili ima prevelik hod, prekomjerno je istrošen ili krivo podešen

 

X

 

(b) uređaj za kompenzaciju neispravan

 

X

 

(c) neispravna zamjena ili ugradnja

 

X

 

2.1.19. Uređaj za dugotrajno usporavanje vozila (retarder) (ako postoji na vozilu ili je zakonski obavezan)

Vizualni pregled.

(a) labavi spojevi ili učvršćenja

X

   

(b) labavost spojeva i učvršćenja utječe na funkcionalnost uređaja

 

X

 

(c) sustav je očito neispravan ili nedostaje

 

X

 

2.1.20. Automatsko aktiviranje sustava kočenja priključnog vozila

Odspojiti sustav kočenja između vučnog i priključnog vozila.

Sustav radnog kočenja priključnog vozila se ne aktivira automatski kad se odspoji od sustava kočenja vučnog vozila.

   

X

2.1.21. Cjelokupan sustav kočenja

Vizualni pregled.

(a) ostali uređaji (npr. uređaji za obradu kondenzata) imaju vanjska oštećenja ili su izrazito korodirani čime negativno utječu na rad sustava kočenja

 

X

 

(b) smanjena učinkovitost kočenja zbog toga što su ostali uređaji (npr. uređaji za obradu kondenzata) oštećeni ili izrazito korodirani čime negativno utječu na rad sustava kočenja

   

X

(c) propusnost zraka ili tekućine protiv smrzavanja

X

   

(d) zbog propuštanja zraka ili tekućine protiv smrzavanja, funkcionalnost sustava ugrožena

 

X

 

(e) bilo koji dio je nepropisno učvršćen ili loše postavljen

 

X

 

(f) nestručno servisiranje ili izmjena nekog dijela

 

X

 

(g) nestručno servisiranje ili izmjena nekog dijela negativno utječe na rad sustava kočenja

   

X

2.1.22. Kontrolni priključci

Vizualni pregled.

(a) nedostaju

 

X

 

(b) oštećeni

X

   

(c) neupotrebljivi ili propusni

 

X

 

2.1.23. Inercijski (naletni) sustavi kočenja

Vizualni pregled i provjera rada.

Nedovoljna funkcionalnost ili učinkovitost.

 

X

 

2.2. Radno kočenje, djelovanje i koeficijent kočenja (efikasnost)

2.2.1. Djelovanje

Pri ispitivanju na stacionarnom mjerilu sile kočenja cestovnih vozila ili pri ispitivanju na cesti potrebno je postupno kočiti do najveće sile kočenja.

(a) nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više kotača

 

X

 

(b) nikakva sila kočenja na jednom ili na više kotača

   

X

(c) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u zahtjevima(a) ili, pri ispitivanju na cesti, vozilo značajno odstupa od pravocrtnog gibanja

 

X

 

(d) sila kočenja na jednom kotaču manja je od 50 % najveće izmjerene sile kočenja na drugom kotaču iste osovine u slučaju upravljive osovine

   

X

(e) sila kočenja ne raste postupno (»grize«)

 

X

 

(f) preveliko kašnjenje kočenja na bilo kojem kotaču

 

X

 

(g) prevelika nejednolikost sile kočenja za vrijeme jednog okretaja kotača (ovalnost)(a)

 

X

 

2.2.2. Učinkovitost kočenja

Ispitivanje se obavlja na uređaju s valjcima za mjerenje sile kočenja na obodu kotača cestovnih vozila.

Koeficijenti kočenja izračunavaju se dijeljenjem zbroja sila kočenja snimljenih na svim kotačima vozila s najvećom dopuštenom masom vozila ili sa zbrojem najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja ako se radi o poluprikolicama.

Vozila ili priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tona trebaju se pregledati u skladu s normama koje propisuje ISO 21069 ili jednakovrijednim metodama.

Kod vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu biti ispitana na stacionarnom uređaju, ispitivanje se obavlja na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja.

Ispitna staza mora biti suha, ravne površine i ne smije krivudati.

(a) ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

 

X

 

(b) dosegnuto je manje od 50 % gore navedenih vrijednosti

   

X

2.3. Pomoćno kočenje, djelovanje i učinkovitost (ako je izvedeno kao odvojeni sustav)

2.3.1. Djelovanje

Ukoliko je sustav pomoćnog kočenja izveden odvojeno od sustava radnog kočenja, upotrijebiti metodu prema točki 2.2.1.

(a) nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više kotača

 

X

 

(b) nikakva sila kočenja na jednom ili na više kotača

   

X

(c) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u zahtjevima(a)

 

X

 

(d) sila kočenja na jednom kotaču manja je od 50 % najveće izmjerene sile kočenja na drugom kotaču iste osovine u slučaju upravljive osovine

   

X

(e) sila kočenja ne raste postupno ("grize")

 

X

 

2.3.2. Učinkovitost kočenja

Ukoliko je sustav pomoćnog kočenja izveden odvojeno od sustava radnog kočenja, potrebno je upotrijebiti metodu prema točki 2.2.2.

(a) ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

 

X

 

(b) dosegnuto je manje od 50 % gore navedenih vrijednosti sile kočenja

   

X

2.4. Parkirno kočenje, djelovanje i učinkovitost

2.4.1. Djelovanje

Potrebno je aktivirati kočenje prilikom ispitivanja na stacionarnom mjerilu sile kočenja cestovnih vozila ili na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja.

(a) kočenje ne djeluje na jednoj strani vozila, ili ako se ispituje na ispitnoj stazi, vozilo ne uspijeva zadržati pravocrtno gibanje

 

X

 

(b) postignuto manje od 50 % vrijednosti sile kočenja, kako je navedeno u točki 2.4.2., u odnosu na masu vozila tijekom ispitivanja

   

X

2.4.2. Učinkovitost kočenja

Ispitivanje se može obaviti na stacionarnom mjerilu sile kočenja cestovnih vozila, zatim na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja s mogućnošću prikazivanja ili bilježenja rezultata, ili na ispitnoj stazi poznatog nagiba.

(a) ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

 

X

 

(b) dosegnuto je manje od 50 % gore navedenih vrijednosti sile kočenja

   

X

2.4.3. Rad sustava za dugotrajno usporavanje vozila

Vizualni pregled, te ako je moguće, ispitati funkcionalnost sustava.

(a) nema stupnjevanih promjena učinkovitosti kočenja (ne primjenjuje se na motornu kočnicu na ispušnoj grani vozila)

 

X

 

(b) sustav ne funkcionira

 

X

 

(c) vozilo nije opremljeno sustavom za dugotrajno usporavanje vozila u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

2.4.4. ABS – uređaj za sprječavanje blokiranja kotača pri kočenju

Vizualni pregled te kontrola signalne lampice.

(a) signalna lampica je neispravna

 

X

 

(b) signalna lampica pokazuje da je sustav neispravan

 

X

 

(c) nedostaju senzori za brzinu vrtnje kotača ili su oštećeni

 

X

 

(d) ožičenja su oštećena

 

X

 

(e) nedostaju ostali dijelovi ili su oštećeni

 

X

 

(f) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

(g) vozilo nije opremljeno ABS sustavom u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

2.4.5. EBS – elektronički sustav kočenja

Vizualni pregled uređaja za upozoravanje.

(a) uređaj za upozoravanje (signalna lampica) ne radi

 

X

 

(b) uređaj za upozoravanje pokazuje neispravan rad sustava

 

X

 

(c) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

2.4.6. Kočna tekućina

Ako je tehnički moguće, vrelište kočne tekućine provjerava se uređajem iz točke 19., stavka 1., članka 10.

(a) onečišćena ili sedimentirana kočna tekućina

 

X

 

(b) nedostatak na kočnoj tekućini predstavlja izravnu opasnost od otkazivanja kočnica

   

X

(c) vrelište kočne tekućine do 10 % više od vrijednosti propisane zahtjevima(a)

X

   

(d) vrelište kočne tekućine niže od vrijednosti propisane zahtjevima(a)

 

X

 

3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

3.1. Glavna svjetla

3.1.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled i uključivanje svjetala.

(a) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako su izvedena s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, do 1/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu neispravno)

X

   

(b) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako je izvedeno s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, više od 1/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu neispravno)

 

X

 

(c) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), s više izvora svjetlosti neispravno ili nedostaje, gdje do 1/3 izvora svjetlosti ne radi

X

   

(d) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), s više izvora svjetlosti neispravno ili nedostaje, gdje više od 1/3 izvora svjetlosti ne radi

 

X

 

(e) jednostruko rasvjetno tijelo (npr. na motociklu ili mopedu), neispravno ili nedostaje

 

X

 

 

 

(f) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), jedno ili više, neispravno ili nedostaje

 

X

 

 

 

(g) sustav projekcije (reflektor i leća) neispravan je u manjoj mjeri

X

 

 

 

 

(h) sustav za projekciju (reflektori i leće) ne postoji ili je oštećen

 

X

 

 

 

(i) svjetlo loše učvršćeno

 

X

 

3.1.2. Podešenost

Potrebno je odrediti nagib svakog glavnog svjetla pomoću regloskopa ili korištenjem elektroničkog sučelja vozila.

(a) smjer glavnog svjetla nije unutar granica utvrđenih zahtjevima(a)

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

3.1.3. Sklopka glavnih svjetala i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba ili korištenje elektroničkog sučelja vozila.

(a) sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) duga i kratka svjetla rade istovremeno

 

X

 

(c) kontrolna lampica ne radi ili nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(d) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

3.1.4. Sukladnost sa zahtjevima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) nečistoća na lećama ili na izvoru svjetla koja očigledno smanjuje jakost svjetla ili mijenja boju svjetla

 

X

 

(c) izvor svjetlosti i reflektor nisu kompatibilni

 

X

 

3.1.5. Podešavanje nagiba svjetala (gdje je obavezno)

Vizualni pregled te funkcionalna proba, ako je moguća ili korištenje elektroničkog sučelja vozila.

(a) uređaj ne radi

 

X

 

(b) ručno podešavanje s vozačevog mjesta nije u funkciji

 

X

 

(c) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

3.1.6. Uređaj za čišćenje glavnih svjetala (gdje je obavezan)

Vizualni pregled te funkcionalna proba, ako je moguća.

(a) uređaj ne radi

X

   

(b) u slučaju svjetala s izbojem u plinu

 

X

 

3.2. Prednja i stražnja pozicijska svjetla, parkirna svjetla, bočna svjetla, gabaritna svjetla i dnevna svjetla

3.2.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla

 

X

 

(b) leće ili sjenila su oštećene

 

X

 

(c) svjetla nisu prikladno učvršćena

 

X

 

(d) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

3.2.2. Sklopka pozicijskih svjetala i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) sklopka ne radi nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) stražnja pozicijska svjetla i bočna svjetla za označivanje mogu se ugasiti kada su glavna svjetla upaljena

 

X

 

(c) neispravna kontrolna lampica ili rasvjeta kontrolne ploče

 

X

 

3.2.3. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, intenzitet boje, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) ako se zbog toga što svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a), emitira crveno svjetlo sprijeda ili bijelo svjetlo straga, ili je uvelike smanjen intenzitet svjetla

 

X

 

(c) nečistoća na lećama ili na izvoru svjetla koja očigledno smanjuje jakost svjetla ili mijenja boju svjetla

X

   

(d) ako se zbog nečistoća na lećama ili izvoru svjetla, emitira crveno svjetlo sprijeda ili bijelo svjetlo straga ili je uvelike smanjen intenzitet svjetla

 

X

 

3.3. Kočna svjetla

3.3.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravno rasvjetno tijelo od više rasvjetnih tijela te vrste na vozilu (ako su izvedena s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, do 1/3 izvora svjetlosti po rasvjetnom tijelu neispravno)

X

   

(b) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako je izvedeno s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, manje od 2/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu ispravno)

 

X

 

(c) nijedan izvor svjetla ne radi

   

X

(d) leća neispravna u manjoj mjeri (nema utjecaja na emitiranu svjetlost)

X

   

(e) leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost)

 

X

 

(f) svjetlo nije dovoljno dobro pričvršćeno

 

X

 

(g) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

3.3.2. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba ili korištenje elektroničkog sučelja vozila.

(a) sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) zakašnjelo djelovanje svjetla u odnosu na rad prekidača

 

X

 

(c) prekidač ne radi uopće

   

X

(d) funkcija kontrolnog uređaja je oslabljena

 

X

 

(e) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

(f) funkcija svjetla kočnice za slučaj opasnosti ne radi ili ne radi ispravno

 

X

 

3.3.3. Sukladnost sa zahtjevima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, intenzitet boje, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) kočno svjetlo emitira bijelo svjetlo straga ili uvelike smanjen intenzitet svjetla

 

X

 

3.4. Pokazivači smjera i upozoravajuća svjetla za opasnost

3.4.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravno rasvjetno tijelo od više rasvjetnih tijela te vrste na vozilu (ako su izvedena s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, do 1/3 izvora svjetlosti po rasvjetnom tijelu neispravno)

X

   

(b) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako je izvedeno s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, manje od 2/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu ispravno)

 

X

 

(c) leća neispravna u manjoj mjeri (nema utjecaja na emitiranu svjetlost)

X

   

(d) leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost)

 

X

 

(e) svjetlo nije dovoljno dobro pričvršćeno

 

X

 

(f) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

3.4.2. Sklopka pokazivača smjera i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) sklopka nije pouzdana ili ne radi uopće

 

X

 

3.4.3. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Svjetlo, boja, položaj, jakost ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima(a).

 

X

 

3.4.4. Učestalost treptanja

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Učestalost treptanja nije u skladu sa zahtjevima(a).

X

   

3.5. Prednja i stražnja svjetla za maglu

3.5.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravno rasvjetno tijelo od više rasvjetnih tijela te vrste na vozilu (ako su izvedena s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, do 1/3 izvora svjetlosti po rasvjetnom tijelu neispravno)

X

   

(b) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako je izvedeno s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, manje od 2/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu ispravno)

 

X

 

(c) leća neispravna u manjoj mjeri (nema utjecaja na emitiranu svjetlost)

X

   

(d) leća neispravna u velikoj mjeri (utječe na emitiranu svjetlost)

 

X

 

(e) svjetlo nije dovoljno dobro pričvršćeno

X

   

(f) zbog lošeg pričvršćenja, vrlo velik rizik od otpadanja ili zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera

 

X

 

(g) neispravan položaj na vozilu

 

X

 

3.5.2. Podešenost

Funkcionalnom probom i regloskopom.

(a) horizontalna usmjerenost prednjeg svjetla za maglu preniska, za svjetla koja imaju granicu svjetlo-tama

X

   

(b) horizontalna usmjerenost prednjeg svjetla za maglu iznad one za kratka svjetla, za svjetla koja imaju granicu između svijetlog i tamnog područja na zaslonu regloskopa

 

X

 

3.5.3. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) sklopka ne radi u skladu s propisanim zahtjevima(a)

X

   

(b) sklopka uopće ne radi

 

X

 

3.5.4. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, boja, položaj, jakost ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

3.6. Svjetla za vožnju unatrag

3.6.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla

X

   

(b) neispravne leće ili sjenila

X

   

(c) svjetlo nije sigurno pričvršćeno

X

   

(d) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

3.6.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, boja, položaj, jakost ili oznaka svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

3.6.3. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) sklopka ne radi u skladu s propisanim zahtjevima(a)

X

   

(b) svjetlo za vožnju unatrag može se upaliti kada mjenjač nije u položaju za vožnju unatrag

 

X

 

3.7. Svjetlo stražnje registracijske pločice

3.7.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo baca izravnu ili bijelu svjetlost unatrag

X

   

(b) neispravan izvor svjetlosti (rasvjetno tijelo s više izvora svjetlosti)

X

   

(c) neispravan izvor svjetlosti (rasvjetno tijelo s jednim izvorom svjetlosti)

 

X

 

(d) svjetlo je loše pričvršćeno

X

   

(e) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

3.7.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a).

X

   

3.8. Katadiopteri, retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označivanje konture vozila, ploče za označivanje »dugih«, »teških« i »sporih« vozila (reflektirajuća oprema)

3.8.1. Katadiopteri, retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označivanje konture vozila

3.8.1.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) reflektirajuća oprema neispravna ili oštećena

X

   

(b) oštećenja ili neispravnosti utječu na reflektirajuća svojstva

 

X

 

(c) reflektirajuća oprema nije dobro pričvršćena na vozilo

X

   

(d) reflektirajuća oprema može otpasti s vozila

 

X

 

3.8.1.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled.

(a) navedena oprema, reflektirana boja ili položaj nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) reflektirajuća oprema nedostaje ili reflektira crvenu boju naprijed ili bijelu boju natrag

 

X

 

3.8.2. Ploče za označivanje »dugih«, »teških« i »sporih« vozila

3.8.2.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) ploče su oštećene ili slomljene

X

   

(b) ploče nisu dobro pričvršćene na vozilo

 

X

 

3.8.2.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled.

(a) navedena oprema, reflektirana boja ili položaj nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) reflektirajuća oprema nedostaje ili reflektira crvenu boju naprijed ili bijelu boju natrag

 

X

 

3.9. Neobavezna svjetla i katadiopteri

Vizualni pregled i pregled rada.

(a) pričvršćeno svjetlo/katadiopter nije u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) emitiranje/reflektiranje crvenog svjetla naprijed ili bijelog svjetla natrag

 

X

 

(c) svjetlo ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(d) broj glavnih svjetala koja svijetle istodobno prelazi dopušten intenzitet svjetlosti; emitiranje crvenog svjetla naprijed ili bijelog svjetla natrag

 

X

 

(e) svjetlo/katadiopter nije sigurno pričvršćeno/pričvršćen

X

   

(f) vrlo velik rizik od otpadanja

 

X

 

4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

4.1. Vidno polje

Vizualni pregled s vozačevog mjesta.

(a) postojanje prepreke gledajući s vozačevog sjedala koja ometa preglednost prema naprijed ili sa strane ali izvan područja čišćenja brisača

X

   

(b) vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi

 

X

 

4.2. Stanje staklenih površina

Vizualni pregled.

(a) staklo, odnosno prozirna površina je napuknuta ili ima promjene u boji, ali izvan područja čišćenja brisača

X

   

(b) zbog napuknuća ili promjena u boji stakla ili prozirnih površina, vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi

 

X

 

(c) staklo ili prozirna površina (uključujući reflektirajuću ili obojenu foliju) nije u skladu sa specifikacijama u zahtjevima<a>

 

X

 

(d) vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljivi

 

X

 

(e) staklo, odnosno prozirna površina su u neprihvatljivom stanju

 

X

 

(f) vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena je u velikoj mjeri

   

X

 

 

(g) Pomične staklene površine nisu funkcionalne, ne mogu se spuštati/podizati prozori

 

X

 

4.3. Retrovizori ili uređaji za istu namjenu

Vizualni pregled.

(a) nedostaju ili nisu postavljeni u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) zrcalo ili uređaj malo oštećen ili labav

X

   

(c) zrcalo ili uređaj ne radi, oštećen je u velikoj mjeri, klimav je ili loše pričvršćen

   

X

(d) nije pokriveno potrebno vidno polje

 

X

 

4.4. Brisači prednjeg i stražnjeg vjetrobranskog stakla

Vizualni pregled uz njihovo pokretanje.

(a) brisači ne rade ili nedostaju ili nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) metlica brisača neispravna

X

   

(c) metlica brisača nedostaje ili je očito neispravna

 

X

 

4.5. Perači prednjeg i stražnjeg vjetrobranskog stakla

 

Vizualni pregled uz njihovo pokretanje.

 

(a) perači ne rade na odgovarajući način (nedostaje tekućine za pranje, ali crpka radi ili je mlaz vode nepravilan)

X

   

(b) perači ne rade

 

X

 

4.6. Sustav za odmagljivanje

Vizualni pregled uz pokretanje sustava.

Sustav ne radi ili je očito neispravan.

X

   

5. SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI

5.1. Šasija ili okvir i dijelovi

5.1.1. Opće stanje

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) mala pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije

 

X

 

(b) velika pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije

   

X

(c) loše učvršćenje ukruta, ojačanja i spojeva

 

X

 

(d) većina spojeva labava, nedovoljna čvrstoća dijelova

   

X

(e) površinska korozija koja ne utječe na krutost sustava (npr. šasije ili okvira)

X

   

(f) pretjerana korozija koja utječe na krutost sustava (npr. šasije ili okvira)

 

X

 

(g) nedovoljna čvrstoća dijelova

   

X

(h) nedostaju dijelovi šasije ili nadogradnje

 

X

 

5.1.2. Ispušne cijevi i ispušni lonci

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) ispušni sustav nepričvršćen ili propustan

 

X

 

(b) ispušni plinovi ulaze u kabinu ili odjeljak za putnike

 

X

 

(c) opasnost za zdravlje putnika u vozilu

   

X

(d) površinska korozija koja ne utječe na propusnost ili konstrukcijsku čvrstoću ispušnih cijevi ili ispušnih lonaca

X

   

(e) pretjerana korozija zbog koje su ispušne cijevi ili ispušni lonci propusni ili nedovoljno čvrsti

 

X

 

5.1.3. Spremnik goriva i cijevi (uključuje spremnik goriva za grijanje i njegove cijevi)

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) nepričvršćen spremnik ili cijevi, što uzrokuje naročitu opasnost od požara

   

X

(b) propusnost spremnika goriva i cijevi (uključuje spremnik goriva za grijanje i njegove cijevi), nedostaje ili je neispravan čep na otvoru za punjenje

 

X

 

(c) opasnost od požara; prekomjerno istjecanje opasnih tvari

   

X

(d) vidljiva mjesta trošenja na cijevima

X

   

(e) oštećene cijevi

 

X

 

(f) ventil protoka goriva (ako je potreban) neispravan

 

X

 

(g) opasnost od požara zbog:

– istjecanja goriva

– loše ili neispravne zaštite spremnika goriva ili ispuha

– stanja motornog prostora

   

X

(h) površinska korozija koja ne utječe na propusnost ili konstrukcijsku čvrstoću spremnika ili cijevi za gorivo

X

   

(i) pretjerana korozija zbog koje se pojavljuje propusnost goriva na spremniku i cijevima za gorivo

 

X

 

Tehnički pregled vozila opremljenih UNP/SPP/UPP ili vodikovim sustavima opisan u poglavlju 17.

     

5.1.4. Odbojnici, bočna zaštita i stražnja zaštita od podlijetanja

Vizualni pregled.

(a) olabavljenost ili oštećenost koja može izazvati ozljedu prilikom djelomičnog ili direktnog kontakta

 

X

 

(b) dijelovi mogu otpasti; funkcionalnost smanjena u velikoj mjeri

   

X

(c) uređaj nedostaje ili očito nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(d) pretjerana korozija na konstrukcijskim elementima, spojnim mjestima i zavarima

 

X

 

5.1.5. Nosač rezervnog kotača (ako je ugrađen)

Vizualni pregled.

(a) manja oštećenja ili nedostatci na nosaču rezervnog kotača

X

   

(b) nosač napuknut, slomljen ili nepričvršćen

 

X

 

(c) rezervni kotač nije sigurno pričvršćen na nosač

 

X

 

(d) vrlo velik rizik od otpadanja

   

X

(e) površinska korozija koja utječe na funkcionalnost nosača rezervnog kotača

X

   

5.2. Kabina i oplata

5.2.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) loše učvršćena ili oštećena ploha ili dio koji može uzrokovati ozljedu

 

X

 

(b) ploha ili dio koji mogu otpasti

   

X

(c) nosivi stup oštećen, loše pričvršćen, nedovoljne čvrstoće

 

X

 

(d) narušena strukturalna stabilnost vozila

   

X

(e) ispušni plinovi ulaze u prostor za putnike

 

X

 

(f) opasnost za zdravlje putnika u vozilu

   

X

(g) nepropisan popravak ili preinaka

 

X

 

(h) nedovoljan razmak dijelova od rotirajućih ili pomičnih dijelova ili ceste

   

X

(i) površinska korozija

X

   

(j) pretjerana korozija koja izaziva oštećenja i strukturalnu nestabilnost u materijalu kabine i oplate

 

X

 

5.2.2. Pričvršćenje

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) samonosiva karoserija ili kabina nepričvršćeni

 

X

 

(b) narušena stabilnost samonosive karoserije ili kabine

   

X

(c) samonosiva karoserija/kabina nisu pričvršćeni pravokutno na šasiju

 

X

 

(d) pričvršćenje karoserije/kabine na šasiju ili poprečne nosače loše ili nedostaje i kada je simetrično

 

X

 

(e) pričvršćenje karoserije/kabine na šasiju ili poprečne nosače toliko loše ili nedostaje u toj mjeri da to ozbiljno ugrožava sigurnost u cestovnom prometu

   

X

(f) površinska korozija na pričvrsnim točkama samonosive karoserije

X

   

(g) pretjerana korozija na pričvrsnim točkama samonosive karoserije

 

X

 

(h) narušena stabilnost samonosive karoserije

   

X

5.2.3. Vrata i brave

Vizualni pregled.

(a) vrata se ne otvaraju ili zatvaraju pravilno

 

X

 

(b) vrata se otvaraju slučajno ili ne ostaju zatvorena (klizna vrata)

 

X

 

(c) vrata se otvaraju slučajno ili ne ostaju zatvorena (krilna vrata)

   

X

(d) vrata, šarke, zatvarači vrata ili stup u pogoršanom stanju

X

   

(e) vrata, šarke, zatvarači vrata ili stup nedostaju ili su labavi

 

X

 

5.2.4. Podnica

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) podnica nije pričvršćena ili je iznimno u lošem stanju

 

X

 

(b) nedovoljna stabilnost poda

   

X

5.2.5. Vozačevo sjedalo

Vizualni pregled.

(a) sjedalo s neispravnom strukturom

 

X

 

(b) loše učvršćenje sjedala

   

X

(c) mehanizam za namještanje neispravan

 

X

 

(d) sjedalo se nekontrolirano pomiče ili se naslon sjedala ne može učvrstiti

   

X

5.2.6. Ostala sjedala

Vizualni pregled.

(a) sjedala su u neispravnom stanju ili nesigurna (sekundarni dijelovi)

X

   

(b) sjedala su u neispravnom stanju ili nesigurna (glavni dijelovi)

 

X

 

(c) sjedala nisu ugrađena u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(d) prekoračen broj dopuštenih sjedala; položaj nije u skladu s odobrenjem

 

X

 

5.2.7. Upravljačke kontrole

Vizualni pregled prilikom upotrebe.

(a) bilo koja upravljačka kontrola potrebna za siguran rad vozila nije ispravna

 

X

 

(b) zbog neispravnosti bilo koje upravljačke kontrole, ugrožen siguran rad vozila

   

X

5.2.8. Stepenice kabine

Vizualni pregled.

(a) nesigurna stepenica ili rub stepenice

 

X

 

(b) nedovoljna čvrstoća stepenice

 

X

 

(c) stepenice u stanju koje može uzrokovati ozljedu korisnika

 

X

 

5.2.9. Ostali elementi vanjštine i unutrašnjosti te oprema vozila

Vizualni pregled.

(a) nepričvršćenost ostalih elemenata

 

X

 

(b) ostali elementi ili oprema nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(c) ugrađeni dijelovi mogu lako izazvati ozljede; siguran rad ugrožen

 

X

 

(d) hidraulična oprema propušta (pogonsko zauljenje)

X

   

(e) prekomjerno ispuštanje opasnih materijala

 

X

 

5.2.10. Blatobrani, uređaji protiv prskanja

Vizualni pregled.

(a) nedostaju, labavi ili iznimno korodirani

 

X

 

(b) lako mogu izazvati ozljede; mogu otpasti

 

X

 

(c) nedovoljan razmak od kotača (zaštita od prskanja ispod kotača)

X

   

(d) nedovoljan razmak od kotača (blatobrani)

 

X

 

(e) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(f) nedovoljna pokrivenost pneumatika

 

X

 

(g) površinski korodirani

X

   

(h) pretjerana korozija koja izaziva oštećenja i strukturalnu nestabilnost u materijalu blatobrana

 

X

 

5.2.11. Postolje

Vizualni pregled.

(a) nedostaje, labavo ili vrlo korodirano

 

X

 

(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(c) rizik od otpadanja prilikom kretanja vozila

   

X

5.2.12. Rukohvati i nasloni za noge

Vizualni pregled.

(a) nedostaju, labavi ili vrlo korodirani

 

X

 

(b) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

5.2.13. Oprema prostora za prijevoz tereta

Vizualni pregled

(a) arnjevi i poprečne letve deformirani ili nedostaju

 

X

 

(b) cerada oštećena ili nedostaje

X

   

(c) oprema za imobilizaciju ili pričvršćivanje tereta neispravni ili nedostaju

 

X

 

(d) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

 

X

 

(e) podnica, stranice ili pokrov prostora za prijevoz tereta oštećeni ili nedostaju

 

X

 

(f) ostali elementi prostora za prijevoz tereta (npr. brave, šarke, amortizeri poklopaca, ventili i poklopci kod cisterni, mehanizam za imobilizaciju korita za izlijevanje betona i sl.) u tolikoj mjeri oštećeni, neispravni, nestručno modificirani ili nedostaju da nije moguć siguran prijevoz tereta

 

X

 

6. OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES

6.1. Osovine

6.1.1. Osovine

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) puknuta ili deformirana osovina

   

X

(b) pričvršćenje na vozilo nije izvedeno na siguran način

 

X

 

(c) zbog lošeg pričvršćenja narušena stabilnost, funkcionalnost smanjena, prevelik hod na mjestima pričvršćenja

   

X

(d) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

 

X

 

(e) zbog nestručnog ili nepropisnog popravka ili modifikacije narušena stabilnost, smanjena funkcionalnost, nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila ili od tla

   

X

6.1.2. Rukavci osovine

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

Prema mogućnosti, potrebno je opteretiti svaki kotač s horizontalnom ili vertikalnom silom te promatrati pomak između grede osovine i rukavca.

(a) rukavac je napuknut ili slomljen

   

X

(b) prekomjerna istrošenost osovinice kotača i/ili njenih čahura

 

X

 

(c) vjerojatnost povećanja zračnosti, smanjena stabilnost upravljanja

   

X

(d) preveliki hod između grede osovine i rukavca

 

X

 

(e) vjerojatnost povećanja hoda, smanjena stabilnost upravljanja

   

X

(f) klin (osigurač) je labav

 

X

 

(g) vjerojatnost povećanja labavosti, smanjena stabilnost upravljanja

   

X

6.1.3. Ležajevi

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

Zanjihati kotač ili primijeniti bočnu silu na svaki kotač te promatrati ima li relativnog pomicanja između kotača i rukavca.

(a) prevelika zračnost

 

X

 

(b) narušena stabilnost upravljanja; opasnost od uništenja ležaja

   

X

(c) ležaj kotača previše stegnut ili zaglavljen

 

X

 

(d) opasnost od pregrijavanja; opasnost od uništenja ležaja

   

X

(e) kućište ležaja kotača nije adekvatno zatvoreno

 

X

 

6.2. Kotači i pneumatici

6.2.1. Glavina kotača

Vizualni pregled.

(a) vijci i matice nedovoljno stegnuti ili nedostaju

 

X

 

(b) pričvršćenje ne postoji ili je labavo u tolikoj mjeri da ozbiljno ugrožava sigurnost u cestovnom prometu

   

X

(c) glavina kotača je istrošena ili oštećena

 

X

 

(d) glavina kotača je tako oštećena da utječe na sigurno pričvršćenje kotača

   

X

6.2.2. Kotači

Vizualni pregled obje strane svakog kotača na kanalu ili na dizalici.

(a) svako napuknuće, lom ili greška u zavaru

   

X

(b) prsten za zadržavanje pneumatika nije dobro učvršćen

 

X

 

(c) velika vjerojatnost otpadanja prstena za zadržavanje pneumatika

   

X

(d) kotač je iskrivljen ili istrošen

 

X

 

(e) utječe na sigurno pričvršćenje na naplatak; utječe na sigurno pričvršćenje gume

   

X

(f) konstrukcija, veličina kotača ili tip kotača nije u skladu sa zahtjevima(a) i utječe na sigurnost na cesti

 

X

 

6.2.3. Pneumatici

Vizualni pregled cijelog pneumatika rotirajući kotač koji je podignut s podloge s vozilom na kanalu ili na dizalici, ili pomicanjem vozila naprijed-nazad iznad kanala.

(a) dimenzije pneumatika, indeks nosivosti, indeks brzine i homologacijska oznaka nisu u skladu s traženim zahtjevima(a) te utječu na sigurnost na cesti

 

X

 

(b) premali indeks nosivosti ili brzine za trenutne tehničke karakteristike vozila, pneumatik dodiruje druge fiksne dijelove vozila ugrožavajući sigurnu vožnju

   

X

(c) pneumatici koje se nalaze na istoj osovini, odnosno na kotačima s udvojenim pneumaticima, su različitih dimenzija

 

X

 

(d) pneumatici na istoj osovini nisu iste vrste (npr. radijalni i dijagonalni)

 

X

 

(e) pneumatik je oštećen

 

X

 

(f) pletivo karkase vidljivo ili oštećeno

   

X

(g) pokazatelj istrošenosti gaznog sloja gume postaje vidljiv

 

X

 

(h) dubina šara gaznog sloja pneumatika nije u skladu sa zahtjevima(a)

   

X

(i) pneumatik struže o druge dijelove (fleksibilni štitnik protiv prskanja)

X

   

(j) pneumatik u bilo kojem položaju kotača dotiče ostale dijelove vozila (sigurna vožnja nije ugrožena)

 

X

 

(k) pneumatik u bilo kojem položaju kotača dotiče ostale dijelove vozila (sigurna vožnja ugrožena)

   

X

(l) ponovno ožljebljeni pneumatici nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(m) ponovno ožljebljivanje utječe na zaštitni sloj karkase

   

X

(n) obnovljeni pneumatici nisu u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(o) sustav za praćenje tlaka u pneumaticima neispravan ili javlja grešku ili je pneumatik očigledno nedovoljno napuhan

X

   

(p) sustav za praćenje tlaka u pneumaticima očigledno ne radi

 

X

 

(r) neispravna montaža pneumatika

 

X

 

6.3. Ovjes

6.3.1. Opruge i stabilizatori

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) opruge nisu dobro pričvršćene/oslonjene na šasiju, odnosno na osovinu

 

X

 

(b) relativno pomicanje dijelova opruga vidljivo, pričvršćenja opruga vrlo labava

   

X

(c) sastavni dio opruge oštećen ili slomljen

 

X

 

(d) oštećenje ili lom znatno utječe na glavnu oprugu (list)

   

X

(e) opruga nedostaje

 

X

 

(f) nedostatak opruge znatno utječe na glavnu oprugu (list) ili dodatne listove

   

X

(g) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

 

X

 

(h) nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila; opružni sustav ne radi

   

X

6.3.2. Amortizeri

Vizualni pregled na kanalu ili na dizalici ili koristeći posebnu opremu, ako je dostupna.

(a) loše pričvršćenje amortizera na šasiju ili na osovinu

 

X

 

(b) amortizeri se slobodno pomiču u svojim sidrištima

 

X

 

(c) amortizeri su oštećeni, vidljivi su znakovi ozbiljnog propuštanja, odnosno neispravnosti

 

X

 

6.3.2.1. Provjera efikasnosti prigušenja

Upotrebom posebnog uređaja usporediti razliku u prigušenju lijeve i desne strane.

(a) značajno odstupanje razlike lijeve i desne strane

 

X

 

(b) nisu postignute minimalne vrijednosti

 

X

 

6.3.3. Torzijska osovina, trokutasta ramena, ramena ovjesa

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) loše pričvršćenje dijelova na šasiju ili osovinu

 

X

 

(b) velika vjerojatnost labavljenja, narušena stabilnost upravljanja

   

X

(c) oštećen, slomljen ili prekomjerno korodiran dio

 

X

 

(d) stabilnost sastavnog dijela smanjena ili je sastavni dio slomljen

   

X

(e) nestručno servisiranje ili izmjena dijelova

 

X

 

(f) nedovoljan razmak od drugih dijelova vozila; sustav ne radi

   

X

6.3.4. Zglobovi ovjesa

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporučuje za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) prekomjerna istrošenost osovinice ili okretnog klina ili zglobova ovjesa

 

X

 

(b) vjerojatnost popuštanja spoja, narušena stabilnost upravljanja

   

X

(c) zaštitna manšeta oštećena

X

   

(d) nedostaje zaštitna manšeta ili je u izrazito lošem stanju

 

X

 

6.3.5. Zračni ovjes

Vizualni pregled.

(a) sustav ne radi

   

X

(b) oštećenje, preinaka ili dotrajalost bilo kojeg dijela ovjesa tako da bi mogao negativno utjecati na rad sustava

 

X

 

(c) rad sustava ozbiljno ugrožen

   

X

(d) čujno propuštanje stlačenog zraka iz sustava

 

X

 

7. MOTOR

7.1. Oslonci motora

Vizualni pregled.

(a) potrošeni, značajno oštećeni ili napukli nosači motora

 

X

 

(b) labavi ili slomljeni nosači motora

   

X

7.2. Zauljenost motora

Vizualni pregled.

(a) mjesto brtvljenja na motoru vlažno od ulja

X

   

(b) brtvljenje motora toliko loše da postoji mogućnost kapanja ulja na cestu

 

X

 

7.3. Ispušni sustav

Vizualni pregled.

(a) ispušni sustav loše pričvršćen, propustan, mehanički oštećen

 

X

 

(b) usmjerenost ispušne cijevi nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(c) sustav za prednabijanje neispravan

 

X

 

(d) toplinska i mehanička zaštita katalizatora oštećena, spojni kabeli lambda sonde oštećeni ili prekinuti

 

X

 

7.4. Usisni sustav

Vizualni pregled.

(a) loše pričvršćen, propustan

 

X

 

(b) filtar zraka očigledno zaprljan ili oštećen

 

X

 

(c) cijev za odzračivanje kućišta motora nije spojena na usisni sustav

X

   

(d) spojni kabeli senzora zraka oštećeni ili prekinuti

 

X

 

7.5. Sustav za paljenje

Vizualni pregled.

(a) loše pričvršćenje i stanje dijelova sustava za paljenje

 

X

 

(b) ispucanost visokonaponskih kabela, neispravni spojevi visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom ili visokonaponskim svitkom

 

X

 

(c) spojni kabeli senzora stanja motora oštećeni ili prekinuti

 

X

 

7.6. Sustav za napajanje gorivom

Vizualni pregled.

(a) loše pričvršćenje i stanje dijelova sustava

 

X

 

(b) raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora

 

X

 

(c) propusnost vodova kojima gorivo prolazi

 

X

 

7.7. Razvodni mehanizam

Vizualni pregled.

(a) zaštitni poklopci oštećeni ili nedostaju

X

   

(b) zauljenost remena i remenica

 

X

 

(c) loša zategnutost ili istrošenost remena ili lanaca

 

X

 

7.8. Rashladni sustav

Vizualni pregled.

(a) mala propusnost rashladne tekućine

X

   

(b) velika propusnost rashladne tekućine

 

X

 

(c) nedostaje originalni čep hladnjaka

 

X

 

(d) oštećenje crijeva ili hladnjaka rashladnog sustava

 

X

 

(e) neposredna opasnost od kvara ili oštećenja crijeva rashladnog sustava

X

   

(f) termostat ne radi ispravno

 

X

 

(g) nedostatak rashladne tekućine

 

X

 

(h) povišena temperatura motora

 

X

 

(i) neispravan ventilator

 

X

 

7.9. Karakteristike i rad motora

Vizualni pregled i/ili korištenje elektroničkog sučelja.

(a) bilo kakav nestručan ili nepropisan zahvat na upravljačkoj jedinici koji ugrožava sigurnost ili okoliš

 

X

 

(b) nestručna ili nepropisna modifikacija na motoru koja ugrožava sigurnost ili okoliš

   

X

8. UTJECAJ NA OKOLIŠ

8.1. Buka

8.1.1. Sustav za smanjenje buke

Subjektivna procjena (ukoliko nadzornik smatra da je razina buke granična, može se provesti statično ispitivanje s fonometrom).

(a) razina buke je viša nego što je dozvoljena u zahtjevima(a)

 

X

 

(b) bilo koji dio sustava za smanjenje buke je labav, oštećen, nepravilno ugrađen, nedostaje ili očito izmijenjen na način da nepovoljno utječe na razinu buke

 

X

 

(c) vrlo velik rizik od otpadanja bilo kojeg dijela sustava za smanjenje buke

   

X

8.2. Ostale stavke vezane na okoliš

8.2.1. Propuštanje tekućina

Vizualni pregled.

(a) bilo kakvo povećano curenje tekućina, osim vode, koje može zagaditi okoliš ili biti sigurnosni rizik ostalim sudionicima u prometu

 

X

 

(b) stalno stvaranje kapljica, što predstavlja vrlo velik rizik

   

X

9. ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE

9.1. Električni vodovi

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici. U pojedinim slučajevima potrebno je pregledati motorni prostor.

(a) vodovi nisu prikladno pričvršćeni

X

   

(b) dijelovi za pričvršćivanje labavi, dodiruju oštre rubove, priključci se lako mogu odvojiti

 

X

 

(c) instalacije bi mogle dotaknuti vruće dijelove, rotirajuće dijelove ili tlo, priključci odvojeni (dijelovi bitni za kočenje i upravljanje)

   

X

(d) instalacije oštećene u manjoj mjeri

X

   

(e) instalacije dotrajale u velikoj mjeri

 

X

 

(f) instalacije izuzetno oštećene (dijelovi bitni za kočenje, upravljanje)

   

X

(g) oštećena ili loša izolacija

X

   

(h) oštećenje koje može izazvati kratki spoj

 

X

 

(i) velika opasnost od požara, stvaranje iskri

   

X

9.2. Akumulator

Vizualni pregled.

(a) nije dobro učvršćen

X

   

(b) zbog lošeg učvršćenja može izazvati kratki spoj

 

X

 

(c) manje propuštanje tekućine

X

   

(d) istjecanje tekućine

 

X

 

(e) sklopka neispravna (ako se traži)

 

X

 

(f) osigurači neispravni (ako se traže)

 

X

 

(g) ventilacija nije zadovoljavajuća (ako se traži)

 

X

 

9.3. Elektropokretač

Vizualni pregled.

(a) neispravan rad, metalni zvukovi

 

X

 

(b) loša pričvršćenost

 

X

 

9.4. Generator

Vizualni pregled.

(a) iskrenje

 

X

 

(b) kontrolna lampica se, nakon starta motora ne gasi

 

X

 

(c) labavost ili oštećenje remena

 

X

 

9.5. Kontakt-brava

Vizualni pregled.

(a) ne funkcionira ispravno

 

X

 

(b) mehaničko oštećenje

 

X

 

10. PRIJENOSNI MEHANIZAM

10.1. Prijenos snage

Vizualni pregled.

(a) vijci labavi ili nedostaju

 

X

 

(b) vijci labavi ili nedostaju, čime je ozbiljno ugrožena sigurnost u cestovnom prometu

   

X

(c) prevelika istrošenost ležajeva vratila mjenjača

 

X

 

(d) vrlo velik rizik od pojave zračnosti ili pucanja kućišta ležaja

   

X

(e) prevelika istrošenost zglobova, lanaca ili remena

 

X

 

(f) vrlo velik rizik od pojave zračnosti, labavljenja ili pucanja zglobova, lanaca ili remena

   

X

(g) istrošeni elastični spojevi/oslonci

 

X

 

(h) vrlo velik rizik od pojave zračnosti, labavljenja ili pucanja elastičnih spojeva/oslonaca

   

X

(i) oštećeno ili iskrivljeno vratilo

 

X

 

(j) kućište ležaja napuklo ili neučvršćeno

 

X

 

(k) vrlo velik rizik od pojave zračnosti, labavljenja ili pucanja kućišta ležaja

   

X

(l) zaštitna manšeta u lošem stanju

X

   

(m) zaštitna manšeta nedostaje ili je puknuta

 

X

 

(n) nestručan ili nepropisan popravak ili preinaka

 

X

 

(o) pogonska zauljenost

X

   

(p) zauljenost, stvaranje kapljica

 

X

 

10.2. Spojka

Vizualni pregled.

(a) prevelik ili premali hod papučice spojke

 

X

 

(b) loše stanje papučice spojke

X

   

(c) proklizavanje spojke

 

X

 

10.3. Lanac, lančanici, remen, remenice

Vizualni pregled.

(a) prevelika zračnost

 

X

 

(b) loše stanje prstenova lanca

 

X

 

(c) istegnuće

 

X

 

(d) istrošenost ili oštećenost zubaca

 

X

 

(e) prijenosni mehanizam nije podmazan

X

   

(f) loša pričvršćenost različitih dijelova sustava

 

X

 

11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI

11.1. Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne radi

 

X

 
 

(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

11.2. Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne radi

 

X

 
 

(b) prekidač nepouzdan

 

X

 
 

(c) nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

11.3. Pokazne svjetiljke koje su obavezne na vozilu

11.3.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne rade

X

   

(b) ne rade za glavna svjetla ili stražnja svjetla za maglu

 

X

 

11.3.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

X

   

11.4. Sirena

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(a) ne radi pravilno

X

   

(b) uopće ne radi

 

X

 

(c) prekidač sirene nepouzdan

X

   

(d) nije u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(e) emitirani zvuk može se lako zamijeniti sa službenom sirenom

 

X

 

11.5. Brzinomjer

Vizualni pregled i funkcionalna proba prilikom ispitivanja na cesti ili elektroničkim putem.

(a) nije ugrađen u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(b) nedostaje

 

X

 

(c) neispravan rad (kada je to moguće provjeriti)

X

   

(d) uopće ne radi

 

X

 

(e) nedovoljno osvijetljen

X

   

(f) nije uopće osvijetljen

 

X

 

11.6. Tahograf (ako je ugrađen/zahtijevan)

Vizualni pregled.

(a) nije ugrađen u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) nije ispravan

 

X

 

(c) neispravne ili nedostajuće plombe

 

X

 

(d) naljepnica kalibriranja nedostaje, nečitka ili istekao datum

 

X

 

(e) neovlašteni zahvati, manipuliranje

 

X

 

(f) dimenzije pneumatika nisu u sukladnosti s parametrima kalibracije tahografa

 

X

 

11.7. Ograničivač brzine (ako je ugrađen/zahtijevan)

Vizualni pregled i funkcionalna proba ako je moguća.

(a) nije ugrađen u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(b) očito neispravan

 

X

 

(c) krivo namještena brzina (ako se provjerava)

 

X

 

(d) neispravne ili nedostajuće plombe

 

X

 

(e) naljepnica kalibriranja nedostaje, nečitka ili istekao datum

 

X

 

(f) dimenzije guma nisu u sukladnosti s parametrima kalibracije

 

X

 

11.8. Putomjer, ako je dostupan

Vizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja

(a) očito manipuliran (prijevara) kako bi se smanjila ili krivo prikazala prijeđena kilometraža vozila

 


(b) očito ne radi

 

X

 

 

 

X

 

11.9. Ograničivač brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije

Mjerenjem najveće postignute brzine na uređaju za mjerenje najveće brzine mopeda.

Uređaj ili sustav za ograničavanje najveće brzine mopeda ne radi.

 

X

 

12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)

12.1. Ispušni plinovi benzinskih motora

12.1.1. Pripremni pregled za ispitivanje ispušnih plinova

Vizualni pregled.

(a) oprema za pročišćivanje ispušnih plinova ugrađena od proizvođača, nedostaje, izmijenjena je ili očito neispravna

 

X

 

(b) propuštanje koje može utjecati na mjerenje sastava ispušnih plinova

 

X

 

(c) zauljenost razvodnog mehanizma motora, opća zauljenost motora, neujednačenost rada motora

 

X

 

12.1.2. Ispušni plinovi

Za vozila do emisijskih razreda Euro 5 i Euro V:

Mjerenje se obavezno obavlja analizatorom ispušnih plinova u skladu sa zahtjevima(a), a kod vozila kod kojih je to moguće i očitavanjem OBD sustava.

Za vozila emisijskih razreda Euro 6 i Euro VI i boljih:

Mjerenje upotrebom analizatora ispušnih plinova u skladu sa zahtjevima(a) ili očitavanjem s OBD-a u skladu s preporukama proizvođača i ostalim zahtjevima(a).

Mjerenje upotrebom analizatora ispušnih plinova se obavlja na mjestu s motorom u praznom hodu uz pripremne radnje prije ispitivanja prema preporuci proizvođača i ostalim zahtjevima(a).

Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se proglasiti nezadovoljavajućim vozilo kod kojeg je pregledom ispušnog sustava vozila utvrđena njegova propusnost koja bi sigurno utjecala na rezultate mjerenja ispušnih plinova.

(a) emisija ispušnih plinova prelazi dozvoljenu razinu koju daje proizvođač

 

X

 

(b) ili, ako informacija nije dostupna, volumni udio CO prelazi razine propisane u zahtjevima(a)

 

X

 

(c) faktor zraka lambda je izvan raspona propisanog u zahtjevima(a)

 

X

 

(d) očitanje iz OBD sustava pokazuje značajne kvarove

 

X

 

12.2. Ispušni plinovi dizelskih motora

12.2.1. Pripremni pregled za ispitivanje ispušnih plinova

Vizualni pregled, mjerenje brzine vrtnje motora.

(a) oprema za pročišćivanje ispušnih plinova ugrađena od proizvođača, nedostaje, izmijenjena ili neispravna

 

X

 

(b) propuštanje koje može utjecati na mjerenje ispušnih plinova

 

X

 

(c) zauljenost razvodnog mehanizma motora, opća zauljenost motora, neujednačenost rada motora

 

X

 

(d) ograničivač brzine vrtnje motora ne radi ispravno

 

X

 

12.2.2. Neprozirnost

Za vozila do emisijskih razreda Euro 5 i Euro V1:

 

Mjerenje se obavezno obavlja uređajem za mjerenje neprozirnosti ispušnih plinova u skladu sa zahtjevima(a), a kod vozila kod kojih je to moguće i očitavanjem OBD sustava.

Za vozila emisijskih razreda Euro 6 i Euro VI2 i boljih:

Neprozirnost ispušnog plina koju treba mjeriti za vrijeme slobodnog ubrzanja (bez opterećenja od brzine vrtnje u praznom hodu do najveće brzine vrtnje) s ručicom mjenjača u neutralnom položaju ili očitanjem s OBD-a u skladu s preporukama proizvođača i ostalim zahtjevima(a).

Priprema vozila:

1. Vozila se mogu ispitati bez pripreme, ali zbog sigurnosnih razloga ispitivanje se treba raditi dok je motor na radnoj temperaturi i u zadovoljavajuće ispravnom stanju.

2. Uvjeti pripreme:

i. Motor mora biti potpuno zagrijan, npr. temperatura motornog ulja, mjerena pomoću senzora temperature, mora biti najmanje 80 °C ili niža, ako je to normalna radna temperatura motora. Ako se temperatura motora mjeri infracrvenim davačem na bloku motora, izmjerena temperatura mora biti najmanje kao ekvivalentna radna temperatura za taj motor. Ako zbog konstrukcije vozila mjerenje temperature motora nije praktično, radna temperatura može se utvrditi i drugim načinom, npr. uključivanjem ventilatora za hlađenje motora.

ii. Polaganim i opreznim ubrzavanjem motora uz pažljivo osluškivanje rada motora, utvrditi najveću brzinu vrtnje motora i da ograničivač najveće brzine vrtnje motora ispravno radi.

iii. Ispušni sustav treba pročistiti s najmanje tri ciklusa slobodnih ubrzanja motora ili nekim drugim istovjetnim postupkom.

(a) za vozila registrirana ili puštena u promet prvi put nakon datuma navedenog u zahtjevima(a), izmjerena neprozirnost prelazi vrijednost zabilježenu na pločici proizvođača koja se nalazi na vozilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

(b) ukoliko za vozila registrirana ili puštena u promet prvi put nakon datuma navedenog u zahtjevima(a), podatak iz točke (a) nije dostupan ili se sumnja u njegovu vjerodostojnost, izmjerena vrijednost neprozirnosti prelazi referentnu vrijednost neprozirnosti iz kataloga referentnih vrijednosti neprozirnosti

 

X

 

(c) ukoliko referentne vrijednosti iz točke (a) i (b) nisu dostupne, izmjerena neprozirnost na vozilu mora biti u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 
 

Postupak ispitivanja:

1. Motor i turbopuhalo, ako je ugrađeno, moraju prije početka ciklusa ubrzanja raditi na praznom hodu. Kod teških dizelskih motora, pričekati najmanje 10 sekundi nakon otpuštanja papučice za snagu.

2. Započinjanje svakog ciklusa slobodnog ubrzanja počinje brzim i potpunim pritiskom papučice za snagu (za manje od jedne sekunde), ali ne nasilno, kako bi pumpa za dobavu goriva ostvarila najveću dobavu goriva u motor.

       
 

3. Tijekom svakog slobodnog ubrzanja motora, motor mora postići najveću brzinu vrtnje. Vozila s automatskim mjenjačem moraju postići brzinu vrtnje navedenu od proizvođača vozila. Ukoliko taj podatak nije dostupan, motor mora postići dvije trećine najveće brzine vrtnje motora prije nego se otpusti papučica za snagu. Ovo se npr. može provjeriti tako da se promatra brzina vrtnje motora ili se papučica za snagu drži aktivirana dovoljno dugo između aktivacije i otpuštanja, što bi kod vozila kategorije 1 i 2 iz Priloga I trebalo iznositi najmanje dvije sekunde.

4. Vozilo neće zadovoljiti samo ako aritmetička sredina od najmanje tri ciklusa slobodna ubrzanja prelazi granične vrijednosti. To se može izračunati zanemarujući izmjerene vrijednosti koje se značajno razlikuju od izmjerenog prosjeka ili rezultati bilo kojeg drugog statističkog proračuna koji u obzir uzima rasipanje mjerenja.

5. Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se:

• proglasiti nezadovoljavajućim vozilo čije izmjerene vrijednosti značajno prelaze granične vrijednosti nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćivanja.

• proglasiti zadovoljavajućim vozilo čije su izmjerene vrijednosti značajno ispod granične vrijednosti nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćivanja.

       

13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA

13.1. Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila i oprema za vuču

Vizualni pregled istrošenosti i pravilnog rada. Posebnu pozornost obratiti na bilo koji ugrađeni sigurnosni sustav i/ili na upotrebu mjernog uređaja.

(a) sastavni dio oštećen, neispravan ili napuknut (ako se ne koristi)

 

X

 

(b) sastavni dio oštećen, neispravan ili napuknut (ako se koristi)

   

X

(c) prevelika istrošenost sastavnog dijela

 

X

 

(d) istrošenost sastavnog dijela ispod granice istrošenosti

   

X

(e) neispravno pričvršćenje na vozilo

 

X

 

(f) bilo koje od pričvršćenja je labavo uz velik rizik da otpadne

   

X

(g) nedostaje bilo koji sigurnosni sustav ili isti nije ispravan

 

X

 

(h) bilo koji od pokazivača stanja zatvorenosti/otvorenosti spojnog uređaja nije ispravan

 

X

 

(i) zaklanja registracijsku pločicu ili bilo koje rasvjetno tijelo (kad nije u upotrebi)

X

   

(j) registracijska pločica nečitljiva (kada nije u upotrebi)

 

X

 

(k) nepropisan popravak, ugradnja ili izmjena sekundarnih dijelova

 

X

 

(l) nepropisan popravak, ugradnja ili izmjena primarnih dijelova

   

X

(m) spajanje preslabo

 

X

 

13.2. Električni spojevi između vučnog i priključnog vozila

Vizualni pregled: ako je moguće, provjeriti ima li prekida u električnim vodičima.

 

(a) fiksni dijelovi nisu spojeni na prikladan način

X

   

(b) utičnica labava

 

X

 

(c) oštećena ili loša izolacija

X

   

(d) oštećenje koje može izazvati kratki spoj

 

X

 

(e) električne veze između vučnog i priključnog vozila ne rade dobro ili nisu spojene na standardan način

 

X

 

(f) svjetla kočnica priključnog vozila uopće ne rade

   

X

14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

14.1. Sigurnosni pojasevi/kopče i sustavi vezanja

14.1.1. Sigurnost ugradnje sigurnosnih pojaseva/kopči

Vizualni pregled.

(a) sidrište vrlo oštećeno

 

X

 

(b) sidrište nefunkcionalno

   

X

(c) labavo sidrište

 

X

 

14.1.2. Stanje sigurnosnih pojaseva/kopči

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(a) obavezni sigurnosni pojas nedostaje ili nije dobro pričvršćen

 

X

 

(b) sigurnosni pojas manje oštećen

X

   

(c) bilo kakav rez ili znak prevelike rastegnutosti

 

X

 

(d) sigurnosni pojas nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

(e) kopča sigurnosnog pojasa oštećena ili neispravna

 

X

 

(f) mehanizam za uvlačenje sigurnosnog pojasa oštećen ili neispravan

 

X

 

14.1.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasa

Vizualni pregled.

(a) graničnik opterećenja očito nedostaje ili nije prikladan za vozilo

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

14.1.4. Napinjači sigurnosnih pojaseva

Vizualni pregled.

(a) napinjač očito nedostaje ili nije prikladan za vozilo

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

14.1.5. Zračni jastuk

Vizualni pregled.

(a) zračni jastuk nedostaje ili nije prikladan za vozilo

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

(c) zračni jastuk očito nije ispravan

 

X

 

14.1.6. SRS sustav

Vizualni pregled pokazne svjetiljke kvara

(a) pokazna svjetiljka kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku sustava

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

14.2. Uređaji koji sprječavaju neovlaštenu upotrebu vozila

Vizualni pregled.

(a) uređaj ne onemogućuje vožnju vozila

X

   

(b) brava ili protuprovalni uređaj neispravan

 

X

 

(c) nenamjerno blokiranje ili zaključavanje vozila

   

X

 

 

 

 

15. OPREMA VOZILA

15.1. Pribor

15.1.1. Aparat za gašenje požara

Vizualni pregled.

(a) nedostaje

 

X

 

(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(c) nije u skladu sa zahtjevima(a), ako je potreban (npr. taksi, autobusi, putnički vagoni itd.)

 

X

 

(d) nije ovjeren

 

X

 

(e) oštećen

 

X

 

15.1.2. Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde

Vizualni pregled.

(a) nedostaje

X

   

(b) nije adekvatan

X

   

15.1.3. Rezervne žarulje

Vizualni pregled.

Nisu u skladu sa zahtjevima.(a)

X

   

15.1.4. Rezervni kotač

Vizualni pregled.

(a) nije pod tlakom

X

   

(b) oštećen

 

X

 

(c) nije u skladu sa zahtjevima(a)

 

X

 

15.1.5. Sigurnosni trokut

Vizualni pregled.

(a) nedostaje ili nepotpun

 

X

 

(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

15.1.6. Kutija prve pomoći

Vizualni pregled.

Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima(a).

X

   

15.1.7. Klinasti podmetači

Vizualni pregled.

Nedostaju ili nisu u dobrom stanju, ne pružaju dovoljnu stabilnost ili su neprikladnih dimenzija.

 

X

 

15.2. Elektronički sustav upravljanja stabilnošću vozila ESC (ako je ugrađen)

15.2.1. Senzor brzine okretanja kotača

Vizualni pregled.

Nedostaje ili je neispravan

 

X

 

15.2.2. Ožičenje

Vizualni pregled.

Oštećeno

 

X

 

15.2.3. Ostale komponente

Vizualni pregled.

Nedostaju ili oštećene

 

X

 

15.2.4. Prekidač

Vizualni pregled.

Oštećen ili neispravan

 

X

 

15.2.5. Pokazna svjetiljka kvara elektroničkog sustava stabilnosti

Vizualni pregled.

Signalizira bilo kakav kvar

 

X

 

15.2.6. Elektroničko sučelje

Vizualni pregled.

Sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

15.3. eCall (ako je ugrađen, u skladu sa zakonodavstvom EU-a o homologaciji)

15.3.1. Ugradnja i konfiguracija

Vizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci

(a) Sustav ili sastavni dio nedostaje

X

 

 

(b) Verzija softvera kriva

X

 

 

(c) Sustav kodiran neispravno

X

 

 

15.3.2. Stanje

Vizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci

(a) Sustav ili sastavni dijelovi oštećeni

X

   

(b) Kontrolna lampica sustava eCall ukazuje na kvar sustava

X

   

(c) Kvar elektroničke upravljačke jedinice sustava eCall

X

   

(d) Kvar uređaja za komunikaciju preko mobilne mreže

X

   

(e) Problem s GPS signalom

X

   

(f) Audiokomponente nisu povezane

X

   

 

 

g) Izvor napajanja nije spojen ili je napajanje preslabo

X

 

 

 

 

(h) Sustav dojavljuje kvar kroz elektroničko sučelje vozila

X

 

 

15.3.3. Učinkovitost

Vizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci

(a) Minimalni skup podataka (MSD) nije točan

X

   

(b) Audiokomponente ne funkcioniraju ispravno

X

   

16. DODATNA ISPITIVANJA ZA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3

16.1. Vrata

16.1.1. Ulazna i izlazna vrata

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) neispravno funkcioniraju

 

X

 

(b) vrata s manjim oštećenjima

X

   

(c) vrata mogu izazvati ozljede

 

X

 

(d) neispravnost sustava za otvaranje vrata u slučaju opasnosti

 

X

 

(e) neispravnost daljinskog upravljanja otvaranja vrata ili upozornih uređaja

 

X

 

(f) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(g) nedovoljna širina vrata

 

X

 

16.1.2. Izlazi u slučaju opasnosti

Vizualni pregled, a gdje je moguće, funkcionalna proba.

 

(a) neispravno funkcioniraju

 

X

 

(b) natpisi i oznake za izlaz za slučaj opasnosti su nečitki

X

   

(c) natpisi i oznake za izlaz za slučaj opasnosti nedostaju

 

X

 

(d) nema čekića za razbijanje stakla

X

   

(e) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(f) nedovoljna širina vrata ili je prilaz vratima blokiran

 

X

 

16.2. Sustav za odmrzavanje i odmagljivanje

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne radi potpuno ispravno

X

   

(b) neispravnost sustava za odmrzavanje i odmagljivanje utječe na siguran rad vozila

 

X

 

(c) u prostor za putnike ulaze otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava

 

X

 

(d) otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava predstavljaju opasnost za zdravlje putnika u vozilu

   

X

(e) odmrzavanje ne radi

 

X

 

16.3. Ventilacija i sustav grijanja

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne radi potpuno ispravno

X

   

(b) neispravan rad sustava ventilacije i grijanja predstavlja rizik za zdravlje putnika u vozilu

 

X

 

(c) u prostor za vozača ili putnike ulaze otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava

 

X

 

(d) otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava predstavljaju opasnost za zdravlje putnika u vozilu

   

X

16.4. Sjedala

16.4.1. Sjedala za putnike (uključujući sjedala za prateće osoblje)

Vizualni pregled.

(a) preklopna sjedala (ako su dozvoljena) ne funkcioniraju automatski

X

   

(b) preklopna sjedala blokiraju izlaz u slučaju opasnosti

 

X

 

(c) sjedala su u lošem stanju, ili nisu sigurna za upotrebu

 

X

 

16.4.2. Dodatni zahtjevi za sjedalo vozača

Vizualni pregled.

(a) oštećenje sjenila ili retrovizora koji ima mogućnost zasjenjivanja

X

   

(b) zbog oštećenja sjenila ili retrovizora koji ima mogućnost zasjenjivanja, vidno polje smanjeno

 

X

 

(c) zaštita za vozača manje oštećena ili nije u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(d) zaštita za vozača može izazvati ozljede

 

X

 

16.5. Prolazi i mjesta za stajanje

Vizualni pregled.

(a) podnica nije dobro učvršćena

 

X

 

(b) narušena stabilnost poda

   

X

(c) prečke i rukohvati su manje oštećeni

X

   

(d) prečke i rukohvati nisu sigurni za uporabu ili su neupotrebljivi

 

X

 

(e) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(f) nedovoljna širina ili nedovoljno mjesta

 

X

 

16.6. Stube i stubište

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu (gdje je to prikladno).

(a) manja oštećenja

X

   

(b) veće oštećenje

 

X

 

(c) narušena stabilnost stuba i/ili stubišta

   

X

(d) uvlačive stube ne rade ispravno

 

X

 

(e) nisu u skladu sa zahtjevima(a)

X

   

(f) nedovoljna širina ili prekomjerna visina

 

X

 

16.7. Oprema za prijevoz osoba s invaliditetom

16.7.1. Vrata, rampe i dizala

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) ne funkcioniraju u potpunosti ispravno

X

   

(b) siguran rad ugrožen

 

X

 

16.7.2. Učvršćenje invalidskih kolica

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

 

(a) manja oštećenja

X

   

(b) siguran rad ugrožen

 

X

 

16.8. Zahtjevi u pogledu prijevoza djece

16.8.1. Vrata

Vizualni pregled.

Zaštita vrata nije u skladu sa zahtjevima(d) za ovaj oblik prijevoza.

 

X

 

16.8.2. Signalizacija i posebna oprema

Vizualni pregled.

Signalizacija ili posebna oprema nedostaje ili nije u skladu sa zahtjevima.(d)

 

X

 

17. PLINSKA INSTALACIJA

17.1. Spremnik plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.2. Armatura spremnika plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.3. Priključak za punjenje

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

(c) zaštitni poklopac nedostaje

 

X

 

17.4. Priključak za pražnjenje

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.5. Višesmjerni ventil

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.6. Pokazivač količine plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.7. Pročistač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.8. Isparivač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.9. Regulator tlaka

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.10. Ventil plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.11. Ventil tekućega goriva

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.12. Vodovi visokog tlaka (VT)

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.13. Vodovi niskog tlaka (NT)

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.14. Vodovi sredstva za grijanje

Vizualni pregled.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.15. Električni uređaji i instalacije

Vizualni pregled.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.16. Lambda sonda

Vizualni pregled.

Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost(c).

 

X

 

17.17. Regulator količine plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.18. Elektronički uređaj za lambda kontrolu

Vizualni pregled.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.19. Mješač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.20. Brizgaljke plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) usklađenost s posebnim propisima(c)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

 

X

 

17.21. Plinska instalacija općenito

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

(a) plinska instalacija nije odobrena i evidentirana

 

X

 

(b) propusnost na bilo kojem od dijelova plinske instalacije koja uzrokuje zapaljivu smjesu plina i zraka

   

X

Vozila homologirana u skladu s Direktivom 70/220/EEZ, Prilogom I. tablicom 1. (Euro 5) Uredbe (EZ) br. 715/2007, Direktivom 88/77/EEZ i Direktivom 2005/55/EZ.

Vozila homologirana u skladu s Prilogom I. tablicom 2. (Euro 6) Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbom (EZ) br. 595/2009 (Euro VI).

(a) Zahtjevi propisani u važećem Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama za pripadajući sklop, uređaj ili opremu.

(b) Samo ako je stanica za tehnički pregled opremljena uređajem kojim se takvo ispitivanje može izvesti.

(c) Zahtjevi propisani u važećem Pravilniku o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom za pripadajući sklop, uređaj ili opremu.

(d) Zahtjevi propisani u važećem Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju izvanrednog tehničkog pregleda radi izdavanja pokusnih i izvoznih pločica ne provjeravaju se stavke pod točkom 12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST).

 

Članak 22.

(1) Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 7) ima oblik pravokutnika, dimenzija 52 × 60 mm. Gornji dio znaka sadrži naziv: »TEHNIČKI PREGLED«.

(2) Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži dva plava i jedno bijelo polje u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičko promjenjivi element, otisnut optički promjenjivom bojom, u obliku oznake »HR«, jedinstvenu numeričku oznaku i bar-kod sa sadržanom jedinstvenom numeričkom oznakom. Donji rub naljepnice sadrži polja u sivoj, smeđoj, zelenoj i bijeloj boji, u koje su upisani sljedeći natpisi: »< EURO 3/III«, »EURO 3/III«, »EURO 4/IV«, »EURO 5/V«, »EURO 6/VI« i »OSTALO«.

(3) Rok važenja tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine u kojoj ističe rok važenja tehničkog pregleda na gornjem rubu naljepnice.

(4) Za vozila kategorije M i N, obavezno se bušenjem polja iznad pripadajućeg natpisa označava ekološka kategorija vozila o čemu se podatak vodi u jedinstvenom programskom rješenju.

(5) Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, osim za vozila s hibridnim i električnim pogonom, za vozila s ugrađenom plinskom instalacijom te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.

(6) Znak iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vjetrobransko staklo s unutarnje strane, u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjem desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

(7) Nadzornik je nakon obavljenog tehničkog pregleda na kome je vozilo ispravno, dužan skinuti staru i postaviti novu naljepnicu.

(8) Znak iz stavka 1. ovog članka postavlja se i na nova motorna i priključna vozila što sudjeluju u prometu na cestama, a koja se registriraju u Republici Hrvatskoj. Na znaku se bušenjem označava broj mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine u kojoj je potrebno obaviti prvi tehnički pregled vozila.

 

V. NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA

 

Članak 23.

(1) Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (dnevni preventivni tehnički pregled) i u propisanim rokovima (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica).

(2) Stanice koje su obavljale samo preventivne tehničke preglede, a koje su prestale s radom zbog neispunjavanja mjeriteljskih zahtjeva na mjernoj opremi, brisat će se iz registra stanica koje obavljaju samo preventivne tehničke preglede vozila.

 

1. Dnevni preventivni tehnički pregled

 

Članak 24.

(1) Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač prije svakog uključivanja vozila u promet. Dnevni preventivni tehnički pregled obavlja se na svim vozilima.

(2) Dnevni preventivni tehnički pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač s ovlaštenim djelatnikom pravne osobe koja je najmodavac vozila.

 

Članak 25.

(1) Za vrijeme obavljanja dnevnoga preventivnoga tehničkog pregleda provjeravaju se sljedeći uređaji:

– kolo upravljača (zračnost, položaj – vizualno i osjetom)

– radna i parkirna kočnica (funkcioniranje – osjetom)

– dodatni usporivač (funkcioniranje – osjetom)

– stanje tahografa ili nadzornog uređaja (euro tahografa) – vizualno

– svjetlosni uređaji na vozilu (pozicijska, kratka, duga, gabaritna i kočna svjetla, pokazivači pravca, uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera i katadiopteri – funkcioniranje – vizualno)

– vjetrobran, retrovizori i druge staklene površine (stanje – vizualno)

– brisači i perači vjetrobrana (funkcioniranje – vizualno)

– gume (stanje, dubina šare – vizualno)

– kontrolna signalizacija u kabini vozila (brzinomjer, kontrolna lampa za dugo svjetlo, tahograf, signalizator rada pokazivača smjera, pokazivač tlaka kočne instalacije, signali ostalih uređaja ugrađenih na vozilo – funkcioniranje – vizualno)

– ispušni sustav (stanje – slušanjem)

– uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila (stanje – vizualno)

– oprema vozila (stanje i postojanje – vizualno) i

– drugi uređaji bitni za sigurnost prometa.

(2) Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se subjektivnom ocjenom, bez uređaja za ispitivanje.

(3) Ako se za vozilo vodi putna evidencija, osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu.

 

2. Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica

 

Članak 26.

Stanica koja obavlja periodični tehnički pregled mora imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 15., 16., 20., 24., 25. i 26. ovoga Pravilnika i odobrenje prema Zakonu.

 

Članak 27.

(1) Periodičnim tehničkim pregledima vozila se podvrgavaju u sljedećim rokovima:

– vozila starija od šest pa do deset godina starosti, tijekom mjeseca u kojem ističe rok od šest mjeseci od obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda

– vozila starija od deset godina, tijekom mjeseca u kojem ističe rok od tri mjeseca od dana obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda.

(2) Periodičnim tehničkim pregledima kočnica vozila se podvrgavaju u sljedećim rokovima:

– vozila do dvije godine starosti, tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila

– vozila stara dvije godine i više, tijekom svakog 12-og mjeseca od obavljenoga periodičnog tehničkog pregleda kočnica.

(3) Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok.

 

Članak 28.

(1) Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se na isti način kao i redoviti tehnički pregledi.

(2) U odnosu na uređaje i opremu koji se pregledavaju na redovitom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova, na periodičnom tehničkom pregledu ne pregledavaju se sljedeći uređaji i oprema iz članka 21. ovoga Pravilnika:

– točka 0.1.1. Opće stanje i položaj registracijske pločice na vozilu

– točka 3.8.2. Ploče za označivanje »dugih«, »teških« i »sporih« vozila

– točka 5.2.13. Oprema prostora za prijevoz tereta

– točka 12. Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (EKO TEST)

– točka 17. Plinska instalacija.

(3) Iznimno, uređaji i oprema iz članka 21. točke 5.2.13. ovog Pravilnika, koji se tijekom periodičnog tehničkog pregleda nalaze na vozilu, obavezno se pregledavaju.

 

Članak 29.

(1) Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim periodičnog tehničkog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovitim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redoviti godišnji pregled s tim da se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda ovjeri periodični tehnički pregled.

(2) Nova vozila ne podliježu obavezi periodičnog tehničkog pregleda kočnica.

 

Članak 30.

(1) Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 27. stavka 2. ovoga Pravilnika obavlja se ispitivanjem ispravnog rada i performansi svih funkcija kočne instalacije te uspoređivanjem izmjerenih vrijednosti s uobičajenom tehničkom praksom za pojedine uređaje kočne instalacije. Efikasnost sustava kočenja procjenjuje se izračunom koeficijenata kočenja s obzirom na masu praznog vozila i s obzirom na najveću dopuštenu masu vozila. Izračun tih koeficijenata kočenja izrađuje se mjerenjem sile kočenja, tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elemenata, te iz poznatih podataka o masi praznog vozila (ili vaganjem trenutne mase vozila koja se oslanja na valjke) i najvećoj dopuštenoj masi vozila. Iznimno, procjena efikasnosti hidrauličkih sustava kočenja ne zahtjeva mjerenje tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elementa.

(2) Periodični tehnički pregled kočnica ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda. U trenutku obavljanja redovnog tehničkog pregleda vozilo mora imati važeći periodični tehnički pregled kočnica.

(3) Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se samo u stanicama za tehnički pregled vozila u kojima se obavljaju redoviti tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, osim u onim preventivnim stanicama za tehnički pregled koje su obavljale periodične tehničke preglede kočnica do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Periodični tehnički pregled kočnica mogu obavljati samo nadzornici s dozvolom za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica. Nadzornici mogu dobiti dozvolu za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica ako prođu posebnu obuku i provjeru znanja koju organizira i provodi stručna organizacija iz članka 273. Zakona.

(5) Stručna organizacija iz članka 273. Zakona, koja izdaje ovlaštenje iz prethodnog stavka može izvršiti neposrednu provjeru rada nadzornika kojemu je izdala ovlaštenje. U slučaju utvrđenja propusta u radu nadzornika, stručna organizacija mu može privremeno suspendirati ovlaštenje ili odmah oduzeti ovlaštenje, ovisno o težini propusta.

(6) Nadzornik kojemu je izrečena mjera suspenzije ovlaštenja, može sudjelovati u obavljanju periodičnih tehničkih pregleda kočnica isključivo uz nadzor i mentorstvo nadzornika s važećim ovlaštenjem za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica.

(7) U roku koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 60 dana računajući od dana suspenzije ovlaštenja, stručna organizacija će izvršiti ponovnu provjeru rada nadzornika kojemu je ovlaštenje suspendirano te ukoliko ponovno utvrdi propuste u radu, nadzorniku će oduzeti ovlaštenje za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica. Ukoliko se kod takve ponovne provjere utvrdi da nema novih propusta u radu, suspenzija će se ukinuti.

(8) Stručna organizacija iz članka 273. Zakona, koja izdaje ovlaštenje nadzornicima za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica će detaljno propisati postupak iz stavaka 5. – 7. ovoga članka.

 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Članak 31.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda nadzornik koji je izvršio taj pregled potpisuje pripadajući Kontrolni list (obrazac broj 2; obrazac broj 3), a rezultati tehničkog pregleda se ispisuju na Zapisniku o tehničkom pregledu. Zapisnik o tehničkom pregledu sadrži barem elemente koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(2) Zapisnik o tehničkom pregledu uručuje se osobi koja je vozilo dovezla na pregled.

(3) Ukoliko je Zapisnik o tehničkom pregledu, zbog njegova priznavanja u drugoj državi potrebno posebno ovjeriti, takva ovjera se obavlja »Posebnim pečatom za ovjeru tehničkog pregleda« (obrazac broj 9). Na mjestima gdje se zbog svoje veličine ne može staviti »Posebni pečat za ovjeru tehničkog pregleda,« stavlja se »Mali pečat za ovjeru tehničkog pregleda« (obrazac broj 10).

 

Članak 32.

(1) Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obavezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost prometa na cesti, nadzornik je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja.

(2) Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.

(3) Tehnički pregled također uključuje provjeru o tome odgovaraju li pojedini dijelovi i komponente tog vozila sigurnosnim i okolišnim značajkama koje su bile na snazi u trenutku odobravanja vozila ili, prema potrebi, u trenutku naknadnih preinaka vozila.

(4) Za potrebe provjere brojača kilometara kod tehničkog pregleda, u slučaju da je brojač kilometara ugrađen, nadzornicima se kroz jedinstveno programsko rješenje dostavlja informacija o stanju brojača kilometara zabilježenom na prethodnom tehničkom pregledu.

(5) Detaljniju tehnologiju postupka tehničkih pregleda, upute za pregled pojedinih vozila ovisno o njihovim tehničkim karakteristikama, kao i upute za kategoriziranje nedostataka utvrđenih tijekom tehničkog pregleda propisat će stručna organizacija iz članka 273. Zakona.

 

Članak 33.

Tehnički pregled vozila, osim službenih policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo.

 

Članak 34.

(1) Ovisno o kategoriji nedostataka koji su utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, nadzornici tehničke ispravnosti vozila su dužni postupati na sljedeći način:

(a) U slučaju samo manjih nedostataka, vozilo se proglašava tehnički ispravnim te ponovni tehnički pregled vozila nije potreban

(b) U slučaju većih nedostataka, vozilo se proglašava tehnički neispravnim

(c) U slučaju opasnih nedostataka, vozilo se proglašava tehnički neispravnim, a ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 37. ovog Pravilnika, vozilu će se skinuti registarske pločice.

(2) Ako se na tehničkom pregledu vozilo proglasi tehnički neispravnim, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od 15 dana.

(3) Ako se u roku iz stavka 2. ovoga članka vozilo podvrgne ponovljenom tehničkom pregledu, obavezno se provjerava ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod ponovljenog periodičnog tehničkog pregleda kočnica, provjeravaju se dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje.

(4) Ako se pri ponovljenom tehničkom pregledu uoče nedostatci koji nisu vezani uz uređaje i opremu iz stavka 3. ovoga članka, obavezno ih se evidentira te se ispravnost vozila utvrđuje i na temelju tih nedostataka.

(5) Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 2. ovoga članka, na ponovljenom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

 

Članak 35.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene osobe Ministarstva, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat zapisnika tehničkog pregleda sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja.

 

Članak 36.

O ovjerenom tehničkom pregledu vozila, produženju važenja prometne dozvole ili bilo kojoj drugoj evidentiranoj radnji na vozilu ili dokumentima vozila, stručna organizacija iz članka 273. Zakona dužna je isti ili sljedeći radni dan Ministarstvu dostaviti obavijesti o rezultatima tehničkog pregleda. Takva obavijest mora sadržavati podatke navedene u zapisniku o tehničkom pregledu vozila. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem, pomoću jedinstvenog programskog rješenja.

 

VII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

 

Članak 37.

(1) Ako nadzornik utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući ili stlačeni plin nisu ispravni u tolikoj mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, zatražit će od vozača da skine i preda registracijske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama, dok se ne otklone utvrđene neispravnosti.

(2) Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registracijske pločice, skinut će ih nadzornik tehničke ispravnosti vozila.

(3) Ako vozač spriječi nadzornika da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila odmah će o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

 

Članak 38.

(1) O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registracijskih pločica, stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registracijsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis nadzornika.

(2) Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registracijske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže petnaest dana.

(3) Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovoga članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registracijske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, boravišta ili sjedišta vlasnika ili korisnika vozila.

 

VIII. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM
PREGLEDIMA VOZILA

 

Članak 39.

(1) Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o tehničkim pregledima.

(2) Evidencija se vodi na jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka. Sustav za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda i za određeni vremenski period, za najmanje posljednje tri godine.

(3) Za pristup jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka, nadzornik smije koristiti samo vlastito korisničko ime i zaporku.

 

Članak 40.

(1) Rezultati redovitog, preventivnog i izvanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se u kontrolnom listu za obavljanje tehničkog pregleda vozila, kontrolnom listu za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica, te zapisniku o tehničkom pregledu vozila i zapisniku o periodičnom tehničkom pregledu kočnica.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rezultati samostalnog ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila utvrđuju se u Zapisniku o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila.

(3) Rezultate redovitog, preventivnog i izvanrednog tehničkog pregleda koji su očigledno netočni može ispraviti ovlaštena osoba u stanici za tehnički pregled vozila, sukladno postupku kojeg utvrđuje stručna organizacija iz članka 273. Zakona.

(4) Kontrolni listovi i eventualni ispisi pojedinih rezultata mjerenja iz mjeriteljskih instrumenata čuvaju se u pismohrani stanice za tehnički pregled vozila najmanje dvije godine.

 

Članak 41.

(1) Stručna organizacija iz članka 273. Zakona objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u elektroničkom obliku i čuva ih najmanje deset godina.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka stanice za tehnički pregled vozila dužne su dostavljati stručnoj organizaciji iz članka 273. Zakona.

 

Članak 42.

(1) Primjer obrasca »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice« (obrazac broj 1), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 2), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica« (obrazac broj 3), »Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 7), »Pečat PS« (obrazac broj 8), »Posebni pečat za ovjeru tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 9), »Mali pečat za ovjeru tehničkog pregleda« (obrazac broj 10), »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila« (obrazac broj 11) i »Potvrda o naknadnom utiskivanju broja šasije« (obrazac broj 12) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio kao Prilog I.

(2) Minimalni sadržaji obrazaca »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila« (obrazac broj 4), »Zapisnik o periodičnom tehničkom pregledu kočnica« (obrazac broj 5) i »Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila – EKO test« (obrazac broj 6) opisani su u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

(1) Kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice izdani po dosadašnjim propisima zamijenit će se kod prvoga tehničkog pregleda lake prikolice.

(2) Stanice za tehnički pregled vozila moraju ispuniti kriterije propisane člankom 10. stavkom 1. točkom 1., 2., 13., 27., 28., 29. i 30. ovog Pravilnika u rokovima kako slijedi:

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 1. najkasnije do 20. 5. 2020.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 2. najkasnije do 20. 5. 2019.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 13. najkasnije do 20. 5. 2019.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 27. najkasnije do 20. 5. 2023.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 28. najkasnije do 20. 5. 2023.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 29. najkasnije do 1. 1. 2019.

– kriterij iz članka 10. stavka 1. točke 30. najkasnije do 20. 5. 2019.

(3) Do ispunjenja kriterija iz članka 10. stavka 1. točke 1., 13. i 30. ovog Pravilnika, stanice za tehnički pregled vozila moraju imati odgovarajući uređaj propisan člankom 10. stavkom 1. točkom 1., 11. i 25. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, br. 148/08., 36/10., 52/13., 111/14. i 122/14.).

(4) Odredba stavka 2. i 3. ovog članka primjenjuje se i na stanice za tehnički pregled vozila koje u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika već posjeduju ovlaštenje za obavljanje tehničkih pregleda vozila.

(5) Ministarstvo će Europskoj komisiji dostaviti opis Zapisnika o tehničkom pregledu i izgled znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 7).

 

Članak 44.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, br. 148/08., 36/10., 52/13., 111/14. i 122/14.).

 

 

Članak 45.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. svibnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG I.

 

IZGLED OBRAZACA

 

Obrazac broj 1

VELIČINA KARTONA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE JE 148 X 105 mm

 

Prednja strana

 

Stražnja strana

 

Obrazac broj 2

 

(prednja strana)

 

 

(poleđina)

 

 

 

 

Obrazac broj 3

(prednja strana)

(poleđina)

 

 

 

 

 

Obrazac broj 7

 

Obrazac broj 8

 

 

Obrazac broj 9

  

Obrazac broj 10

  

Obrazac broj 11

  

Obrazac broj 12

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II.

 

Obrazac broj 4

 

MINIMALNI SADRŽAJ ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

 

Zapisnik o tehničkom pregledu vozila izdan na temelju tehničkog pregleda sadrži najmanje sljedeće elemente, prije kojih su navedene odgovarajuće usklađene oznake Europske unije:

 1. identifikacijski broj vozila (VIN ili broj šasije);
 2. broj registracijske pločice vozila i međunarodnu oznaku države registracije;
 3. mjesto i datum tehničkog pregleda;
 4. stanje brojača kilometara u trenutku pregleda, ako postoji;
 5. kategoriju vozila, ako postoji;
 6. utvrđene nedostatke i njihovu razinu težine;
 7. rezultate tehničkog pregleda i odluku o tehničkoj ispravnosti vozila;
 8. datum sljedećeg tehničkog pregleda ili datum isteka važećeg zapisnika, ako ta informacija nije osigurana na neki drugi način;
 9. naziv organizacije ili stanice za tehnički pregled i potpis ili identifikacija nadzornika odgovornog za tehnički pregled;
 10. ostale informacije.

 

Obrazac broj 5

 

MINIMALNI SADRŽAJ ZAPISNIKA O PERIODIČNOM TEHNIČKOM PREGLEDU KOČNICA

 

 1. identifikacijski broj vozila (VIN ili broj šasije);
 2. broj registracijske pločice vozila i međunarodnu oznaku države registracije;
 3. mjesto i datum tehničkog pregleda;
 4. stanje brojača kilometara u trenutku pregleda, ako postoji;
 5. kategoriju vozila, ako postoji;
 6. nedostatke utvrđene vizualnom kontrolom i njihovu razinu težine;
 7. rezultate mjerenja i provjera funkcionalnosti;
 8. odluku o tehničkoj ispravnosti vozila;
 9. naziv organizacije ili stanice za tehnički pregled i potpis ili identifikacija nadzornika odgovornog za tehnički pregled;
 10. ostale informacije.

 

Obrazac broj 6

 

MINIMALNI SADRŽAJ ZAPISNIKA O ISPITIVANJU ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA – EKO TEST

 

 1. identifikacijski broj vozila (VIN ili broj šasije);
 2. broj registracijske pločice vozila i međunarodnu oznaku države registracije;
 3. mjesto i datum tehničkog pregleda;
 4. stanje brojača kilometara u trenutku pregleda, ako postoji;
 5. kategoriju vozila, ako postoji;
 6. nedostatke utvrđene vizualnom kontrolom dijelova motora bitnih za EKO TEST i njihovu razinu težine;
 7. rezultate mjerenja i provjera funkcionalnosti;
 8. odluku o tehničkoj ispravnosti vozila;
 9. naziv organizacije ili stanice za tehnički pregled i potpis ili identifikacija nadzornika odgovornog za tehnički pregled;
 10. ostale informacije.

 

Kontakti