kategorije pretrage

Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 2. stavka 1. točke 52. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA TURISTIČKO VOZILO

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe turističkih vozila koja su konstruirana ili preinačena isključivo za potrebe prijevoza osoba u turističke svrhe.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »turističko vozilo« je motorno ili priključno vozilo posebne namjene, konstruirano ili preinačeno isključivo za turističke potrebe,

2. »najveća konstrukcijska brzina« je brzina koju tehnički ispravno turističko vozilo može postići prema tehničkim karakteristikama glavnog pogonskog sustava (motora i transmisije).

Članak 3.

(1) Turističko vozilo ima najmanje dvije osovine i najmanje tri kotača.

(2) Namjena turističkog vozila je prijevoz osoba u turističke svrhe.

(3) Status turističkog vozila dokazuje se pojedinačnim tehničkim odobrenjem navedenim u potvrdi o ispitivanju vozila.

Članak 4.

(1) Turističko vozilo je konstruirano ili preinačeno za brzine koje ne prelaze 25 km/h.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, turističko vozilo namijenjeno za vuču koje ispunjava značajke homologacijskih zahtjeva kategorija M, N, O i L, može se kretati brzinom do 50 km/h.

(3) Turističko vozilo ili skup vozila, mora imati uređaje koji omogućuju da pri vožnji u krugu, promjer vanjske opisane kružnice bude najviše 25,00 m, a promjer unutarnje kružnice najmanje 10,60 m.

Članak 5.

(1) Turističko vozilo mora imati efikasan kočni sustav i sustav za upravljanje.

(2) Turističko vozilo čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h mora imati višekružni kočni sustav i sustav upravljanja koji ispunjava značajke homologacijskih zahtjeva.

(3) Kočni sustav mora biti izveden na način da tijekom vožnje vozač može na lak i siguran način podešavati jačinu kočenja radne kočnice.

(4) Turističko vozilo mora biti opremljeno parkirnom kočnicom.

Članak 6.

(1) Turističko vozilo čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h mora imati svjetlosno signalnu opremu, sukladno pravilnicima o homologaciji.

(2) Uređaji za osvjetljavanje ceste i za davanje svjetlosnih znakova postavljeni na prednjoj strani turističkog vozila ne smiju davati svjetlost crvene boje vidljivu s prednje strane vozila, ni svjetlost bijele boje od svjetala i reflektirajućih tvari postavljenih na stražnjoj strani vozila. Na stražnjoj strani vozila, svjetla za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag moraju biti bijele boje, kao i pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor) te svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice.

(3) Na turističkom motornom vozilu čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h moraju, simetrično s obzirom na vertikalnu, uzdužnu, središnju ravninu biti ugrađena najmanje dva kratka glavna svjetla.

(4) Na turističkom vozilu čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h moraju, simetrično s obzirom na vertikalnu, uzdužnu, središnju ravninu biti ugrađena dva stražnja pozicijska svjetla, dva stražnja katadioptera crvene boje.

(5) Na turističkom motornom vozilu čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 10 km/h moraju, simetrično s obzirom na vertikalnu, uzdužnu, središnju ravninu biti ugrađena barem dva prednja i dva stražnja pokazivača smjera jantarne boje, a na turističkom priključnom vozilu najmanje dva stražnja pokazivača smjera jantarne boje.

(6) Na turističkom vozilu čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 10 km/h i koje je namijenjeno za prijevoz više od osam putnika moraju biti, na vučnom vozilu i posljednjem priključnom vozilu, ugrađena rotacijska i/ili treptava svjetla koja daju svjetlost žuto-narančaste boje. Rotacijska i/ili treptava svjetla moraju biti postavljena na najviše mjesto na vozilu i biti vidljiva sa svih strana, ili može biti postavljeno više rotacijskih i/ili treptavih svjetala raspoređenih na način da se s bilo koje strane vozila vidi najmanje jedno svjetlo.

Članak 7.

(1) Na turističkom motornom vozilu mora biti ugrađen homologirani uređaj za davanje zvučnih znakova.

(2) Priključne vučne naprave moraju biti statički i dinamički odgovarajuće masama i brzinama sklopova.

(3) Odnos bruto snage pogonskog motora izražene u kilovatima i najveće dopuštene mase vozila izražene u tonama, mora biti za turističko vozilo ili za skup vozila najmanje 2,2 kW/t, a kada se prijevoz odvija uz izražene visinske razine podloge mora biti najmanje 5 kW/t.

Članak 8.

(1) Turističko vozilo s potpuno ili djelomično otvorenim prostorom za putnike ne smije imati stajaća mjesta.

(2) Turističko vozilo sa zatvorenim prostorom za putnike mora imati otvore za izlaz u slučaju nužde.

(3) Sjedala na turističkom vozilu čija je konstrukcijska brzina veća od 25 km/h, a koja su postavljena bočno na smjer vožnje vozila, mora biti opremljeno sigurnosnim pojasevima u dvije točke vezivanja ili mora imati rukohvate.

(4) Sjedala na turističkom vozilu moraju biti minimalne širine od 400 mm, imati siguran oslonac te podnijeti sva opterećenja koja nastaju tijekom vožnje.

(5) Uz svako stajaće mjesto mora biti naprava koja omogućava sigurno pridržavanje putnika.

(6) Unutar prostora u kojem se prevoze putnici i na vanjskim bočnim, prednjim i stražnjim stjenkama ne smije biti oštrih rubova.

(7) U turističkom vozilu pod pristupnog dijela vozila i dijela namijenjenog stajanju osoba, mora biti od neklizajućih materijala.

(8) Turističko vozilo čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h ne mora biti opremljeno vratima, ali mora biti opremljeno jednostavnom napravom (uže, lanac, preklopna letva i sl.), kojom se osiguravaju prolazi za ulaz i izlaz putnika.

(9) Turističko vozilo konstrukcijske brzine veće od 25 km/h mora imati vrata s odgovarajućom bravom.

(10) Vrata ili otvori za ulaz i izlaz putnika u pravilu su na desnoj strani, a ako su na lijevoj strani, moraju se zabraviti i ne smiju se koristiti tijekom prijevoza.

(11) Unutar turističkog vozila, na vidljivim mjestima, moraju se nalaziti uočljivi natpisi ili simboli za informiranje putnika.

(12) Priključna vozila za prijevoz putnika moraju biti opremljena odgovarajućim uređajem za komunikaciju s vozačem.

(13) Turističko motorno vozilo namijenjeno prijevozu više od osam putnika mora imati najmanje jedno vozačko zrcalo sa svake strane, a ako vuče više od jednog priključnog vozila mora imati jedno panoramsko vozačko zrcalo sa svake strane.

(14) Turističko vozilo ili skup vozila koje se kreće brzinom manjom od 30 km/h obilježava se znakom za spora vozila.

Članak 9.

Turističko vozilo mora imati:

– na vidljivom i lako dostupnom mjestu najmanje dvije klinaste podloške za kotače,

– jedan vatrogasni aparat od 3 kg,

– dva standardizirana znaka za obilježavanje vozila zaustavljenog na cesti,

– jednu kutiju prve pomoći za svako vozilo,

– jedan čekić za razbijanje stakla za svako vozilo koje je zatvorenog oblika karoserije i koje ima više od devet sjedala,

– jedan reflektirajući prsluk za vozača i jedan za svakog pratitelja vožnje.

Članak 10.

(1) Vučno vozilo smije vući priključna vozila koja su mu kompatibilna.

(2) Nije dopušteno vući više od četiri priključna vozila.

(3) Nije dozvoljen prijevoz turističkim vozilom u slučaju smanjene vidljivosti.

Članak 11.

(1) Turističko vozilo mora biti ispitano, te pojedinačno odobreno.

(2) Ako turističko vozilo ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, u prometnu dozvolu u rubriku »Namjena« upisuje se »TURISTIČKO VOZILO«.

Članak 12.

Prijevoz osoba turističkim vozilom obavlja se sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/73

Urbroj: 530-05-1-1-2-1-5-1

Zagreb, 28. srpnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

 

Kontakti