kategorije pretrage

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 273. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 273. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija za obavljanje poslova organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila u stanicama za tehnički pregled vozila i izdavanja pokusnih pločica kao javne ovlasti te obavljanje drugih poslova iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji su joj dodijeljeni kao javna ovlast.

Članak 2.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati u vlasništvu ili zakupu prostore i materijalno-tehnička sredstva potrebna za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati odgovarajući prostor za provođenje teorijske obuke (učionica u koju se može smjestiti najmanje 20 osoba) i praktične obuke (uređaje za tehnički pregled svih kategorija vozila) nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila.

Članak 3.

Ovlaštena stručna organizacija mora u radnom odnosu imati:

  1. potreban broj ovlaštenih nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila, sukladno normativu za obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila,
  2. najmanje jednog djelatnika koji je završio najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera - na 150.000 registriranih vozila,
  3. najmanje šest djelatnika koji su završili najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, od kojih najmanje jedan djelatnik pravne struke, jedan djelatnik informatičke struke i jedan ekonomske struke.

Članak 4.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati organizaciju rada i ustroj koji jamči trajno i kvalitetno obavljanje dodijeljenih joj poslova kao javnih ovlasti, a prvenstveno obavljanje sljedećih poslova:

  1. praćenje, stručno vođenje i koordiniranje rada u sklopu jedinstvenog sustava tehničkih pregleda i registracije vozila; provođenje stručnog usavršavanja i provjere stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila iz članka 271. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; sudjelovanje u izradi akata koje na temelju zakonskih ovlasti donosi ministar unutarnjih poslova; izrada općih akata iz članka 273. stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; obavljanje stručnog nadzora iz članka 273. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; priprema i izdavanje stručnih publikacija neophodnih za uspješno obavljanje poslova jedinstvenog organiziranja i provođenja tehničkih pregleda vozila, registracije vozila i izdavanja pokusnih pločica,
  2. održavanje ispitnih uređaja u stanicama za tehnički pregled vozila i kontrolu ispravnosti uređaja i opreme za tehnički pregled vozila,
  3. ovlašteno umjeravanje uređaja i opreme koji se koriste pri tehničkom pregledu vozila.

Članak 5.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova, koja omogućuje povezanost svih stanica za tehnički pregled vozila u jedinstveni informatički sustav, jedinstvenu bazu podataka te informatičku povezanost s drugim subjektima (nadležnim državnim tijelima i dr.).

Ovlaštena stručna organizacija mora imati razvijeno jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima vozila, obavljenoj registraciji vozila i ovjerenom produženju valjanosti prometne dozvole, kao i za prikupljanje podatka o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida te druge podatke nužne za obradu i procjenu prosječne emisije ugljičnog dioksida za sve nove osobne automobile koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj, uz osiguravanje točnosti i tajnosti prikupljenih podataka.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, 179/04).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66808/2008.
Zagreb, 23. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Kontakti