kategorije pretrage

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PČELARSKA VOZILA

 (pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 93/13 i 78/21)

 

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica), da bi ista mogla biti razvrstana u kategoriju pčelarskih vozila te izgled i sadržaj Potvrde o upisu u Registar pčelarskih vozila (u daljnjem tekstu: Potvrda).

 

Članak 2.

Pčelarsko vozilo može biti samo ono vozilo:

  • koje je razvrstano u jednu od kategorija N1, N2, N3, O2, O3 i O4, sukladno propisu o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama,
  • koje je namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica s pripadajućom opremom) te se njime ne smije prevoziti nikakav drugi teret,
  • čiji je vlasnik ili korisnik temeljem ugovora o leasingu, pčelar upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelar sukladno propisu o držanju pčela i katastru pčelinje paše te ima najmanje 30 pčelinjih zajednica o čemu posjeduje važeću Potvrdu koju je dužan predočiti prilikom registracije ili produljenja roka važenja prometne dozvole pčelarskog vozila.

 

Članak 3.

Hrvatski pčelarski savez dužan je uspostaviti Registar pčelarskih vozila, a isti sadržava podatke iz Priloga 1. ovoga Pravilnika kao bazu podataka temeljem koje je vidljivo tko je seleći pčelar, vrsta vozila, karakteristike vozila, kao i drugi neophodni podaci o utvrđivanju statusa selećih pčelara.

 

Članak 4.

Potvrdu iz članka 1. izdaje Hrvatski pčelarski savez na temelju zahtijeva pčelara i podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.

(1) Hrvatski pčelarski savez dužan je pčelaru izdati Potvrdu u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Hrvatski pčelarski savez izdaje Potvrde bez naknade.

 

Članak 6.

Vozilu koje ima status pčelarskog vozila, u rubrici »Namjena« ili u napomeni prometne dozvole upisuje se: »ZA PČELARSKE POTREBE«.

 

Članak 7.

Potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 dana.

 

Članak 8.

(1) Izgled Potvrde propisan je obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

(2) Važenje Potvrde prestaje istekom roka važenja, promjenom vlasnika, promjenom karakteristika vozila koje utječu na namjenu radi koje se izdaje Potvrda, promjenom statusa pčelara ili umanjenjem broja pčelinjih zajednica ispod broja propisanog člankom 2. Alinejom 3. Ovoga Pravilnika.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1.

 

 

HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ

Broj/godina:

Mjesto/datum:

 

POTVRDA O UPISU U REGISTAR PČELARSKIH VOZILA

 

Podaci o korisniku:

 PČELAR

OPG

OBRT

D.O.O.

ZADRUGA

IME I PREZIME/NAZIVADRESA/SJEDIŠTEPodaci o vozilu:

1. Vrsta vozila2. Marka vozila3. Tip vozila4. Model vozila5. Boja vozila6. Broj šasije7. Oblik karoserije8. Proizvođač9. U prometu od 

Potvrda služi isključivo kod registracije vozila za pčelarske potrebe, te se ne može koristiti u druge svrhe, s rokom važenja od 60 dana od dana izdavanja.

 

 

Za Hrvatski pčelarski savez

(žig i potpis)

Kontakti